Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Voorwaarts!? European Anti-Poverty Network

Share

Deze keer gingen we voorwaarts in het Engels, met een Iers accent. We spraken namelijk met Fintan Farell, die aan het hoofd staat van het European Anti-Poverty Network ofte EAPN, dat sinds 1990 het beleid van de EU in de richting van een gelijkere verdeling van de welvaart duwt. We hadden het eerst met hem over de organisatie zelf, ontstaan, leden, doelstelling … om dan dieper in te gaan op wat er tot nog toe bereikt werd, en wat er nog op het programma staat. Blijkt dat het aanvankelijk de goeie kant op leek te gaan: de EU stelde een EU Poverty Reduction Target op dat er voldoende ambitieus uitzag. Nu de lidstaten helemaal niet unaniem van plan blijken om ook hun goedkeuring te geven, blijkt de vreugde om die beleidsplannen toch wat voorbarig.

Petitie voor het waarmaken van het overeengekomen beleid

Toolkit‘ met achtergrondinfo & links naar relevante documenten

Voorwaarts!? = uw tweewekelijkse dosis maatschappelijk engagement, zondag 17u
Alle Voorwaarts-uitzendingen op een rijtje

1 Comment on “Voorwaarts!? European Anti-Poverty Network”

 1. #1 Lambrecht Christina
  on Jun 17th, 2013 at 11:31 am

  het is inderdaad zo dat het niet de goede kant opgaat. Vele goede voornemens, maar uitvoeren? Zoals steeds: te weinig politieke wil zowel op nationaal niveau als op europees. En ook de onderlinge organisaties die zich elk inzetten om de armoede uit de wereld te helpen lopen rond met de idee: eigen kind schoon kind, in plaats van de handen in elkaar te slaan en allemaal samen richting sociale rechtvaardigheid te kijken.Iedereen blijft in zijn eigen loopgraven zitten. Wie is er op de hoogte van de interessante resoluties die genomen werden tijdens het Europees jaar van de strijd tegen de armoede, 2010?:
  34. is van mening dat de verschillende ervaringen met minimuminkomens en onvoorwaardelijke basisinkomens voor iedereen, die gepaard gaan met aanvullende maatregelen voor sociale inclusie en bescherming, aantonen dat dit doeltreffende instrumenten zijn om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en iedereen een waardig leven te garanderen; verzoekt de Commissie dan ook een initiatief te nemen om andere ervaringen in de lidstaten te ondersteunen die rekening houden met de beste praktijken en deze aanmoedigen, en het mogelijk maken diverse modellen voor een passend minimuminkomen en een basisinkomen die erop gericht zijn armoede te voorkomen, individueel te garanderen, als een maatregel om de armoede te bestrijden en uit te roeien en om sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor alle burgers te waarborgen, waarbij armoede moet worden opgespoord op de respectieve regionale niveaus, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en zonder de specifieke kenmerken van elke lidstaat ter discussie te stellen; is van mening dat dit initiatief van de Commissie zou moeten uitmonden in de uitwerking van een actieplan voor de tenuitvoerlegging van een Europees initiatief inzake het minimuminkomen in de lidstaten, met inachtneming van de nationale praktijken, de collectieve overeenkomsten en de wetgevingen van de lidstaten, met het oog op de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:
  – vaststelling van gemeenschappelijke normen en indicatoren inzake de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van een minimuminkomen,
  – vaststelling van de criteria om te evalueren welke institutionele en territoriale niveaus –met medewerking van de sociale partners en alle betrokken partijen – het best de maatregelen met betrekking tot het minimuminkomen ten uitvoer kunnen leggen,
  – vaststelling van gemeenschappelijke indicatoren en benchmarks voor het beoordelen van de resultaten, de gevolgen en de doeltreffendheid van het armoedebestrijdingsbeleid,
  – zorgen voor de follow-up en een doeltreffende uitwisseling van goede praktijken;

  44. verzoekt de Commissie en de EU-lidstaten te onderzoeken hoe de verschillende modellen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, die erop gericht zijn armoede te voorkomen, kunnen bijdragen aan sociale, culturele en politieke inclusie, met name rekening houdend met het niet-stigmatiserende karakter ervan en de mogelijkheden die zij bieden om gevallen van verborgen armoede te voorkomen;

  meer over deze “aangenomen teksten:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//NL

  Lambrecht Christina http://basicincome2013.eu/

Leave a Comment