Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Een alternatief voor de verkoop van EANDIS aan China

Distributienetbeheerder EANDIS wil geld ophalen door 14% van het bedrijf te verkopen aan SGID, een dochter van het Chinees staats-elektriciteitssbedrijf SGCC.
EANDIS wil de deal laten goedkeuren op 3 oktober, maar de vraag blijft waarom alternatieven weggewimpeld werden.

Begin maart meldde het Hollands FD al dat de Chinezen geïnteresseerd waren in EANDIS. Eind 2014 verkocht Electrabel haar aandeel van 21%  in EANDIS aan de gemeenten, die daarvoor bijna 1 miljard € betaalden via leningen. De gedeeltelijke verkoop aan de Chinese overheid zou bedoeld zijn om die schuld te verminderen en/of om investeringen in het net te vergemakkelijken.

“Voor de politieke bestuurders van EANDIS is het blijkbaar een brug te ver om iets op te zetten met de burgers van Vlaanderen.”

Het contract stipuleert dat SGID jaarlijks 40 miljoen krijgt voor de 800 miljoen dat het staatsbedrijf betaalt voor de verkoop. John Vandaele (MO) vindt het eigenaardig dat EANDIS  5% rendement wil garanderen op geld dat ze leent van de Chinese staat, terwijl er hier 250 miljard op de spaarboekjes staat. Het uitgelekt akkoord bevat nog een aantal andere angels, waaronder een ISDS-clausule die bij betwistingen toelaat dat het Chinees bedrijf onze overheden aan zou klagen bij private rechtbanken, buiten de Vlaamse, Belgische of zelfs Europese jurisdictie. De Vlaamse gemeenten kunnen ook verplicht worden om het Chinees aandeel terug te kopen.

Vandaele: “Een coöperatie zou kunnen investeren, maar dat werd niet overwogen door het EANDIS-bestuur. In Duitsland gebeurt het wél. Continue reading →

We Kopen Samen den Oudaan, Niet …

Het collectief “We Kopen Samen den Oudaan” (WKSdO), dat een politietoren een originele nieuwe bestemming wilde geven, gooit de handdoek in de ring. Door de wijziging van de verkoopsvoorwaarden ziet de organisatie af van een bod op de toren.

“Het participatief ontwikkelen van vastgoed noodzaakt heldere en open procedures. Bij de Oudaan zijn deze niet voldaan”.

Concreet wordt er verwezen naar twee wijzigingen die het stadsbestuur aanbracht aan de verkoopsvoorwaarden. De aan de gang zijnde renovaties worden stilgelegd, waardoor de toekomstige eigenaar een hogere renovatiekost op zich zal moeten nemen. Verder wordt er ook een huurvrije periode van 9 maanden gestipuleerd, wat volgens WKSdO een verlies aan huurgelden van een miljoen € betekent.

Het zag er nochtans goed uit, want al 150 huurders hadden ingetekend. “We hadden nog veel verder kunnen staan als een andere procedure was gevolgd”, aldus  Seppe De Blust van ndvr, één van de initiatiefbemers van WKSdO. “Nu moeten we aan de geïnteresseerden vragen of ze zouden willen huren moésten we het hoogste bod doen. We zouden meer zekerheid hebben kunnen bieden indien we hadden geweten dat we voor een bepaald bedrag de toren hadden gekregen. In dat geval hadden we met nog veel meer mensen concrete afspraken kunnen maken. ”

“We hebben de eerste twee jaar nodig om een eigenaarscoöperatie op poten te zetten. De extra kost die een gevolg is van de twee gewijzigde voorwaarden wordt juist in die periode gemaakt. Daardoor wordt het risico te groot. Andere projectontwikkelaars, die de toren bijvoorbeeld tot luxe-appartementen willen ombouwen, kunnen een hoger financieel rendement uit de toren halen, waardoor ze de extra kost gemakkelijker kunnen dragen.”

“De biedingsprocedure, die alleen naar de hoogte van het bod kijkt, is niet de beste voor initiatieven als het onze. Bij andere projecten, zoals het Militair Hospitaal, werd eenzelfde prijs gevraagd aan alle bieders en werd daarnaast gekeken naar de inhoud van het project.”

