Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

TML-studie Meccano/BAM tracé

Share

Het aan de universiteit verbonden onderzoeksinstituut ‘Transport and Mobility Leuven’ (TML) publiceerde, ondertussen  een maand geleden, haar vergelijkende studie over de twee alternatieve tracés die nog voorliggen om het Antwerps mobiliteitsprobleem op te lossen. De ontwerpers van het Meccano-tracé hadden de studie besteld omdat de Vlaamse regering het verkeerscentrum geen toelating gaf het Meccano-alternatief door te lichten. De studie vergelijkt de verkeersstromen (en files) in de verschillende scenario’s en doet ook een Maatschappelijk Kosten / Baten Analyse. Ze is nog steeds relevant aangezien de regering haar keuze voor het BAM-tracé eind september bevestigde.

We hebben Griet De Ceuster van TML aan de lijn.
Ze legt uit hoe TML tot de conclusie kwam dat het Meccano-tracé een ‘minder slechte’ keuze is dan het BAM-tracé.
“Als je per sé iets wilt bouwen, doe het dan volgens het Meccano-tracé. Maar de aanleg van een derde Scheldekruising is niet economisch te verantwoorden. Het is de opdracht van de overheid om een goedkopere oplossing te vinden voor het Antwerps fileprobleem. ”

Links:
– TML webpagina over studie: HIER
– Samenvatting studie: HIER (resultaten samengevat op pagina 4)
– Presentatie door TML: HIER
– Volledige studie: HIER


De verschillende versies van het Meccano-tracé (met en zonder tol) zullen de files meer reduceren dan het BAM-tracé. Zo blijft de ring, zonder verbreding, tussen Berchem en Borgerhout op zijn limiet belast in het BAM scenario.
Bovendien wordt de ‘Oosttangent’ of ‘Oostelijke bretel’ (de verbinding van Wijnegem naar Ekeren) in het BAM-scenario onderbenut aangezien dat stuk alleen toelaat de stad te vermijden als men vanuit het oosten noordwaarts wil rijden. “Er zullen evenveel auto’s op rijden als op een drukke steenweg. Op de Tunrhoutsebaan zit meer verkeer. De 725 miljoen die de Vlaamse regering wil spenderen an de Oostelijke bretel is dus weggesmeten geld.” In het Meccano-tracé wordt de Oosttangent wel echt gebruikt omdat het daar een onderdeel vormt van een volledige noordelijke bypass rond de stad.

De Liefkenshoek tunnel wordt in alle scenarios nog minder benut dan nu al het geval is. De impact is echter minder groot in geval van het Meccano-tracé omdat in dat scenario de Liefkenshoektunnel tolvrij zal gemaakt worden.

De Vlaamse regering stelt voor om het BAM-tracé uit te voeren en daar bovenop ook nog een ‘zuidelijke tangent’ aan te leggen. Dat is een tunnelverbinding tussen E313 en E19 verder van de stad die de ring zou ontlasten. Die aanleg zal echter ten vroegste beginnen in 2020 nadat de Oosterweelverbinding afgewerkt is. Ondertussen zullen we, in het beste geval, al 3 regeringen  verder zijn.

Wat wel al zeker lijkt is dat de groene singel en verbreding van de ring geschrapt zijn om de meerkost van de tunnelversie van het BAM-tracé binnen de perken te houden.

Wat betreft investeringskost voor de Meccano/BAM-scenario’s heeft TML de schattingen genomen die door de ontwerpers van de alternatieven zelf berekend werden. TML heeft de bouwkosten dus niet opnieuw doorgerekend. Maar “de cijfers (van Forum2020 en BAM) stemmen wel overeen qua methodologie”, zegt Griet De Ceuster. De bouwkost van het BAM-tracé ligt substantieel hoger dan van het Meccano-tracé. Voor het BAM(=regerings)-scenario met verbreding van de ring hebben we het over 3,9 miljard, tegenover 3,3 miljard voor Meccano (p70/57 van het rapport). Met de beslissing om het Lange Wapper viaduct te vervangen door tunnels is de kost van het regeringsscenario ondertussen nog verder gestegen, zelfs na de schrapping van groene singel en de verbreding van de ring.

In de maatschappelijke kosten- baten analyse is rekening gehouden met een aantal factoren naast investeringsskost; zoals file-uren, aantal gereden kilometers, milieuvervuiling en het aantal verkeersongevallen.

