Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

CETA: “Het gaat niet over vrijhandel maar over Vlaamse en Europese souvereiniteit”

Op 18 oktober zouden alle Europese buitenland-ministers het CETA- dereguleringsverdrag met Canada tekenen. De Brusselse en Waalse regering weigeren echter, waardoor Didier Reynders het akkoord niet mag geven voor België. In Vlaanderen kwam er vooral vanuit liberale hoek protest maar de Waalse deelpremier Magnette mocht het vrijdag ook gaan uitleggen bij de Franse PS-president Hollande.

CETA wil, zoals zijn grote broer TTIP, buitenlandse investeringen bevorderen door risico’s en kosten te verminderen voor het buitenlands kapitaal. Dit gebeurt door regulering van de staten te bemoeilijken en uniformer te maken. Daarnaast bevat het akkoord – met  de vermindering van importtarieven – ook nog een klassiek vrijhandelselement.

“Sp.a is niet tegen vrijhandelsakkoorden. Maar dit gaat niet meer over handel, wel over Vlaamse en Europese soevereiniteit, over hoe we onze maatschappij organiseren, over wat we eten en inademen, over onze verkeersveiligheid. “

Güler Turan heeft zich ontpopt tot specialist ter zake bij sp.a. en is tegast in de studio:  “Na verloop van tijd bleken CETA en TTIP inderdaad Continue reading →

Tom Meeuws. Quo vadis sp.a Antwerpen?

Enkele weken geleden werd Tom Meeuws tot Antwerps sp.a-voorzitter verkozen. Na het Apache-debat spraken we hem over de tijdens het debat geformuleerde stellingen en visie.

“Met alle parkings die nu gebouwd worden hebben wij na 2018 andere plannen.”

Onderwijs: “De nationalisten staan voor een elitair onderwijs voor de happy few waar de rest van de bevolking geen toegang toe heeft. Onderwijs moet een emancipatiemachine zijn. De scholen moeten een afspiegeling zijn van de verschillende inkomensklassen van de buurt. ”
Continue reading →

Erfgoedbeleid onder druk

10 jaar geleden klaagde de Brugse erfgoedstichting Marcus Gerards bij UNESCO de bouwwoede aan in de werelderfgoedstad. In 2010 volgde een ‘visitatie’ van Brugge door UNESCO en een kritisch rapport dat bevestigde dat er problemen waren.

“Ook in Antwerpen speelt het probleem van afbouw en onderfinanciering van de diensten die zich met monumentenzorg bezighouden.”

Nu wordt opnieuw aan de alarmbel getrokken en stapt de stichting weer naar UNESCO met de vraag om tussen te komen.  We spreken met Dries Van den Abeele, oprichter van de Marcus Gerardsstichting in 1965. Van den Abeele is een Brugse personaliteit en was naast bedrijfsleider ook, onder andere, Brugs schepen van financiën.
Continue reading →

Haiti na Matthew. Wat nu?

Orkaan Matthew trok door de Caraïben en trof vooral het zuidwesten van Haïti.

“Laten we hopen dat hulporganisaties lessen getrokken hebben na de aardbeving van 2010 en deze keer de Haïtianen zullen betrekken bij de heropbouw.”

 Joris Willems doet verslag vanuit Port-Au-Prince:
“Transport is een groot probleem. Zo loopt er geen asfaltweg tot aan de zwaarst getroffen stad, Jérémie. Voor zover ik het zie, heeft de Haïtiaanse overheid haar werk gedaan in de zin dat ze de kustgemeenschappen heeft proberen verwittigen. Maar de sensibilisering bereikte waarschijnlijk niet iedereen, en bovendien waren er mensen die niet wilden vertrekken. Omdat ze bang waren dat er zou ingebroken worden tijdens hun afwezigheid, maar soms ook omdat ze rekenen op de goddelijke voorzienigheid.”