“We hebben redelijk goede contacten gehad met het stadsbestuur en er waren wel wat mensen binnen het bestuur ons project genegen. Maar tezelfdertijd is er de laatste jaren een verschuiving aan de gang,  waarbij het rendement uit het vastgoed van de stad wordt gemaximaliseerd. Daar kan men zich toch vragen bij stellen, want plekken zoals de Oudaan kunnen ingezet worden om de buurt rond de Oudaan op te waarderen.  Het is belangrijk dat het niet alleen een winkelzone is, maar dat er ook een stuk stedelijkheid komt en bijvoorbeeld een link met Sint-Andries en de Modebuurt.”

Van 18 oktober tot 15 januari is er een tentoonstelling over ‘We Kopen Samen den Oudaan’ in de Singel.

Link: Manifest van ‘We Kopen Samen den Oudaan’

TTIP op een dood spoor?

Deze week werd TTIP, het dereguleringsverdrag tussen de EU en de VSA, afgeschreven door zowel Duitse als Franse toppolitici.
Volgens Marc Maes van 11.11.11 gebeuren de uitspraken echter om de verkeerde redenen.

“Het wijst op zenuwachtigheid. Deels vanwege het verzet tegen het akkoord, maar vooral om ze vinden dat de Amerikanen niet genoeg toegevingen doen. Iedereen maakt zich zorgen over de impact van TTIP op onze regelgeving, op de democratie en over het gebrek aan transparantie. Voor hen is het probleem blijkbaar de markttoegang (voor Europese multinationals).”

“Het ziet er dus naar uit dat het niet zal lukken om tegen het einde van het jaar een akkoord over TTIP te hebben, maar op 22 september wordt beslist of CETA, een gelijkaardig verdrag met Canada, in uitvoering treedt zonder dat de parlementen er hun zeg over gedaan hebben.”

Daarom is er op dinsdag om 20 september om 17uur een betoging gepland in de Brusselse Wetstraat. Meer info op stopceta.be.

Het zou kunnen dat de omstreden ISDS-clausule niet  onmiddellijk in werking zal treden. Dat blijkt ook uit het verslag van de vergadering van het Comité Handelsbeleid van 15 juli. Die ISDS-clausule zou buitenlandse multinationals toelaten om Vlaamse en Belgische wetten aan te vechten via aparte rechtbanken en is discriminerend voor Vlaamse burgers en ondernemingen. Of dat betekent dat ISDS afgevoerd zou worden of later juist stilletjes in werking zou treden, is nog niet duidelijk.

Loopt Antwerpen 200 miljoen mis voor scholenbouw? (update)

Het Antwerps stadsbestuur slaagt er niet in een plan voor scholenbouw voor te leggen en dreigt daardoor  200 miljoen aan Vlaamse financiering kwijt te spelen. Dat meldt althans Leen Verbist van oppositiepartij sp.a.

“In 2025 zullen er 15.000 extra plaatsen nodig zijn (in het lager en secundair onderwijs samen). Dat betekent dus extra gebouwen. Een gebouw wordt niet gezet in een maand. Er moet dus nu aan gewerkt worden, en daar zit een probleem. Er zijn middelen vrijgemaakt voor Antwerpen door de minister,  maar Antwerpen dreigt die nu kwijt te spelen omdat de stad geen werk maakt van het realiseren van de plaatsen. ”

“Er liggen plannen klaar, maar  de plannen voor Nieuw Zuid, bijvoorbeeld, zijn gewoon in de schuif gestoken. Eind juli is een collegebesluit genomen waarin de procedure voor het gunnen van de bouw is stopgezet. Er komt dus een nieuwe wijk zonder school.  Waarom de procedure stopgezet is, is een technische zaak, maar het komt erop neer dat het stadsbestuur haar werk niet gedaan heeft. De school zou gebouwd worden door de privésector, die daarna dan huurgeld zou krijgen. Maar die huur blijkt onvoldoende te zijn. Men had ook contracten van 36 jaar moeten afsluiten, maar dat kan niet. Het is de taak van het stadsbestuur om offertes uit te schrijven waarop de privé kan reageren. Iedereen heeft zijn werk gedaan behalve het stadsbestuur.”

