Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

CETA goedgekeurd, maar niet helemaal

Het CETA-verdrag werd deze week door het Europees parlement goedgekeurd.
‘t Is te zeggen, grotendeels goedgekeurd, want de nationale en gewestelijke parlementen moeten wel  allemaal nog over de omstreden arbitrage-clausule stemmen.
Een gesprek met Bart Staes (Groen) over het dereguleringsverdrag en over voor en tegenstanders. Opvallend is de verdeeldheid onder de euroskeptici.

CETA wordt begin april van kracht, behalve wat nationale en regionale verantwoordelijkheid is. En dan gaat het vooral over de arbitrageclausule. Die laat toe dat buitenlandse bedrijven (deel)staten voor een supranationale rechtbank dagen als ze vinden dat wetten of acties hun private belangen schaden. Die ICS of ISDS clausule zal maar van kracht worden als álle parlementen die goedkeuren. Bovendien zou het ICS-systeem door de Belgische regering moeten voorgelegd worden aan het Europees hof van justitie die moet oordelen of het arbitrage-systeem wel voldoet aan de Europese wetgeving verantwoordelijkheid.

Bart Staes heeft geen probleem met de klassieke vrijhandelselementen van CETA,  de  vermindering van importtarieven en andere heffingen, maar hij gaat niet akkoord met de zogenaamde Regelgevende Samenwerking. Die stelt dat voorstellen van richtlijnenen en verordeningen eerst geëvalueerd zouden worden door ambtenaren.
Staes: “Het probleem is dat er alleen een evaluatie wordt gedaan over de impact op groei, investeringen, handel. Niet over de impact op het milieu, de duurzaamheid, het sociaal beleid, Continue reading →

Belgische regering weigert informatie burgerslachtoffers in Irak en Syrië vrij te geven

Sedert oktober 2014 is België mee actief in Irak en Syrië in een coalitie onder leiding van de VSA die strijdt tegen IS. Daarbij vallen ook burgerslachtoffers. De Amerikanen geven zelf toe dat gebeurt. De Belgische regering daarentegen blijft ontkennen en wil geen informatie vrijgeven.

De cijfers over het aantal burgerslacht ten gevolge van de bombardementen van de coalitie verschillen sterk. De VSA geeft zelf toe dat zij verantwoordelijk zijn voor 152 burgerdoden maar de NGO airwars schat het aantal slachtoffers die vielen door de coalitie tot eind 2016 in op 2205 alle aanvallen de coalitie.

Alles wijst erop dat ook bij de Belgische aanvallen doden vallen . Vredesactie vroeg in het kader van de wet op openbaarheid van bestuur naar “alle documenten die een overzicht geven van de controle op slachtoffers ten gevolge van Belgische wapeninzet in Irak & Syrie”. Continue reading →

Vlaams Klimaatbeleid of door gezinnen en KMO’s betaalde subsidiemolen voor industrie?

Eerst duurde het jaren vooraleer de drie gewesten overeen kwamen wie welk deel van het klimaatgeld zou krijgen. Nu blijkt Vlaanderen jaarlijks 40 miljoen van dat geld niet te gebruik voor klimaatprojecten maar voor de subsidiëring van de grote uitstoters van broeikasgassen.
Bond Beter Leefmilieu organiseert een petitie tegen het voeren van een industrieel subsidiëringsbeleid met klimaatgeld en richt daarbij haar pijlen op Exxon.

In principe moeten bedrijven die veel CO2 uitstoten emissierechten aankopen. Het geld dat ze daarvoor betalen komt in een pot terecht en dat potje moet dan confederaal verdeeld worden, ttz door de drie gewesten onderling. Het was over die verdeling dat meer dan 5 jaar lang gediscussieerd. Uiteindelijk werd vorig jaar dan toch een akkoord bereikt.

