Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Hobokense polder bedreigd door hoogbouw maritieme campus

Share


We spreken met Jan Bosmans, gastprofessor aan de UGent en de UA, gepensioneerd medisch specialist en betrokken burger.  Samen met Joris Van Reusel (Natuurpunt) schreef hij een opiniestuk in De Standaard (27.01.21) over de geplande hoogbouw in de Hobokense polder voor de nieuwe Maritieme Campus Antwerpen (MCA) van de Compagnie Maritime Belge (CMB).

MSA versus Groenpoort

Is het louter een beleidskeuze van de stad om het gebied in het economisch weefsel te houden i.p.v. het te bestemmen als natuurgebied of is er meer in het spel?

Waarom Vlaamse minister Zuhal Demir het uit handen gaf aan stad Antwerpen is niet helemaal duidelijk.

Dat de Oude Castrol/BP-site gesaneerd moet worden, daar is iedereen het roerend over eens. De manier waarop dat moet gebeuren, daarover verschillen de meningen. Voorstanders van het door CMB ingediende project willen er de nadruk op leggen dat CMB staat voor de transitie van een smeeroliefabriek naar een innovatieve campus, de transitie van fossiele brandstof naar een groene economie. Onderzoek om de scheepvaart milieuvriendelijker te maken kan ook Natuurpunt alleen maar toejuichen. Probleem is echter de locatie, die voor 80% begrensd is door natuurgebied. De bouwplannen voor het MCA leggen een enorme hypotheek op de inspanningen die voor het milieu werden gedaan en die bijvoorbeeld het aanpalende Blue Gate wel respecteerde. In het huidig ontwerp is niet enkel de hoogbouw problematisch, maar ook het overmatig gebruik van spiegelglas,  parkeeroverlast door hoge bezoekersaantallen, geluidsoverlast … De route van verschillende trekvogels zal belemmerd worden. Kortom, de milieudruk zal enorm zijn.

De natuurwetgeving (artikel 26 van het Natuurdecreet) is daar nochtans erg duidelijk over: een overheid mag geen vergunning afleveren voor een activiteit die schade toebrengt aan gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk, waartoe de  Hobokense Polder behoort.

Bovendien is er sprake van saucissoneren, het in plakjes versnijden om aan lichtere voorwaarden te moeten voldoen. De bouwaanvraag van rederij CMB en projectontwikkelaar Reslea voor de eerste fase, waarin ze alvast een toren van 45 m hoog naast de Schelde gaan bouwen, werd onlangs ingediend. Men wil in latere fasen nog een vijftal torens bouwen, tot wel 70 m hoog. Nochtans is daar weinig van te vinden in het MER, enkel vermelding van het masterplan. Zulke saucissonering is nochtans door Europese wetgeving verboden.

Er zouden verschillende afstemmingsmomenten geweest zijn waar rekening werd gehouden met de aanbevelingen van Natuurpunt. Helaas is daar niets van te merken. Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen verzocht op 2 oktober 2020 de bevoegdheid te delegeren voor de opmaak van een gemeentelijk RUP ‘Maritieme Campus Antwerpen’ waarmee de bestemmingen van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)‘Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’ worden gewijzigd.

Natuurpunt vraagt een groene bufferzone tussen de polder en de gebouwen, dat deze zo min mogelijk zichtbaar zouden zijn vanuit de polder, en dat natuur en milieu van polder en Schelde worden gerespecteerd. Het MCA wil voorzien in 6 torens, waarvan enkele 50 tot 70 meter hoog. In de laatste fase gaat het om zo’n 3000 personen per dag die de site zullen aandoen.

Bezwaarschriften kunnen worden ingediend tot 20 februari 2021.

Natuurpunt diende ook haar eigen voorstel in: Groenpoort, van historisch brownfield naar een innovatief greenfield.  In dit plan wordt voorzien in een moerasgebied ten voordele van de natuur. Bijkomend worden een nieuw wandelpad, een bezoekerscentrum en een uitkijktoren gepland. Hiervoor zal men 3,37 hectare vervuilde bodem uitgraven en de site saneren.

PlayPlay

0 Comments on “Hobokense polder bedreigd door hoogbouw maritieme campus”

Leave a Comment