Update (3 september): De maandag  na het gesprek met Leen Verbist contacteerden we het kabinet van onderwijsschepen Claude Marinower voor een respons op de kritiek vanuit de oppositie.  Pas vrijdagnamiddag liet men ons uiteindelijk weten dat de schepen ‘niet meer gaat reageren en verwijst naar de reacties bij ATV en de Gazet van Antwerpen’.
Op ATV stelde Marinower dat de Vlaamse overheid geen rekening houdt met het feit dat kinderen tijdelijk hervestigd moeten worden, een irrelevant punt is het over de bouw van nieuwe scholen gaat.  Verder schuift hij de schuld op de omslachtigheid van de Vlaamse administratie. Niets wijst er echter op dat de procedure zwaarder geworden is dan vroeger.
Bij de GvA verweerde de schepen zich door te stellen dat ‘in de periode van 2010 tot 2015 70% van zijn dossiers uitgevoerd’. Bijna de helft van die periode slaat echter op de vorige legislatuur,  toen onderwijs geleid werd door zijn voorganger Robert Voorhamme.

Vervolg gesprek met Leen Verbist (27 augustus)

RC: Er zijn toch scholen die wel gebouwd worden? We waren eerder dit jaar op Campus Hardenvoort. Kan de stad dat dan niet op Continue reading →

Barroso naar Goldman Sachs

We bellen met Vicky Cann van CEO over de overstap van Europees Commissie-voorzitter José Manuel Barroso naar Goldman Sachs.

“De overstap naar Goldman Sachs is een schending van Artikel 245 van het EU Verdrag dat zegt dat leden van de Commissie ‘eerlijk en kies’ moeten zijn in het aanvaarden van bepaalde functies.”

Vicky Cann: “De VSA veroordeelde Goldman Sachs tot een boete van 5 miljard dollar voor het verlenen van de slechte hypothecaire kredieten die leidden tot de financiële crisis van 2007/2008. Goldman speelt ook een actieve rol bij het lobbyen van de financiële sector tegen voorstellen die de financiële sector willen reguleren om de EU te behoeden voor een nieuwe crisis. Goldman Sachs speelde ook een rol bij het vervalsen van de rekeningen toen het land lid van de Eurozone wilde worden.”

Een on-line petitie HIER roept de huidige Commissie-voorzitter Juncker op om overstappen zoals die van Barrosso in te perken en beter te controleren.

Er zijn regels die de draaideur van EU-commissarissen naar de private sector moeten inperken, maar die zijn slechts geldig tot 18 maanden na het einde van het mandaat. Voor EU-parlementsleden zijn er geen regels, en voor een overstap in omgekeerde richting vanuit de financiële sector naar een EU-mandaat al evenmin.  CEO vindt dat de sperperiode voor EU-commissarissen tot 3 jaar verlengd moet worden en voor een commissievoorzitter eventueel tot 5 jaar. Het probleem is echter dat het de mensen zijn die nu profiteren van de draaideur, die de uitbreiding van de sperperiode zouden moeten goedkeuren. Vicky Cann heeft het over het probleem van ‘de kalkoenen die voor kerstmis moeten stemmen’.

“Aangezien de overstap een schending is van Artikel 45 kan de Raad beslissen op het pensioen van Barrosso te schrappen. De scherpe reactie van Frankrijk was toch opvallen. De komende maanden zal blijken of de verontwaardiging echt was. ”

Het is opvallend hoe Eurosceptische politici er in deze zaak het zwijgen toe deden. De aankondiging van de overstap van Barroso op 8 juli was  Sander Loones van N-VA geen tweet waard.

Behalve Barroso kregen ook Karel De Gucht en Nelie Kroes onmiddellijk na het aflopen van de sperperiode een bestuursmandaat bij multinationals die ze tot anderhalf jaar daarvoor moesten reguleren (resp. ArcelorMittal en Uber). Hoeveel de jobs hen opleveren zal waarschijnlijk pas over minstens een jaar bekend worden, na de publicatie van de jaarverslagen.