De volgende stap is de verdeling van het geld voor klimaatprojecten. Die verdeling is nu beslist en het blijkt dat bijna de helft van dat geld gebruikt wordt om de grote vervuilers te subsidiëren. De logica is dat ze moeten gecompenseerd worden voor de stijging van de kost van de elektriciteit die de stroomproducenten aan hen doorrekenen. Het gaat dus over de indirecte kost die de grote uitstoters ondervinden. Aan de directe kost ontsnappen ze ook want ze krijgen gratis uitstootrechten toebedeeld. Teveel zelfs.

Maar ook de indirecte elektriciteitskost wordt excessief terugbetaald: “Het probleem is dat ze bijna 4 keer meer terugbetaald worden dan de echte kost die ze ondervinden”, aldus Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu.  De compensatie gebeurt door een vergoeding te betalen voor de CO2 uitstoot die het gevolg is van hun elektriciteitsverbruik. “Ze worden gecompenseerd alsof er 760kg CO2 uitgestoten  zou worden per verbruikte megaWatt-uur, terwijl in werkelijkheid maar 210kg per MWh uitgestoten wordt.” Het gaat over 40 miljoen €per jaar.

Volgens milieuminister Schauvliege is het Europa die dit compensatiesysteem voorstelt.  Dat klopt, maar het is wel de keuze van de Vlaamse regering, niet van Europa, om een veel te hoge compensatie te geven.

Exxon is niet de grootste slokop van de overcompensaties. Zo vangt ArcelorMittal jaarlijks zelfs 5,4 miljoen aan subsidies uit de klimaatpot. Ook Nyrstar, Inovyn, Vynova  (onder controle van IGIC)  en BASF krijgen jaarlijks elk 3,3 tot 3,8 miljoen € toegeschoven.

De subsidies worden betaald uit de klimaatpot die grotendeels gevuld wordt met geld dat door de elektriciteitsproducenten betaald word. Die rekenen de kost evenwel door aan de verbruikers, industrie, KMO’s en gezinnen. Aangezien de (groot) industrie overmatig gecompenseerd wordt zijn het dus de gezinnen en KMO’s die jaarlijks de 40 miljoen € subsidies ophoesten.

Maar waarom Exxon als doel van de campagne  als het bedrijf niet de grootste ontvanger is?
Mathias Bienstman: “Wie viseren Exxon in onze campagne omdat het bedrijf staat voor de industrie die jarenlang tegen het klimaatbeleid heeft gevochten. Op exxonknew.org wordt uitgelegd dat wetenschappers van Exxon al in de jaren ’70 wisten dat klimaatverandering reëel was maar dat het bedrijf erover loog. En nu heeft Trump Rex Tillerson, de voormalige CEO van Exxon, aangesteld als minister van buitenlandse zaken.”

Link: Lijst ontvangers klimaat-overcompensatie HIER

Burgerraad: tweede zitting van een experiment in politiek

Vragen over of interesse voor wat er op stedelijk politiek niveau gebeurt? Dan is de Burgerraad misschien iets voor u.

In de Burgerraad nemen geïnteresseerden maandelijks de agenda van de gemeenteraad door, bespreken die en formuleren vragen en opmerkingen die dan doorgegeven worden aan de Commissies van de Gemeenteraad.

Frederik Feys: “Het is een manier om te leren hoe een stad bestuurd wordt en om voeling te krijgen met wat dat echt is; de toogpraat voorbij.”

Het is niet de bedoeling dat iedereen in de burgerraad het met elkander akkoord is, de Burgerraad heeft geen standpunten.

Iedereen kan deelnemen aan een zitting van de Burgerraad. De zittingen gaan door in het midden van de maand, twee weken vóór de maandelijkse gemeenteraad. Inschrijven via burgerraad.be

Fascisme? Trump, zijn Vlaamse fans en islamofascisme

Bron: http://thestudioexec.com/mussolini-was-donald-trumps-grandfather/Met Donald Trump  aan de macht was voor Open-VLD senator en prof economie Lode Vereeck het moment gekomen om nog eens te overlopen wat fascisme eigenlijk is.

Vereeck somt 8 kenmerken op van een fascistisch regime. Hij benadrukt dat het niet volstaat om als fascist bestempeld te worden als slechts aan enkele van die eigenschappen voldaan is. Waakzaamheid blijft echter noodzakelijk.