Ondertussen zijn er oproepen tot steun gelanceerd door hulporganisaties.
“Ik vrees ervoor dat de hulporganisaties mekaar weer voor de voeten gaan lopen en vergeten om Continue reading →

Distributienettarieven gelijk? Peter Vanvelthoven

De Eandis-deal met China sprong vorige week af omdat de Antwerpse intercommunale Imea niet wilde weten van verhoogde distributietarieven voor haar klanten. Die verhoging zou er onvermijdelijk moeten komen nadat Continue reading →

Begrotingstekort: de aangekondige mislukking van de ‘Taxshift’

België zit met een zwaar begrotingstetekort dat opgelopen is tot 4 miljard €.  De sp.a is niet mals met haar kritiek. We hebben kamerfractieleider Peter Vanvelthoven aan de lijn.

We contacteerden ook het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor een repliek op de kritiek maar kregen geen respons.

Peter Vanvelthoven: “We stellen vast dat iedere maatregel die de regering vorig jaar genomen heeft minder geld opbrengt dan gebudgetteerd. De accijnsverhogingen bijvoorbeeld: bier kost 6 centimes per fles meer, wijn 16, sterke drank kost zelfs bijna 3 €  per fles extra aan taksen. Die maatregel alleen al brengt 140 miljoen minder op dan gebudgetteerd, omdat Continue reading →

Akkoord over CO2 uitstoot in de burgerluchtvaart: Hete Lucht

Op 6 oktober werd een akkoord bereikt over een aanpak van de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart. Maar het akkoord laat toe dat de CO2-uitstoot van de burgerluchtvaart ongelimiteerd verder stijgt en bepaalt enkel dat de stijging na 2020 gecompenseerd moet worden door een daling elders. Door aankoop van Hete Lucht dus…

Het initiatief werd genomen door de ICAO, wereld-burgerluchtvaartorganisatie van de VN, en kwam er nadat Europa de uitstoot van CO2 van burgerluchtvaart had opgenomen in haar emissiehandelssysteem. Na druk van de VSA en China kwam Europa grotendeels op  haar stappen terug en werden alleen vluchten die binnen Europa uitgevoerd worden in het emissiehandelssysteem (de EU ETS) opgenomen. Intercontinentale Continue reading →

De vermarkting van de sociale sector: “Het gaat over macht”

Naar aanleiding van de uitbesteding van het inloopcentrum voor daklozen ‘De Vaart’ aan multinational G4S hebben we een gesprek met voormalig Antwerps OCMW-voorzitster Monica De Coninck (sp.a). De Coninck is gemeenteraadslid en interpelleerde tijdens de afgelopen gemeenteraad over de ‘vermarkting’ van de Antwerpse sociale sector.

“Ik vermoed dat G4S haar opdracht zwaar aan het onderschatten is, tenzij die er vooral uit bestaat om de daklozen van de straat te halen en daarmee uit.”

RC: U stelde op de gemeenteraad dat de procedure voor de uitbesteding van De Vaart amateuristisch is verlopen. Waarom?
Monica De Coninck: “De doelstelling moet zijn dat de daklozen goed opgevangen worden en hun problemen proberen op te lossen. Het mag niet de doelstelling zijn om eraan te verdienen. Er moet kwaliteit geleverd worden. Of dat het geval is, kan je aftoetsen door jezelf de vraag te stellen of je als dakloze zou vinden dat je daar goed behandeld wordt.”
“Mijn belangrijkste kritiek op de oefening die het OCMW gedaan heeft, is dat men een projectoproep gedaan heeft waarbij de kwantitatieve criteria niet goed omschreven zijn, bijvoorbeeld hoeveel mensen zullen geholpen worden per jaar.  Maar bovendien zijn de kwalitatieve criteria al evenmin omschreven. Men had eerst moeten evalueren wat er nu gebeurt door het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en met hen gaan praten. Dan bepalen waar je naartoe wilt en dán vragen aan organisaties om voorstellen te doen.”
“De kans is groot dat G4S sterk is op gebied van veiligheid. Maar het begeleiden van mensen is een andere zaak. Je moet dus medewerkers hebben met ervaring, vooral oudere mensen met wat levenswijsheid. We zien in het juryverslag dat G4S geroemd wordt omdat het jonge medewerkers heeft en veel vrijwilligers, waardoor de personeelskost laag ligt. Uit het verslag blijkt dus dat de partijen die nu zeggen dat mensen moeten werken tot hun 67ste, dat niet menen, want die oudere werknemers kosten te veel.”