 

Gemeenten mogen nog wat op hun geld wachten

Vanaf 2006 zorgde Tax-on-Web ervoor dat de gemeenten sneller  hun geld kregen van de federale overheid, maar sinds  2015 is er een omgekeerde beweging. Ondanks beloften zullen ze ook dit jaar weer zeker tot november moeten wachten op de eerste centen.
We bellen Jan Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).

De aanvullende personenbelasting (APB) zijn de gemeentelijke taksen die als deel van de bedrijfsvoorheffing van de lonen ingehouden worden. De gemeenten bepalen zelf het niveau van de deze belastingen, uitgedrukt als percentage van de personenbelasting (lijst 2016 HIER). Voor alle gemeenten samen loopt de APB op tot bijna 2 miljard euro, ongeveer 20% van all inkomsten van de gemeenten.

“Het probleem is dat de federale overheid  het geld wel al binnen heeft maar niet begint met de berekening en dus niets uitbetaalt aan de gemeenten. “

Jan Leroy: “Na ontvangst van de belastingsaangiften gaat de nationale belastingsdienst Continue reading →

Plopperdeplop, geen papieren!

De milieuvergunning van Plopsaland verliep op 18 juli. Het pretpark diende het noodzakelijk milieueffectenrapport (MER) veel te laat in en dat werd dan ook nog eens verworpen. Volgens de uitbater is het de schuld van het studiebureau, is er een nieuwe studie besteld en komt er één van de volgende dagen een nieuw MER.

Ondertussen wordt het pretpark dus illegaal uitgebaat. Het gaat hier niet over een gevaarlijk chemisch bedrijf , maar Jan Walraven (apache.be) wijst wel op  de laksheid van uitbater en politiek. Het missen van de milieuvergunning is niet verrassend: de bouwovertredingen  van  Mayaland en de theaterzaal tonen aan dat het bedrijf losjes omspringt met de Vlaamse bouwreglementen. Volgens milieu-minister Joke Schouwvlieghe (CD&V) ging het ‘wellicht om een vergetelheid’ en de grootste regeringspartij N-VA vindt bij monde van woordvoerder van Bram Brombeek dat het ‘niet onze zaak’  is.  Zelfs voor een  boete moeten de eigenaars van  kabouter Plop blijkbaar nog niet direct vrezen. Over twee weken organiseert N-VA haar familiedag in het ‘illegaal pretpark’.

De Kolonistenkoekjesrel

Toen Brussels Airlines besliste om niet langer een koekje te serveren dat in de illegale Israëlische kolonies op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever wordt geproduceerd zei de Israelische minister van openbare veiligheid en toerisme Yariv Levin (Likud) dat de luchtvaarmaatschappij uit het Isrealisch luchtruim moet geweerd worden. Jan Walraven van apache.be legt uit.

Het effect van het dreigement liet niet op zich wachten: na een paar dagen  staat het koekje terug op de menu.

 

Op naar ronde 3 in Spanje

Nadat de parlementsverkiezingen van 20 december 2015 geen regering opleverden, hebben ook de herkansingsverkiezingen van 26 juli geen soelaas gebracht. Conservatieven en liberaal-populisten proberen wel een regering te vormen, maar de positie van de sociaal-democraten is cruciaal: zonder hun onthouding geen  minderheidskabinet voor Mariano Rajoy, uittredend premier, voorman van de Partido Popular en Gallego met een accent.

Vincent Scheltiens bespreekt met ons de politieke situatie in Spanje en evalueert het kartel tussen Podemos en Izquierda Unida. Daarnaast bespreken we ook de nakende verkiezingen in Spaans Baskenland en de terugkeer van Arnaldo Otegi, voormalig woordvoerder van Batasuna. Tot slot vertelt Scheltiens ook over Spaanse media, die marionetten lijken te zijn van de Spaanse machtspartijen.

