Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Fietspadenplan Antwerpen

Share

Er zal in Antwerpen 100 kilometer aan nieuwe fietspaden worden aangelegd tegen 2012. Dat gaat dan over de aanleg van fietspaden waar nog niets ligt maar ook over het omzetten van te smalle fiets”stroken” naar echte fietspaden.
Schepen Guy Lauwers (SP-a), verantwoordelijke voor openbare werken, geeft toelichting.
Van de 100 kilometer is trouwens al 40 kilometer gerealiseerd. Het Fietspadenplan kadert in een meeromvattend Fietsbeleidsplan.
We hebben Tom Vander Elst van de Antwerpse afdeling van de Fietsersbond tegast in de studio.


De fietspaden komen in alle districten. Er worden een aantal concentrische zogenaamde “district”routes aangelegd en een aantal radiaalroutes, bijvoorbeeld langs de spoorlijn Kapellen-Antwerpen. Daarnaast worden ook bovenlokale en lokale routes aangelegd.
“Dat zijn meer ‘natuurlijke’ routes die ontstaan zijn en die de fietser gebruikt om zich naar zijn werk of de school te begeven en boodschappen te doen.Je kunt vlug waarnemen in de stad welke trajecten fietsers altijd gebruiken en sommige daarvan zijn niet altijd veilig of niet altijd aan elkaar aangesloten.” zegt Guy Lauwers. “We benadrukken daarbij ook de kwaliteit van de fietspaden en asfalt is daarbij de norm.”
We merken op dat een fietspad aanleggen in minder dicht bebouwd gebied (bijvoorbeeld de haven) gemakkelijker is dan in het centrum van de stad waar de verschillende transportmethodes vechten om dezelfde ruimte. “Daarom kiezen we voor het STOP principe, waarbij voorrang gegeven wordt aan voetgangers en fietsers en auto’s op de laatste plaats komen. We gaan inderdaad moeten keuzes maken. Dat betekent dat we ons soms gaan moeten beperken tot een smallere fiets’comfortstrook’ in plaats van een echt fietspad. Die strook wordt niet meegeteld in de 100km van het plan.”

We leggen Guy Lauwers de uitspraak van Annick De Ridder  voor waarin ze stelt dat er geen 100km aan fietspaden aangelegd zal worden in Antwerpen omdat dat onhaalbaar zou zijn. De Ridder is fraktieleidster in de Antwerpse gemeenteraad van coalitiegenoot open-VLD. Volgens Lauwers is de uitspraak een gevolg van verwarring door de drukke kampagneperiode.
“Het gaat wel degelijk over 100 kilometer nieuwe fietspaden. Zo staat het in het bestuursakkoord, dat trouwens mee door Annick is onderhandeld. Er is al  40 kilometer van die 100 kilometer aangelegd, we hopen tegen eind dit jaar aan 50 kilometer te zitten. We zitten dus op schema.”

Annick De Ridder pleitte ook voor een “vermenging” van het verkeer. Dat komt erop neer dat  waar er geen plaats is voor alle verkeersmodi, de fietsers voor de auto’s gestuurd worden en de snelheid van het autoverkeer dus afgeremd wordt door er fietsers voor te laten rijden.
“Ik ben het daar niet mee eens” zegt Lauwers. “Ik heb ook al een voorstel gehoord om een fietsstrook aan te leggen op een vrije busbaan. Dat is echt niet zoals het moet. Fietsers gebruiken om het gemotoriseerd verkeer af te remmen is levensgevaarlijk.”

“Het fietspadenplan kadert in een ruimer Fietsbeleidsplan. Naast de aanleg van fietspaden moet ook gepraat worden over zaken zoals bewegwijzering, fietsstalling en anti-diefstalbeleid. Daar wordt de laatste hand aan gelegd. Ik ben dat nu aan het bespreken met schepen Ludo Van Campenhout (van mobiliteit, VLD, nvdr) en we zullen ook aan de Fietsersbond  advies vragen vooraleer we met het Fietsbeleidsplan naar de gemeenteraad trekken.”

Tom Vander Elst van de Fietsersbond is zeer benieuwd naar het Fietsbeleidsplan. “Er moet eerst een visie ontwikkeld worden: er moet eerst geweten zijn hoe de staat is van de infrastruktuur en waar eerst moet aan gewerkt worden, en dan kan je inplannen waar de beschikbare middelen moeten ingezet worden.”
“We gaan ongeveer zo te werk” antwoordt Guy Lauwers.” We hebben de noden bestudeerd, dan hebben de stadsdiensten een eerste planning opgemaakt. Ik heb zelf 2 dagen met de diensten rondgereden om vast te stellen of de plannen van de administratie voldoen. Na een aantal aanpassingen hebben we de voorstellen aan de respectievelijke districten voorgelegd; want het zijn zij die bevoegd zijn over die materie. Daarna hebben de districten nog een aantal aanpassingen aangebracht. Voor elke euro die een district investeert in fietspaden en veiligheid legt de stad een euro bij via een Districtontwikkelingsfonds. Daarnaast komen er ook nog middelen van de provicie en het gewest.”
” Uiteraard gaan we ook aan de fietsersbond de deelplannen overmaken en we krijgen graag verdere input.”

Tom Vander Elst verwijst naar het fietsbeleid in enkele buitenlandse steden: in onder andere Kopenhagen en Amsterdam wordt  twee-driejaarlijks de bevolking bevraagd over het fietsbeleid dat dan aangepast wordt. Hij suggereert om ook het Antwerps Fietsbeleidsplan tweejaarlijks te evalueren wat betreft vooruitgang en beoordeling door de bevolking.
“Ik vindt dat een terechte vraag” antwoordt Guy Lauwers. “In het kader van het Fietsbeleidsplan is een enquete gedaan rond mobiliteit. Die enquete was echter naar iedereen gericht. Het is nuttig om ook specifiek naar de fietsers vragen te richten om te weten te komen hoe die het beleid ervaren.”

Tom Vander Elst vraagt verder aandacht voor fietsparking, een  opvolging van de ongevallen statistieken en het bekijken van de impakt van het wegnemen van de zwarte punten op het aantal ongevallen.
“We zijn nu bezig met het implementeren van de aanbevelingen van de Staten Generaal verkeersveiligheid.” antwoordt Guy Lauwers.  “Werken aan wegen worden getoetst aan die aanbevelingen. Er zal op regelmatige tijdstippen een evaluatie gebeuren. We krijgen van verkeerspolitie de ongevallen cijfers.  Men stelt vast dat op plaatsen waar ingrepen gebeuren, het aantal ongevallen daalt. ”
“In verband met fietsparking moeten streven naar fieststallingen aan bijvoorbeeld het centraal station. Anderzijds moeten we streven naar ‘inpandige’ fietsstallingen: Op veel plaatsen kunnen  bewoners momenteel hun fiets niet kwijt. We moeten op zoek gaan naar lege gelijkvloerse panden, daar fietsstallingen maken waar bewoners   -voor een kleine vergoeding- hun fiets kwijt kunnen.”

0 Comments on “Fietspadenplan Antwerpen”

Leave a Comment