RC: Volgens schepen en OCMW-voorzitter Fons Duchateau heeft G4S  de laatste jaren wel degelijk goed gekwalificeerd personeel aangeworven. Continue reading →

Reel Injun!

Orlando Verde, stafmedewerker bij Kif Kif en meer specifiek één van de bezielers van de Kif Kif Filmblog, was in onze studio naar aanleiding van de vertoning maandagavond van Reel Injun (‘Nenechtenindiaan’) in Filmhuis Klappei. We begonnen met een kadering van wat Kif Kif doet, en daaruit volgde nog wat scherpstellen van een aantal veelvuldig maar niet altijd eenduidig gebruikte termen uit het multiculturele debat.

Terug dan naar de documentaire. Die gaat over de stereotiepe beeldvorming rond de oorspronkelijke bewoners van Amerika in Hollywood-films. Blijkbaar kwam deze bevolkingsgroep al van in de beginjaren van de film in beeld, maar de manier waarop evolueerde wel drastisch.

Na de film volgt nog een uiteenzetting over andere dergelijke gevallen van in de filmgeschiedenis. Orlando verwees zo b.v. naar de documentaires Reel bad Arabs
(hier volledig online) en Classified X  (over Afro-Amerikanen).

Maandag 3 oktober om 19u30: Reel Injun in Filmhuis Klappei

Het nieuw ‘Mastergebouw’ (politietoren): stand van zaken / Optima

De Oudaan wordt van de hand gedaan en een nieuw prestigieus “Mastergebouw” moet verrijzen om de politiediensten onder te brengen. Dat komt waarschijnlijk tegen de ring op de locatie van het voormalig postgebouw Bcrchem-X, en liefst vóór de verkiezingen.  De kostprijs is onduidelijke maar loopt waarschijnlijk  op tot 200 miljoen. Joris Giebens (Groen) interpelleerde tijdens de gemeenteraad over het dossier.

Het project wordt uitgevoerd met een pps-formule waarbij een privaat consortium het project voorfinanciert, bouwt en onderhoud. De overheid huurt na afwerking het complex dan voor enkele decennia en wordt daarna eigenaar. De formule biedt het voordeel voor de private partij dat ze zeker is van haar inkomsten over langere periode.

Joris Giebens: “Er waren eerst zes kandidaten, na de onderhandelingen schoten er nog twee over.  Maar blijkbaar heeft slechts één consortium een finaal bod gedaan. Als dat bod niet zou uitgevoerd worden om welke reden dan ook, bijvoorbeeld omdat er een probleem is met de stedenbouwkundige vergunning, dan staat Antwerpen met de rug tegen de muur. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat we de Oudaan nog langer zullen nodig hebben.  Schepen Van de Velde wijst erop dat er een clausule is in de verkoopsprocedure van de Oudaan die stelt dat de verkoop niet doorgaat als de nieuwe politiebuilding er niet komt. Dan kan zijn, maar gaat men in dat geval niet te veel betalen voor het Mastergebouw, omdat men met de rug tegen de muur staat? We kennen het finaal bod van het consortium niet, dat overschrijdt de 200 miljoen misschien wel en dan zal de stad erop moeten ingaan omdat er anders geen nieuwe bouw komt.”

“AG Vespa voert gans de procedure uit. Nu de offertes binnen zijn had ik toch verwacht dat daarover zou gerapporteerd worden aan de Raad van Bestuur van AG Vespa, maar er stond niets over in de agenda, er werd ook niets meegedeeld bij het overzicht van de afgelopen directiecomités. Nadat ik het geagendeerd had op de Raad van Bestuur deed men er nogal luchtig en verwonderd over dat ik niet wist dat alleen de optie voor Berchem X overschiet. Dat heeft mij geïnspireerd om er een vraag over te stellen in de gemeenteraad. Noch bij AG Vespa, noch bij het college vindt men het nuttig om over het belangrijkste investeringsdossier van dit stadsbestuur te rapporteren.”