Voorwaarts!? Trekt uw Plant & Mambo Social Club

Een ‘cannabis social club’ is een non-profit-organisatie die in een gesloten circuit voorziet in de cannabis-behoefte van de eigen leden, zich baserend op decriminaliserende regelgeving in een land waar cannabis op zich nog illegaal is.

In 2005 kwam er in België zo’n decriminaliserende regelgeving, met name een ministeriële richtlijn om niet te vervolgen als iemand maximum 3 gram cannabis op zak heeft, of één cannabisplant kweekt voor eigen consumptie. Dat is dan wel op voorwaarde dat er geen sprake is van verzwarende omstandigheden of publieke overlast, twee termen die uiteraard voor interpretatie vatbaar zijn.

Naar het voorbeeld van soortgelijke verenigingen in Spanje ging daarop in Antwerpen Trekt uw Plant van start, een paar jaar later volgde de Mambo Social Club in Hasselt. Het idee is dat elk lid één cannabisplant kweekt voor eigen consumptie, zoals in de richtlijn vermeld. Alleen: sommige leden hebben thuis liever geen cannabis staan, vanwege loslopende kinderen / huisdieren, geen groene vingers, te veel inkijk van mogelijk moeilijk doende buren … Andere leden zetten bij hen thuis dus meerdere planten, waarbij elke plant duidelijk gelabeld aan één bepaald lid toebehoort. Met dit systeem kan men de risico’s van het illegale circuit vermijden: onbetrouwbare kwaliteit, mogelijk contact met andere, minder onschuldige drugs … en de illegaliteit zelf, uiteraard. Medicinale gebruikers van cannabis, zoals patiënten van chronische pijn, epilepsie, MS, Parkinson … kunnen bovendien kiezen voor varianten met een laag THC-gehalte (dus minder roesverwekkend) en een hoog CBD-gehalte (ontspannender).
Continue reading →

Europa en de geflopte Haïtiaanse verkiezingen

Drie vertegenwoordigers van het Haïtiaanse middenveld  ontmoetten in Brussel vertegenwoordigers van de Europese instanties. De houding van zowel de Europese Commissie als parlementairen was “schokkerend” vertellen ze aan Radio Centraal.

Toelichtingen in de studio door Joris Willems, die een doctoraatsonderzoek doet aan de Ugent rond de rol van de internationale gemeenschap in de Haïtaanse verkiezingen.

In 2015 werden in Haïti eindelijk verkiezingen georganiseerd. Dat was niets te vroeg. Lokale verkiezingen moesten reeds in 2011 georganiseerd worden, maar voormalig president Michel Martelly verkoos om per presidentieel decreet de burgemeesters te vervangen. Begin 2013 en begin 2015 moest telkens één derde van de Senaat vervangen zijn geweest na verkiezingen, maar ook die werden nooit georganiseerd. Ook begin 2015 moest het parlement vervangen worden door nieuwe verkozenen. Het gevolg was dat het land ontdaan was van parlement, van verkozen burgemeesters en twee derde van de senaat. De enige verkozenen die op nationaal niveau bleven opereren was een derde van de senaat en voormalig president Martelly.

Als de verkiezingen eindelijk georganiseerd werden in augustus en oktober 2015 waren die besmet door geweld, intimidatie en ernstige onregelmatigheden. Het Haïtiaanse middenveld, politieke partijen en zowat alle sectoren uit de maatschappij eisten een verificatie en spraken over een electorale staatsgreep door president Martelly. Continue reading →

Digitale radio: geen kat geïntereseerd, dus waarom de push?

Al twintig jaar wordt digitale DAB-radio aangekondigd maar geen kat zit erop te wachten, de digitalisering komt dus niet van de grond.

Nu steekt de liberale regering de vrije markt een handje toe: in mei was er de conceptnota van minister Gatz die de stations van de mediagroepen een plaats garandeert op de DAB-band en de afbouw van FM voorziet. 

Op 6 juli keurden meerderheid en oppositie van het Vlaams parlement een resolutie goed die de regering in grote lijnen oproept om uit te voeren wat in de nota Gatz staat.

