Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Vlaams Klimaatplan voor 2030

Share

foto RC

Kustregio Vlaanderen  staat op de rem als er engagementen moeten gemaakt worden voor de vermindering van uitstoot van broeikasgassen.  Julie Vandenberghe van WWF geeft een stand van zaken.

Het Vlaams Klimaatplan voor 2030 werd achter gesloten deuren opgesteld. Noch parlement, noch NGO’s werden erbij betrokken.

Het confederalistisch overlegmodel waarbij de regio’s onderling de te maken inspanning moeten verdelen is een mislukking. De uitstootreductie van Vlaanderen sinds 2005  bedraagt momenteel slechts 0.4% terwijl er  tegen 2020 een vermindering van 15.7% moet verwezenlijkt zijn.Het gaat hier over de uitstoot van vooral verkeer en gebouwen, dus niet van industrie en elektriciteitsproductie. De discussie over kerncentrales versus gascentrales is in deze dus irrelevant.

Net door die dramatische achterstand gaan de politieke beleidsmakers nog meer op de rem staan als het over de plannen voor 2030 gaat.
WWF pleit voor een Klimaatwet die het beleid meer kracht moet geven.

2020

Tegen 2012 hadden de drie gewesten een akkoord moeten afsluiten over de verdeling van de inspanning tot 2020. Pas in december 2015 geraakten ze eruit en het politiek gehakketak blijkt drie jaar later ten koste van het resultaat te gaan: met 0.4% reductie  staan we veraf staan van de 15.7% reductie die we binnen twee jaar moeten halen. Julie Vandenberghe: “Er moeten drie doelstellingen gehaald worden: voor uitstootreductie, voor de productie van hernieuwbare energie, en  ook voor  energiebesparing. Er is nog een kansje dat we het doel van hernieuwbare energie halen, maar de  emissiereductie en energiebesparings-doelen missen we zeker.”.

2030

Voor 2030 is het huiswerk op Europees niveau zo goed als af: Er ligt een doelstelling van 40% emissiereductie op tafel voor gans de EU. WWF merkt op dat het IPCC “1.5ºc”- rapport aangeeft  dat Europa de uitstoot met 55% zou moeten reduceren tegen 2030.

De 40% reductie werd vertaald naar de verschillende lidstaten. Voor België ligt die op 35%, maar hoe die inspanning  onder de  gewesten verdeelt zal worden hebben de gewesten nog niet afgesproken.

Tegen eind 2019 moet België een plan aan de Europese collega’s voorleggen waarin staat hoe ze aan de 35% zal komen.  Dat plan moet bevatten wat de drie gewesten gaan doen.  De Vlaame overheid is klaar met de eerste versie van  haar ‘ambitieus’  klimaat- en energieplan maar volgens WWF is dat veel te zwak. Julie Vandenberghe: ” Er staan onvoldoende maatregels in om de doelstellingen van 2030 te realiseren. Bovendien staat Vlaanderen al achter aangezien we de 2020 doelstellingen niet zullen verwezenlijken. Juist door die achterstand wordt de 35% doelstelling ambitieus.”

” Bovendien is de opmaak van het Vlaams Klimaat- en Energieplan niet op een transparante manier gebeurd want noch parlement, noch NGO’s werden erbij betrokken. De Federale Raad Voor Duurzame Ontwikkeling werd wel om een advies gevraagd, maar het is bijna onmogelijk voor die raad om een met een standpunt nar voor te komen aangezien ze bestaat uit zeer uiteenlopende belangengroepen, gaande van milieubewegingen tot  patronaat. Er zou feedback gevraagd worden begin 2019, maar dat zal dus feedback zijn op een plan dat er al ligt.”

Niet alleen met het middenveld hebben de Vlaamse beleidsmakers niet gesproken, ook met de andere gewesten moet het overleg nog beginnen.

Links: IPCC 1.5ºC rapport

0 Comments on “Vlaams Klimaatplan voor 2030”

Leave a Comment