Met een score van 7 op 8 voor Trump op de Vereeck-schaal is er geen reden om achterover te leunen. We bekijken ook eens hoe zijn Vlaamse fans het doen.

“Het gaat niet op om te zeggen ‘ Trump is democratisch verkozen, Erdogan is democratisch verkozen’. Hitler was ook democratisch verkozen.”

Continue reading →

Screenshake 2017

Bron: https://www.screenshake.be/Van 10 tot 12 februari gaat de vijfde editie door van het ‘indie’ gamefestival Screenshake, in Het Bos en het Felixpakhuis.

Bram Michielsen van organisator House of Indie komt vertellen wat er allemaal te beleven valt.

“We zijn een meer divers cultuurfestival, dat zich op een algemeen publiek richt.
“We hebben speelbare games maar ook games die verwerkt zijn in installaties. Er zijn ook uiteenzettingen, workshops, muzikale performances, een party, er wordt een documentaire vertoond … Een breed spectrum aan activiteiten dus.”
Link: Screenshake  kalender

Overeenkomst Slachthuissite opgesteld in functie van ontwikkelaar Land Invest?

De herontwikkeling van de Slachthuissite is het grootste vastgoedproject dat in Antwerpen momenteel op stapel staat. Het gaat over 2.000 nieuwe woningen voor 5.000 mensen. De site is eigendom van verschillende partijen, waaronder de stad Antwerpen.
Apache.be slaagde erin om inzage te krijgen in de geheime deal die de overdracht van gronden van de stad naar Land Invest Group (LIG)  regelt.  De nieuwssite  concludeert dat de deal op maat geschreven is van de bouwpromotor. Meer achtergrond door Tom Cochez van Apache.

De volledige site is  eigendom van drie partijen. De noordelijke ‘Zone A’ (Noordschippersdok) is in handen van de stad. Het meest zuidelijk deel, ‘Zone C’  is eigendom van de familie Druwel, die het zal verkopen aan Land Invest. De middelste ‘Zone B’ is al eigendom van Land Invest.
Continue reading →

#NoTrumpInBelgium

Misschien heeft u het al ergens gelezen: Donald Trump is sinds enkele weken president van de VSA. Talloze burgers over de wijde wereld trokken verontwaardigd de straat op om te protesteren tegen een beleid dat misogeen, discriminerend en zelfs onmenselijk is en dat verschillende mensen uitsluit.
Ook in België is er een breed platform gelanceerd dat focust op de Belgische context: wat kan België doen tegen Trumps ‘muslimban’ en wat kan ons land vooral anders doen om tot een open samenleving te komen? Middenveld, vakbonden en talloze verontwaardigde burgers onderschreven hun eisen in dit manifest op facebook (Link: HIER).
Op zondag 12 februari wordt voor de eerste keer hierrond geprotesteerd in Brussel. Yassine Boubout van Movement X en iemand van het middenveld geven uitleg.
U kan zelf het manifest ook tekenen.

De Betonshock: 214 hectaren groen bedreigd rond Brugge

Commotie deze week omdat Essers in Limburg de toestemming krijgt om 12 hectare bos te kappen. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor  de Brugse regio, dat voorziet om 214 hectare landbouwgrond te laten verdwijnen, veroorzaakt vooralsnog weinig opschudding.

114 van de 214 hectaren worden bedrijventerrein, de rest wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor (de parking van) een nieuw stadion voor Club Brugge.
Erik Ver Eecke van de Brugse milieuorganisartie Groen vzw roep alle hens aan dek: “Het is heel erg dat zoveel landbouwgrond verdwijnt, want er zijn alternatieven. Het is bijvoorbeeld niet nodig een nieuw voetbalstadion  te bouwen, want het bestaande Breydelstadion is perfect te renoveren.  Maar de firma heeft daar geen oor naar en de politiek is haar ter wille. Het resultaat is een stadion met een parking van 7.500 plaatsen, allemaal gelijkvloers …”
“Er gaat ook 42 hectare groen naar het industrieterrein in De Spie (tussen de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge) , vooral Poldergrasland. Een ander industrieterrein tussen Brugge en de kust komt nabij de nieuwe voetbalsite. Ten zuiden van Brugge-centrum in het Chartreusegebied en in Zedelgem verdwijnt er ook groen. ”

“De lokale pers denkt dat de mensen  niet wakker liggen van ruimtelijke  ordening en dat alleen ongelukken, aanslagen en diefstallen kranten doen verkopen.”