RC: Dit doet me denken aan een voorval vorig jaar, toen Bart De Wever op ATV meedeelde dat Antwerpen 350 miljoen kreeg van Vlaanderen.  Continue reading →

Sloop SAMGA silo’s goedgekeurd

Het Antwerps stadsbestuur keurde de sloop goed van de zogenaamde SAMGA-graansolo’s aan de Royerssluis. Niet zonder protest: de silo’s mogen dan niet beschermd zijn, ze zijn wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het meest waardevol gebouw is de oudste silo die dateert van het einde van de 19de eeuw. 

Het stadsbestuur ziet de heisa als maskerade om het Oosterweelproject stokken in de wielen te steken  en vraagt waarom niemand eerder voor dit erfgoed opkwam. Maar onder het vorig bestuur had de stad zélf haar veto uitgesproken tegen de afbraak, aldus Joris Giebens van Groen.

Joris Giebens: “De oorspronkelijke sloopaanvraag dateert nog van tijdens het vorig stadsbestuur en werd gedaan door de eigenaar Boortmalt. Het stadsbestuur en de provincie hebben zich toen tegen de sloop verzet. Maar de eigenaar heeft beroep aangetekend tegen de weigering van de sloopvergunning, en het nieuw college is niet tussengekomen in de vergunningsbetwisting. Schepen Rob Van de Velde heeft me bij het begin van de legislatuur laten weten dat de stad niet voor het behoud zou pleiten omdat de gebouwen op het Oosterweeltracé liggen.”

“Onderstussen zijn de silo’s onteigend door BAM omdat we op die locatie aan het begin van de Oosterweelknoop zitten en de gebouwen in de weg staan. De procedure van Boortmalt bij de Raad van Vergunningsbetwistingen is stopgezet en BAM heeft de sloopvergunning aangevraagd.”

“Vanuit de Vlaamse overheid is er bij monde van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed een zeer dubieus advies gekomen. De argumentatie van het advies ademt het behoud van de silo’s uit, maar de conclusie is dat ze zich niet zullen verzetten als ze tegen de grond gaan. Vervolgens heeft het Antwerps college de Dienst Monumentenzorg om advies gevraagd en dat was ronduit negatief.   Continue reading →

Een alternatief voor de verkoop van EANDIS aan China

Distributienetbeheerder EANDIS wil geld ophalen door 14% van het bedrijf te verkopen aan SGID, een dochter van het Chinees staats-elektriciteitssbedrijf SGCC.
EANDIS wil de deal laten goedkeuren op 3 oktober, maar de vraag blijft waarom alternatieven weggewimpeld werden.

Begin maart meldde het Hollands FD al dat de Chinezen geïnteresseerd waren in EANDIS. Eind 2014 verkocht Electrabel haar aandeel van 21%  in EANDIS aan de gemeenten, die daarvoor bijna 1 miljard € betaalden via leningen. De gedeeltelijke verkoop aan de Chinese overheid zou bedoeld zijn om die schuld te verminderen en/of om investeringen in het net te vergemakkelijken.

“Voor de politieke bestuurders van EANDIS is het blijkbaar een brug te ver om iets op te zetten met de burgers van Vlaanderen.”

Het contract stipuleert dat SGID jaarlijks 40 miljoen krijgt voor de 800 miljoen dat het staatsbedrijf betaalt voor de verkoop. John Vandaele (MO) vindt het eigenaardig dat EANDIS  5% rendement wil garanderen op geld dat ze leent van de Chinese staat, terwijl er hier 250 miljard op de spaarboekjes staat. Het uitgelekt akkoord bevat nog een aantal andere angels, waaronder een ISDS-clausule die bij betwistingen toelaat dat het Chinees bedrijf onze overheden aan zou klagen bij private rechtbanken, buiten de Vlaamse, Belgische of zelfs Europese jurisdictie. De Vlaamse gemeenten kunnen ook verplicht worden om het Chinees aandeel terug te kopen.