Het eindresultaat is dat het Meccano-tracé er minder slecht uitkomt dan het BAM-tracé. Minder slecht, want voor beide scenario’s liggen de kosten veel hoger dan de baten. Zelf voor Meccano ligt de verhouding tussen baten en kosten maar op 0.3. Het tracé van de Vlaamse regering haalt amper 0.2. Een goed project zou een baten/kosten verhouding moeten hebben van meer dan 1.

TML heeft ook de tolinkomsten bekeken. Die liggen voor het BAM-tracé meer dan dubbel zo hoog als voor het Meccano-alternatief. De tolinkomsten zijn echter bewust niet verrekend in de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse. “Tolinkomsten zijn transferts van geld van de automobilist naar de overheid”, verklaart Griet De Ceuster. “De overheid heeft door de tol meer inkomsten en er wordt impliciet veronderstelt dat de overheid dat compenseert door dat geld terug te geven, door bijvoorbeeld belastingen te verlagen of subsidies te doen stijgen. Het is eigenlijk geen maatschappelijke kost of baat, maar een (tijdelijke) verschuiving van geld (tussen overheid en burgers).”

De Ceuster geeft toe dat met een aantal factoren geen rekening gehouden is, zoals bijvoorbeeld de impact op de stedelijke ontwikkeling, visuele hinder, de impact op de waarde van de gronden in de omgeving  van de infrastructuur, en bepaalde milieueffecten.

1 Comment on “TML-studie Meccano/BAM tracé”

 1. #1 Dirk Weyler -
  on Nov 2nd, 2010 at 9:26 pm

  De Lange Wapper verdwijnt langzaam naar een historische voetnoot.
  Niet iedereen zal tevreden zijn, wellicht was helaas het huidige compromis het meest haalbare.
  Er moest en er zal een gigant project komen.
  Gelukkig zijn het tunnels geworden, ze zijn beter voor de leefkwaliteit van heel de Antwerpse bevolking ipv de verstikkende brugoplossing.

  En zeg nu eerlijk: wie is er in staat om alle ecologische, stedenbouwkundige, verkeerstechnische, economische, sociale, medische, financiële en politieke aspecten ervan te vatten, tegen elkaar af te wegen.
  Hoeveel studies hebben we reeds onder onze neus geduwd gekregen!?

  Ik denk dat eender welk groot project, heet het nu Bam-tunnel of Meccano, onze longetjes zullen beschadigen.
  Laat ons hopen dat deze zeer dure operatie niet gaat leiden tot uitsparingen op andere tunnels zoals die van de R11 en A102 en komen de alternatieven zoals openbaar vervoer niet in gedrang.
  Wegen zoals de A102 versnipperen de open ruimte, maar ook andere negatieve gevolgen treden op zoals lawaai- en lichthinder en ecologische gevolgen door ruimteverlies, barrièrewerking en isolatie.
  Door een gebrek aan een consequent open ruimtebeleid zijn van op het platteland grote open gebieden schaars geworden, worden natuur- en landbouwgebieden versnipperd, zijn verschillende waardevolle landschappen definitief verloren en verliest het platteland zijn eigenheid en karakter.
  Positief is dat het Meccano-voorstel werkt met tunnels en rekening houdt met bovenstaande opmerkingen.
  Negatief is dat hun voorgestelde cut and cover-oplossing verschillende natuurdomeinen en bossen zal vernietigen (vergelijkbaar met het St. Annabos, maar met grotere gevarieerde natuurwaarde).

  De Voorkempen zal loyaal het Sint-Annabos mee steunen, maar is er wederkerigheid!?
  Hadden Ademloos en stRaten Generaal ons geen geboorde tunnel voorgehouden binnen hun Forum-ideeën.
  De laatste jaren groeide er een groene buffer tussen stad en rand.
  In het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van Schoten (GNOP) werden binnen deze zone een aantal natuurontwikkelingsprojecten geselecteerd: Dnjepper – Amerlobos.
  Calixberg , Borgeind, de Schijnvallei, Ertbrugge, Zwarte Arend en vele andere domeinen, dewelke tevens gelegen zijn op het tracé van de A102, hebben belangrijke natuurwaarden.
  Er zijn bij het Meccano-tracéneen groot aantal dingen niet in rekening gebracht zoals de door de randburgemeesters gevraagde geboorde tunnels op het A102-tangent.
  Uit de resultaten van de kosten-batenanalyses van het TML-onderzoek blijkt dat beide tracés verre van rendabel zijn. ‘Men moet zich afvragen of deze miljardeninvestering haar geld wel waard is’, besluit TML

Leave a Comment