Continue reading →

Verbeteringen voor Spoor Oost site voorgesteld maar bezorgdheden blijven


AG Vespa tekende een aantal voorstellen uit ter verbetering van de site Spoor Oost. Een selectie van deze ontwerpen zou kunnen worden uitgevoerd in de loop van 2017 en 2018 en werd de afgelopen week voorgesteld. Michel Franssens van bewonersgroep Park Spoor Oost was erbij.

“De opzet van de informatieavond was deze keer iets ernstiger dan een gelijkaardig initiatief twee jaar geleden, toen we allerlei voorstellen deden en uiteindelijk een kale vlakte gekregen hebben. De zaak was deze keer goed voorbereid en de plannen werden voorgesteld.”
“De vlakte blijft wat ze is omdat ze moet dienen als parkeerterrein voor het sportpaleis tijdens de Oosterweelwerken, en voor de Sinksenfoor. Maar een deel van de beschermde hangars van de kaaien zullen aan de kant van Trix en in het centraal gedeelte  geplaatst worden. En aan de Schijnpoort-kant komen ook overdekte constructies die recreatieve mogelijkheden zouden bieden. We staan daar positief tegenover, maar er moet opgelet worden dat gans het terrein niet vol komt te staan, en het is ook nog niet helemaal duidelijk wie die constructies zal beheren.”

“We willen een gezonde buurt, en dat hangt samen met de overkapping van de ring. We hebben een gesprek gehad met de assistent van de Intendant. Die overkappingsplannen in het zuiden zien er fantastisch uit, maar de overkapping van de Hollandse knoop is een probleem. We vrezen dat de tunnelmonden bij ons in de buurt zullen komen, en de vervuiling dus ook. Spoor Oost is daarom een belangrijke bufferzone,  maar momenteel wordt er helemaal geen rekening mee gehouden in de plannen. Het terrein is ook nog altijd eigendom van de NMBS en het akkoord met NMBS geldt, voor zover ons bekend, maar voor negen jaar. Wat als de spoorwegen daarna de zaak willen verkopen voor vastgoedontwikkeling met hoogbouw? Dat is nu net wat de buurt niet nodig heeft, wel groen.”

“De vraag naar groen is een absolute noodzaak, want we leven in een ongezonde buurt.  Kijk maar naar de resultaten van Curieuzeneuzen. De levensverwachting in Borgerhout kan 18 jaar lager liggen dan in de gegoede buurten. Is daaraan iets doen niet belangrijker dan parkeerplaatsen voor het sportpaleis?”

Links:
bijdrage over Spoor Oost van december ’14
– gesprek met schepen Van de Velde over de kaaien en PSO (dec ’14)

Spoor en binnenvaart als oplossing voor de extra containertrafiek?

We bellen met Tom Meeuws van sp.a en Jan Creve van Doel2020  over de containertrafiek op linkeroever. Om een verkeersinfarct door de stijgende containertrafiek te voorkomen roepen de sp.a afdelingen van Antwerpen en Waasland op om meer te investeren in spoor en binnenvaart. Voor Doel2020 moet er bovendien durven nagedacht worden aan een limiet op de containertrafiek. Tom Meeuws denkt dat de groei wél kan, maar trekt aan de alarmbel omdat de investeringsbudgetten voor het spoor de komende drie jaar bevroren zijn.