Vandaele: “Een coöperatie zou kunnen investeren, maar dat werd niet overwogen door het EANDIS-bestuur. In Duitsland gebeurt het wél. Continue reading →

We Kopen Samen den Oudaan, Niet …

Het collectief “We Kopen Samen den Oudaan” (WKSdO), dat een politietoren een originele nieuwe bestemming wilde geven, gooit de handdoek in de ring. Door de wijziging van de verkoopsvoorwaarden ziet de organisatie af van een bod op de toren.

“Het participatief ontwikkelen van vastgoed noodzaakt heldere en open procedures. Bij de Oudaan zijn deze niet voldaan”.

Concreet wordt er verwezen naar twee wijzigingen die het stadsbestuur aanbracht aan de verkoopsvoorwaarden. De aan de gang zijnde renovaties worden stilgelegd, waardoor de toekomstige eigenaar een hogere renovatiekost op zich zal moeten nemen. Verder wordt er ook een huurvrije periode van 9 maanden gestipuleerd, wat volgens WKSdO een verlies aan huurgelden van een miljoen € betekent.

Het zag er nochtans goed uit, want al 150 huurders hadden ingetekend. “We hadden nog veel verder kunnen staan als een andere procedure was gevolgd”, aldus  Seppe De Blust van ndvr, één van de initiatiefbemers van WKSdO. “Nu moeten we aan de geïnteresseerden vragen of ze zouden willen huren moésten we het hoogste bod doen. We zouden meer zekerheid hebben kunnen bieden indien we hadden geweten dat we voor een bepaald bedrag de toren hadden gekregen. In dat geval hadden we met nog veel meer mensen concrete afspraken kunnen maken. ”

“We hebben de eerste twee jaar nodig om een eigenaarscoöperatie op poten te zetten. De extra kost die een gevolg is van de twee gewijzigde voorwaarden wordt juist in die periode gemaakt. Daardoor wordt het risico te groot. Andere projectontwikkelaars, die de toren bijvoorbeeld tot luxe-appartementen willen ombouwen, kunnen een hoger financieel rendement uit de toren halen, waardoor ze de extra kost gemakkelijker kunnen dragen.”

“De biedingsprocedure, die alleen naar de hoogte van het bod kijkt, is niet de beste voor initiatieven als het onze. Bij andere projecten, zoals het Militair Hospitaal, werd eenzelfde prijs gevraagd aan alle bieders en werd daarnaast gekeken naar de inhoud van het project.”

“We hebben redelijk goede contacten gehad met het stadsbestuur en er waren wel wat mensen binnen het bestuur ons project genegen. Maar tezelfdertijd is er de laatste jaren een verschuiving aan de gang,  waarbij het rendement uit het vastgoed van de stad wordt gemaximaliseerd. Daar kan men zich toch vragen bij stellen, want plekken zoals de Oudaan kunnen ingezet worden om de buurt rond de Oudaan op te waarderen.  Het is belangrijk dat het niet alleen een winkelzone is, maar dat er ook een stuk stedelijkheid komt en bijvoorbeeld een link met Sint-Andries en de Modebuurt.”

Van 18 oktober tot 15 januari is er een tentoonstelling over ‘We Kopen Samen den Oudaan’ in de Singel.

Link: Manifest van ‘We Kopen Samen den Oudaan’

TTIP op een dood spoor?

Deze week werd TTIP, het dereguleringsverdrag tussen de EU en de VSA, afgeschreven door zowel Duitse als Franse toppolitici.
Volgens Marc Maes van 11.11.11 gebeuren de uitspraken echter om de verkeerde redenen.

“Het wijst op zenuwachtigheid. Deels vanwege het verzet tegen het akkoord, maar vooral om ze vinden dat de Amerikanen niet genoeg toegevingen doen. Iedereen maakt zich zorgen over de impact van TTIP op onze regelgeving, op de democratie en over het gebrek aan transparantie. Voor hen is het probleem blijkbaar de markttoegang (voor Europese multinationals).”