We bellen met.Bart Caron (Groen), voorzitter van de parlementaire mediacommissie.   We wilden ook Karin Brouwers (CD&V) aan het woord laten maar zij was niet bereikbaar.

“Het is veel meer dan een DAB-resolutie” stelt Caron. “Gans het landschap wordt  op orde gezet. Maar ja, de grote vernieuwing zit misschien wel in DAB+. We hebben in Vlaanderen een grote achterstand met het uitrollen van DAB+. Bijna niemand heeft een DAB ontvanger en alleen de VRT zendt op DAB uit.  We moeten absoluut overschakelen omdat we zo betere kwaliteit krijgen en omdat op die manier plaats kan gemaakt worden op de FM band voor lokale radio. Want dát is het problem met de FM-band: je krijgt er maar een beperkt aantal zendders op.”

RC: Het lijkt erop alsof de uitrol van DAB een (technische) manier is om de discussie over de FM band van de baan te krijgen. Een belangrijk element is dat twee van de drie gewestelijke private mediagroep-zenders (Joe FM en QMusic) eigendom zijn van Medialaan ( Persgroep / Roularta) en de derde, Nostalgie, van de combinatie  Corelio/Concentra. Nu is er een andere mediagroep die ook wel een radiootje wil hebben en daarvoor is geen plaats, dus….
Bart Caron: “Er is geen plaats voor die vierde landelijke (lees ‘gewestelijk’, nvdr)  van de SBS groep, de keten van TV zenders Vier, Vijf en straks ZES. Die wil ook een radio. Mediagroepen willen alle media combineren, dus TV, internet, radio, print… omdat dat hun commerciële positie versterkt. Dat is de realiteit. De vraag is hoe we dat regelen op een eerlijke manier. Idealiter komen we met alle gewestelijke radio’s op DAB+, en alleen op DAB+. Dan is er plaats voor al die zenders op DAB en ook op de FM band om alle andere radio’s de lokale en de netwerkradio’s te bedienen.  Netwerkradio’s kunnen later waarschijnlijk ook wel op DAB.  Dat is het idee. We kunnen die grote zenders wel niet direct van FM gooien. De mensen moeten eerst DAB ontvangers hebben. Mijn ideaal beeld is  hoogtechnologische, kwalitatieve radiozenders  en zo weinig mogelijk regeltjes. Laat die wereld vrij en laat wie radio wil maken ook radio maken, zoals het geval met sites op het internet.”

RC: Maar ondertussen zijn er wel regels nodig. Punt 3 van de resolutie stelt dat er ‘zo snel mogelijk uitsluitsel moet gegeven worden over mogelijkheid van een vierde landelijk (=gewestelijk)  commercieel radionet op de FM band’. Waarom is daar nog altijd gehakketak over?  Er zal wel wat lobbywerk aan de gang zijn achter de schermen van die derde mediagroep.
Bart Caron: “Er is een discussie tussen SBS en de overheid of er nog plaats is op de FM band.”

RC: Maar waarom zou dat moeten (die vierde zender)? Die zal, zoals de andere, geen kwalitatief goede radio brengen en geen enkele luisteraar vraagt erom. Het gaat gewoon om een mediagroep die er ook wat geld wil uitslaan.
Noot: Er wordt jaarlijks 270 miljoen aan geld uitgegeven voor radioreclame Continue reading →

Parlementen mogen hun zeg doen over CETA. Maar zal er geluisterd worden?

Bij velen doet  TTIP,  het dereguleringsverdrag tussen de EU en de VSA, al een belletje rinkelen. Minder bekend is CETA, een gelijkaardig verdrag tussen de EU en Canada. Minder bekend maar momenteel minstens even belangrijk aangezien de invoering van CETA voor de deur  staat. Op 22 september nemen de staten (via de Raad van ministers) een beslissing over CETA.

Op 5 juli erkende de Europese Commissie dat CETA wel degelijk geratificeerd moet worden door de nationale parlementen van de lidstaten. Aangezien er unanimiteit moet zijn is de kans groot dat het omstreden verdrag verworpen zal worden.  “De ratifiëring door de parlementen  is een goede zaak, zo lijkt het” aldus 11.11.11 in een persbericht, “ware het niet dat het akkoord al kan worden uitgevoerd VOOR de parlementen zich er over mogen buigen.”