De discussie kadert in het alternatievenonderzoek rond het Saeftinghedok dat de Antwerpse haven en Vlaamse deelregering wilden laten graven op de plaats waar Doel nu ligt. Continue reading →

Caroline Bastaens over Cultuur, Mobiliteit, Moskeeën, Radio en Kris Peeters

Bron: carolinebastiaens.be/

We spreken met Caroline Bastiaens ook over een aantal andere thema’s dan het Smart Cities project. Over:

  • Cultuur:  “De rol van de stad bestaat ook uit het bijsturen van het Vlaams beleid opdat iedereen de kans krijgt om mee te participeren.”
  • Mobiliteit: “We moeten nadenken over nieuwe investeringen  zoals wat we destijds in 2009 en 2010 (in openbaar vervoer, nvdr) beslist hebben. We moeten allemaal aan één zeel trekken. Dat gaat over fietspaden en openbaar vervoer. Veel plaats voor nieuwe tramlijnen is er niet maar we kunnen wel het aanbod en de snelheid verbeteren. Daar waar de tram rijdt moet hij voorrang krijgen op de auto en soms ook op de fietsers.”
  •  de Moskeeën: “Ik ben een groot voorstander van erkende moskeeën. Van de 47 moskeeën in Antwerpen zijn er  maar Continue reading →

Lange Gasthuisstraat wordt Silicon Alley – Caroline Bastiaens

Bron: persbericht

Internet of Things/ Smart Cities is een initiatief van de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid en technologiebedrijf Imec dat in de Lange Gasthuisstraat een cluster wil creëren van projecten die experimenteren met slimme technologieën die het leven in de stad aangenamer en duurzamer moeten maken. We hebben bevoegd schepen Caroline Bastiaens (CD&V) in de studio over het initiatief.

Een voorbeeld zijn Continue reading →

Stad presenteert 10 mobiliteitsprojecten

Op 13 januari  stelde de stad tien nieuwe mobiliteitsprojecten voor. Onder de noemer ‘Marktplaats voor Mobiliteit’ lanceerde  Antwerpen een oproep voor projecten die de overbelasting van het Antwerps wegennet moeten helpen verminderen. Van de 10 geselecteerde projecten zijn er 4 gericht op logistiek en 6 op personenmobiliteit.

De problematiek van de Antwerpse mobiliteit kwam weer volop in het nieuws deze week naar aanleiding van een studie die erop wees dat 20 tot 30.000 voertuigen uit de ochtendspits moeten gehaald worden om chaos te vermijden tijdens de geplande Oosterweel-werken.

We belden met verantwoordelijk schepen Koen kennis: Continue reading →

De groeicijfers van de Antwerpse luchthaven herbekeken

Op 3 januari meldde de Antwerpse luchthaven dat 2016 een recordjaar was, met 25% meer passagiers dan in 2015.  We hebben Bert Leemans in de studio van het burgerplatform Vliegerplein. In een beknopt persdossier maakt Vliegerplein brandhout van de positieve berichtgeving:

“Als je rekening houdt met de éénmalige doorschuiving van 23.000 passagiers van Zaventem naar Deurne na de aanslag dan kom je op hetzelfde resultaat uit als de jaren ’90. En de passagiercijfers tonen een structurele daling aan na mei.”

Bovendien stelt Leemans vragen bij de betrouwbaarheid van de gepubliceerde cijfers. “De cijfers vanaf april werden op het laatste moment plots aangepast. Een onafhankelijke partij moet die cijfers in het oog houden.”

De cijfers van januari en februari, dus vóór de aanslag op de Brusselse luchthaven,  waren ook veel beter dan in 2015.  Bert Leemans:  “Dat komt doordat de toeristische vluchten door TUI pas in april 2015 gestart zijn. Vandaar het laag aantal passagiers in januari – februari 2015.”
In 2016 ging VLM failliet, maar de impact daarvan is volgens hem beperkt. “Dat waren zakenvluchten, dat ging over 11.000 passagiers per jaar.”

Volgens Vliegerplein zal Deurne nooit commercieel leefbaar zijn. In tegenstelling tot Charleroi is Deurne Continue reading →