“Het ziet er dus naar uit dat het niet zal lukken om tegen het einde van het jaar een akkoord over TTIP te hebben, maar op 22 september wordt beslist of CETA, een gelijkaardig verdrag met Canada, in uitvoering treedt zonder dat de parlementen er hun zeg over gedaan hebben.”

Daarom is er op dinsdag om 20 september om 17uur een betoging gepland in de Brusselse Wetstraat. Meer info op stopceta.be.

Het zou kunnen dat de omstreden ISDS-clausule niet  onmiddellijk in werking zal treden. Dat blijkt ook uit het verslag van de vergadering van het Comité Handelsbeleid van 15 juli. Die ISDS-clausule zou buitenlandse multinationals toelaten om Vlaamse en Belgische wetten aan te vechten via aparte rechtbanken en is discriminerend voor Vlaamse burgers en ondernemingen. Of dat betekent dat ISDS afgevoerd zou worden of later juist stilletjes in werking zou treden, is nog niet duidelijk.

Loopt Antwerpen 200 miljoen mis voor scholenbouw? (update)

Het Antwerps stadsbestuur slaagt er niet in een plan voor scholenbouw voor te leggen en dreigt daardoor  200 miljoen aan Vlaamse financiering kwijt te spelen. Dat meldt althans Leen Verbist van oppositiepartij sp.a.

“In 2025 zullen er 15.000 extra plaatsen nodig zijn (in het lager en secundair onderwijs samen). Dat betekent dus extra gebouwen. Een gebouw wordt niet gezet in een maand. Er moet dus nu aan gewerkt worden, en daar zit een probleem. Er zijn middelen vrijgemaakt voor Antwerpen door de minister,  maar Antwerpen dreigt die nu kwijt te spelen omdat de stad geen werk maakt van het realiseren van de plaatsen. ”

“Er liggen plannen klaar, maar  de plannen voor Nieuw Zuid, bijvoorbeeld, zijn gewoon in de schuif gestoken. Eind juli is een collegebesluit genomen waarin de procedure voor het gunnen van de bouw is stopgezet. Er komt dus een nieuwe wijk zonder school.  Waarom de procedure stopgezet is, is een technische zaak, maar het komt erop neer dat het stadsbestuur haar werk niet gedaan heeft. De school zou gebouwd worden door de privésector, die daarna dan huurgeld zou krijgen. Maar die huur blijkt onvoldoende te zijn. Men had ook contracten van 36 jaar moeten afsluiten, maar dat kan niet. Het is de taak van het stadsbestuur om offertes uit te schrijven waarop de privé kan reageren. Iedereen heeft zijn werk gedaan behalve het stadsbestuur.”

Update (3 september): De maandag  na het gesprek met Leen Verbist contacteerden we het kabinet van onderwijsschepen Claude Marinower voor een respons op de kritiek vanuit de oppositie.  Pas vrijdagnamiddag liet men ons uiteindelijk weten dat de schepen ‘niet meer gaat reageren en verwijst naar de reacties bij ATV en de Gazet van Antwerpen’.
Op ATV stelde Marinower dat de Vlaamse overheid geen rekening houdt met het feit dat kinderen tijdelijk hervestigd moeten worden, een irrelevant punt is het over de bouw van nieuwe scholen gaat.  Verder schuift hij de schuld op de omslachtigheid van de Vlaamse administratie. Niets wijst er echter op dat de procedure zwaarder geworden is dan vroeger.
Bij de GvA verweerde de schepen zich door te stellen dat ‘in de periode van 2010 tot 2015 70% van zijn dossiers uitgevoerd’. Bijna de helft van die periode slaat echter op de vorige legislatuur,  toen onderwijs geleid werd door zijn voorganger Robert Voorhamme.

Vervolg gesprek met Leen Verbist (27 augustus)

RC: Er zijn toch scholen die wel gebouwd worden? We waren eerder dit jaar op Campus Hardenvoort. Kan de stad dat dan niet op Continue reading →