Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Lange Wapperdebat in Bourla

Share

Op 3 november kwamen 500 mensen luisteren naar het eerste publiek debat over het Oosterweelprojekt, tussen BAM enerzijds en Straten Generaal en Ademloos anderzijds.

Herbeluister het volledig debat of onze fijne selectie.

Deelnemers::
De partijen:
1) BAM: Bick Orbaen / Jochen Bessemans
2) Ademloos: Wim van Hees / Dr Marc Goethals (spreekt in eigen naam)
3) stRaten generaal: Manu Claeys/ Peter Verhaeghe
De pers:
1) Gazet Van Antwerpen:Lex Molenaar
2) Nieuwsblad: Dieter Stijnen
3) Knack: Rik Van Cauwelaert
4) De Morgen: Jeroen Verelst

In deel 1 gaat het over de keuze voor een brug: BAM legt uit waarom het volgens hen geen tunnel kon worden. Dieter Stijnen merkt op dat de werkelijke reden financieel was, omdat de tunnel te duur zou zijn.
BAM zegt dat de lagere prijs waarmee stRaten generaal (SG) afkomt voor hun tunnelalternatief niet juist is omdat SG geen rekening houdt met extra kosten (op/afritten, aansluitingen op andere wegen enz..). SG zegt dat ze wel degelijk met alles rekening houden, ook de aansluitingen.

Deel 2: over de grote ring. De Liefkenshoektunnel komt uit op de expresweg naar Knokke. Oorspronkelijk was het plan om een grote ring rond Antwerpen te bouwen en de verbinding vanaf de Liefkenshoektunnel door te trekken naar de E17 (en verder). Door lokale tegenstand is dat plan er nooit doorgekomen, waarna beslist werd om als alternatief de Oosterweelverbinding te bouwen. Nu blijkt dat het debat over de grote ring opnieuw naar boven komt drijven.
Rik Van Cauwelaert vraagt aan BAM waarom dus niet voor de grote ring gekozen wordt. BAM merkt op dat de grote ring wel het probleem van de noord-zuid trafiek zou oplossen maar niet dat van het oost-west verkeer. Dat verkeer zou nog altijd over een stuk van de (huidige) ring moeten rijden.
Volgens Dr. Goethals is er in Vlaanderen geen plaats meer voor nog meer grote bovengrondse infrastruktuurwerken die dienen om de containertrafiek te doen toenemen.
StRaten generaal beaamt dat het sluiten van de grote ring in het Waasland het probleem van het Oost-west verkeer niet volledig oplost, maar zegt dat zij een goed alternatief aanbieden, namelijk een Oosterweelverbinding in de haven en onder de grond.

Deel 3: Fijn Stof. Dr. Goethals stelt dat het gevaarlijkste fijn stof, namelijk het kleinste van 2.5 micrometer (PM2.5) niet gemeten wordt. “Als een minister hebt die verantwoordelijk is voor zowel openbare werken als milieu, waar wil je dan naartoe?”.
Nick Orbaen antwoordt dat de overheid momenteel bezig is met de installatie van PM2.5 meetstations. Dat klopt inderdaad, maar is wel een gevolg van wetgeving op Europees niveau, en gebeurt niet op Vlaams of Belgisch initiatief. De Vlaamse overheid stelde ook een fijn stof aktieplan op, maar ook dat gebeurde omdat het opgelegd is door Europa. Bovendien stelt het aktieplan niet veel voor en beperkt het zich grotendeels tot het uitvoeren van metingen, in kaart brengen van probleemgebieden en vlotter doen lopen van verkeersstromen. Over het beperken van verkeersstromen of verplicht maken van roetfilters is geen sprake.

Volgens Dr. Goethals klopt het inderdaad dat files zeer vervuilend zijn en fijn stof genereren. Anderzijds zegt hij dat dit geen verantwoording kan zijn om meer infrastruktuurwerken uit te voeren die extra verkeersstromen aanzuigen. Als je dat doet eindig je toch met extra fijn stof.

Daarna hebben we het over de financiering van het Oosterweelproject. BAM heeft de verwachte verkeersstromen laten onderzoeken en het plan houdt rekening met pessimistische scenarios. De inkomsten zouden dus redelijk verzekerd moeten zijn. Wat de impakt zal zijn van de stijgende kost werd niet besproken.

Tenslotte hebben we het in deel 3 over eventuele vetraging. Momenteel loopt het onderzoek naar de mogelijke alternatieven. Dat onderzoek loopt af in februari. Volgens BAM zou de keuze voor een kompleet ander scenario (lees het straten generaal-scenario) een uitstel van 2 tot 3 jaar betekenen. Straten Generaal lijkt dat te betwisten.

Deel 4: BAM heeft het over het NIMBY (not in my backyard) syndroom van de Antwerpenaars. Zijn opmerking wordt niet goed onthaalt.
Daarna worden de andere projekten van het Antwerps Masterplan besproken. Het uitstel van de werken aan de Noorderlijen heeft volgens BAM te maken met het uitvoeren van het concept van de architekt, niet met de oosterweel of financiering. Aanleg van tramllijnen gaat gewoon door. Lex Molenaar merkt op dat de financiering van die projekten van de Lijn grotendeels uit het Antwerps Masterplan gehaald zijn; waarmee hij aangeeft dat dit komt door de oplopende kost van de Oosterweel.

Dieter Stijnen zegt dat het kontrakt tussen BAM en de bouwheer Noriant binnen een jaar afloopt en dat daarna alles opnieuw zal moeten onderhandeld worden, met waarschijnlijk nieuwe kostenstijgingen tot gevolg. BAM beaamt min of meer maar wil geen uitspraak doen, aangezien de vergelijkende studie over het uiteindelijk tracé nog bezig is.
Stijnen merkt verder op dat de Vlaamse overheid boetes zal moeten betalen aan BAM als er de eerstkomende 35 jaar andere alternatieven zouden komen die de tolinkomsten van BAM zouden verminderen. Klopt, zegt BAM maar volgesn Nock Orbaen is dat geen perfide systeem maar de normale gang van zaken is bij dergelijke projekten: om voor finaciering te kunnen krijgen van de geldschieters moet er zekerheid bestaan over de inkomsten. Een alternatief dat de verkeer zou omleiden zou het project onrendabel maken.

Deel 5: Over de kommunikatie door BAM. Van Cauwelaert vraagt of BAM geen informatie heeft achtergehouden.
Nick Orbaen geeft geen rechstreeks antwoord en stelt dat de kommunikatie belemmerd werd door een aantal lopende juridische procedures. Nu die afgelopen zijn heeft BAM de handen vrij en belooft BAM een meer open kommunikatie.
Over het betrekken van externe bureaus (Slangen) zegt Orbaen dat BAM slechts 25 man heeft en dus ofwel extra personeel moet aanwerven, ofwel een beroep moet doen op derden voor haar kommunikatie.
Volgens Wim van Hees (Ademloos) is het feit dat BAM de Antwerpenaar niet ziet als klant de echte kern van het kommunikatie-probleem. StRaten Generaal is verontwaardigd over het feit dat BAM met juridische argumenten aanhaalt om haar gebrekkige kommunikatie te verantwoorden.
In het laatste woord dat BAM krijgt geeft Nick Orbaen geen respons op deze kritieken.

0 Comments on “Lange Wapperdebat in Bourla”

Leave a Comment