“Met CETA installeert men een manifeste discriminatie van de eigen Vlaamse bedrijven en burgers tegenover de internationale bedrijven.”

We spreken met Marc Maes van 11.11.11 over CETA. 11.11.11.

Het ziet er naar uit dat Wallonië en Brussel tegen CETA zullen stemmen. De Vlaamse en National regering stemmen zo goed als zeker vóór, de leiding van N-VA is alvast zeer enthousiast  over CETA en TTIP.  Opmerkelijk want beide verdragen bevatten  een zogenaamde ‘” ISDS” clausule, die multinatonals toelaat om Vlaamse wetten aan te vechten voor speciaal gecreëerde hoven bevolkt door een select groepje rechters of mogelijks zelfs zakenadvocaten. “Met ISDS installeert men een manifeste discriminatie van de eigen Vlaamse bedrijven en burgers tegenover de internationale bedrijven.” aldus Maes.

Op 20 september, 2 dagen vóór de bijeenkomst van de Raad van Ministers organiseert een coalitie tegen CETA en TTIP  een betoging in Brussel.

Luchthaven Deurne nog niet van het infuus van de belastingsbetaler

Met Piet De Roeck van het burgerplatform Vliegerplein hebben we het over de financiële kant van de luchthaven van Deurne. Het verleden is gekend: afnemende passagiersaantallen en jaarlijks 5 miljoen belastingsgeld in een put die altijd even groot bleef.
Om dat te stoppen werd uiteindelijk beslist om het luchthavenbedrijf in twee te delen, met een “ontwikkelingsmaatschappij” (LOM)  in handen van de gemeenschap en een geprivatiseerde exploitatiemaatschappij (LEM). Enkel het Frans bedrijf Egis deed een bod voor een uitbatingsconcessie van concessie van 25 jaar voor het terrein van 175 hectaren. Maar er is een probleem: publiek en parlementairen mogen niet weten wat overeengekomen is.

Met de privatisering is het aantal vluchten dan wel toegenomen, de financiële situatie blijft.  De details van de deal worden door politiek en administratie in de achterzak gehouden, met als verantwoording  dat het om ‘concurrentiegevoelige informatie’  zou gaan.  “Flauwekul”, zegt De Roeck. “De twee luchthavens die aangeboden werden, zijn beide door Egis overgenomen (Deurne en Oostende, nvdr). Er is geen concurrentie.”

Het is dus niet geweten wat Egis zal betalen aan Vlaanderen voor de uitbating van het domein van 175 hectare, maar echt geruststellend zijn de signalen niet: het rekenhof (dat de cijfers wel zag) schatte in dat de privatisering nog duurder zal uitvallen dan  het beheer vroeger door de overheid, zelfs als er rekening gehouden wordt met de bedragen die  de LEM (Egis) zal uitbetalen. De Roeck is ondertussen naar de Raad van State gestapt om de volledige inhoud van de concessie in handen te krijgen.

Niet alleen de concessievergoeding wordt niet vrijgegeven, ook de opzegvergoeding wordt achtergehouden. Moest het slecht aflopen en de Vlaamse overheid wil van het contract af, dan kan dat, maar het bedrag dat daarvoor moet betaald worden is voor publiek en verkozenen geheim.
Naast de concessieovereenkomst is er ook een subsidieovereenkomst, die wel openbaar is. Daarin engageert Vlaanderen zich om de komende jaren het personeel van de luchthaven te blijven te betalen. Vorig jaar liep die kost alleen al op tot bijna 4 miljoen euro. Daarbovenop verscheen nog eens 800 duizend euro aan subsidie in de boeken van 2014.
De opbrengsten die de luchthaven binnenkrijgt van bijvoorbeeld winkels en autoverhuurders, daarentegen,  zullen ten goede komen van Egis.

“Hier klopt iets niet. Deze deal zal de toets op goed bestuur niet doorstaan. En dan hebben we het nog niet over de overlast.”

De deal doet denken aan de overeenkomsten gesloten  door de nationale administratie met multinationals (700 miljoen belastingsvrijstellingen met illegale regeling, Excess Profit rulings), die door de Antwerpse haven met de containerbehandelaars (50 miljoen aan kwijtgescholden boetes) en die van de Vlaamse regering met BAM-tracé-bouwer NORIANT (40 miljoen opzeg betaald). Voorbeelden van door politici en administratie op een ontransparante manier afgesloten miljoenen-engagementen die slecht afliepen voor de gemeenschap. Verantwoordelijke politici probeerden dan de miljoenenverliezen aan het publiek te verkopen, bijvoorbeeld  als heuglijk nieuws  (Noriant), of als een inmenging door Europa die het investeringsklimaat in gevaar brengt (de 700 miljoen).

De Roeck: “Hier klopt iets niet. Deze deal zal de toets op goed bestuur niet doorstaan. En dan hebben we het nog niet over de overlast.

Vliegerplein wil alternatieven voor het terrein van 175 hectaren beginnen onderzoeken.

Openbaarheid van Bestuur? Peter Verhaeghe: “We zijn er nog niet”

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte.
In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt.

We hebben Peter Verhaeghe tegast voor een uitgebreid gesprek over Openbaarheid van Bestuur, de 22 jaar jonge Vierde Pijler van onze Democratie.


DEEL 1: Hannah Arendt, (Gebrek aan) Informatie en Extremisme

RC: Je was vroeger samen met Manu Claeys het gezicht van stRaten generaal maar tegenwoordig zien we hem publiek meer met anderen. Ben je nog aktief bij stRaten generaal?
Peter Verhaeghe: “Toen we startten met Oosterweel dachten we nooit dat dit de proporties zou aannemen die het aangenomen heeft. Ik was vooral technisch bezig en ben gaandeweg meer bezig geraakt met Openbaarheid van Bestuur. Openbaarheid van bestuur heeft in het Oosterweeldossier een belangrijke rol gespeeld in het teweegbrengen van de kentering. Het was toen Manu (Claeys) en ik beslisten dat het echt wel nodig was dat we de plannen van Oosterweel konden inkijken -in plaats van te blijven gissen- dat het keerpunt kwam. We hebben toen vastgesteld dat niemand in het Vlaams parlement de plannen ooit gezien had, niettegenstaande veel Vlaamse parlementsleden van oordeel waren dat ‘de tijd van de discussie voorbij was’. We hebben het altijd bevreemdend gevonden dat mensen kunnen oordelen dat een discussie voorbij is als ze nog niet eens de plannen gezien hebben.”

RC: Wanneer was dat?
PVh: “Dat moet in 2008 geweest zijn. We zijn met de plannen naar buiten gekomen en hebben toen gezien dat er veel pijnpunten waren. Vervolgens stelden we vast dat de intellectuele wereld in Vlaanderen die toen bezig was met ruimtelijke ordening en verkeerskunde de plannen óók niet kende en dat er weinigen waren die zich geroepen voelden om over de zaak publiekelijk een standpunt te gaan innemen. Een aantal mensen hebben dat dan wel gedaan en vervolgens heeft de Vlaamse regering beslist om opnieuw een alternatievenonderzoek uit te laten voeren door ARUP-SUM.“

RC: In 2008 ging Ademloos ook van start. Hun focus op de luchtkwaliteit kwam samen met jullie studiewerk en daardoor werd het verhaal dan opgepikt door de mainstream media. En daarna (18 oktober 2009) kwam de volksraadpleging…
Maar wat doe je nu nog voor stRaten generaal?

“We hebben het altijd bevreemdend gevonden dat mensen kunnen oordelen dat een discussie voorbij is als ze nog niet eens de plannen gezien hebben.”

PVh: “Nu zijn er veel anderen die de kar trekken in het Oosterweeldossier dus is er geen directe noodzaak meer voor mij om om de haverklap op de trein te springen van Diest naar Antwerpen. Ik kan me beter richten op de zaken waarin ik me ondertussen heb gespecialiseerd.
Continue reading →