Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

ISVAG afvalverbrandingsoven: Meent men het met de alternatievenstudie?

Share

Intercommunale ISVAG wil  een nieuwe, grotere, verbrandingsgoven  bouwen in Wilrijk. In   februari werd de vergunningsaanvraag geweigerd waarna het Antwerps stadsbestuur een studie naar alternatieven voor het project opstartte. Begin oktober diende ISVAG echter de vergunningsaanvraag opnieuw in.

Op de Antwerpse gemeenteraad lag drie weken later een motie op tafel die het stadsbestuur vraagt om het ISVAG dossier niet verder te behandelen tot de resultaten van de alternatievenstudie bekend zijn. De motie werd verworpen door de meerderheid met steun van CD&V. Het Antwerps college is gehaast  om het dossier van tafel te krijgen en geeft met het wegstemmen van de motie  aan dat ze een voorkeur heeft voor het ISVAG-project. De buren in Aartselaar zijn niet enthousiast over de demarche van ISVAG en spreken over ‘paniek’.  We bellen Tony Van Rompaye van de MINA-raad vaan Aartselaar.

De intercommunale ISVAG, waarvan de Stad Antwerpen de belangrijkste aandeelhouder is, wil graag een nieuwe verbrandingsover bouwen om 40.000 ton afval extra kan verbranden.  Het gaat over een project van 170 miljoen €. De vergunningsaanvraag voor de verbrandingsoven werd in februari door de minister van leefmilieu geweigerd. In juli had het stadsbestuur een alternatievenstudie opgestart via een ‘Request For Information’ (RFI), maar nog voor de resultaten van de studie bekend zijn  kondigt ISVAG op 3 oktober aan dat ze een nieuwe  vergunningsaanvraag voor de verbrandingsoven indient.

Op de gemeenteraad van 21 oktober stelde de oppositie vragen bij de vergunningsaanvraag van ISVAG die het alternatievenonderzoek van de stad doorkruist. Er lag ook een motie ter stemming om de vergunningsaanvraag van ISVAG niet te behandelen zolang de resultaten van de alternatievenstudie niet bekend zijn. De motie werd door de (N-VA, VLD, sp.a) meerderheid en CD&V in de Antwerpse gemeenteraad weggestemd. Schepen Fons Duchateau vroeg om demotie te verwerpen omdat “de stad beide opties openhoudt” (nieuwe oven enerzijds versus alternatief anderzijds, nvdr). “We gaan geen stappen zetten die één van de opties zou kunnen bemoeilijken.”

“Een onlogische houding”, aldus Tony Van Rompaye van de MINA-raad van Aartselaar. “Het zou logisch geweest zijn om te wachten tot 12 december  wanneer VITO het resultaat van de Request For Information (RFI- de alternatievenstudie, nvdr) aan de Stad moet bekend maken.  ISVAG had ook moeten wachten om een nieuwe aanvraag in te dienen tot dat moment maar heeft dat niet gedaan omdat geweten was dat een aantal alternatieven ingediend zijn. Bij de behandeling van de beroepen tegen de aanvraag kon de advocaat van ISVAG ook niet antwoorden op de vraag waarom men niet wilde wachten.”

Schepen Duchateau wilde niet bevestigen dat de alternatievenstudie resultaten zou opgeleverd hebben wegens ‘vertrouwelijkheid’.  Tony Van Rompaye: “ De Stad zou als publieke instelling openbaarheid van bestuur moeten geven. We vonden het ook eigenaardig dat Antwerpen, als hoofdaandelhouder, het niet kan bewerkstelligen dat ISVAG wacht met haar nieuwe aanvraag tot het duidelijk is of er al dan niet waardevolle alternatieven zijn. Want als de aanvraag al loopt betekent dat eigenlijk dat men niet wil wachten op het resultaat van de alternatievenstudie. Dat wekt argwaan“

“We drongen erop aan dat met de nieuwe aanvraag gewacht zou worden tot een beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.  ISVAG heeft beroep aangetekend tegen de weigering van de vergunning. Het is onbegrijpelijk dat men de beslissing van de raad niet afwacht en opnieuw eenzelfde vraag indient over dezelfde zaak. Dat getuigt van slecht bestuur. Want wie betaalt alles: u en ik.”

VITO zal midden november een tussentijdse rapportage maken voor de Stad en het eindrapport wordt dus verhandigd op 12 december. Het stadsbestuur  heeft niet bevestigd dat het de tussentijdse rapportering zal delen met het publiek maar wel dat het ‘de knoop wil doorhakken’  voor het einde van het jaar.

Tony Van Rompaye: “Het gemeentebestuur van Aartselaar en vier burgers die de beroepsprocedure aangespannen hebben vragen om het tussentijds rapport publiek te maken want de wetgeving stelt dat tussentijdse rapporten publiekelijk toegangkelijk zijn. Als dan blijkt dat er wel degelijk alternatieven bestaan dan is dat relevant in het kader van de beroepsprocedure en dus moeten de partijen die de procedure gestart hebben ook toegang hebben tot die informatie. Als de Stad geen inzage geeft in het tussenrapport dan zal de Raad voor Vergunningbetwistingen een uitsptraak doen over de dossiers zonder officieel op de hoogte te zijn van eventuele alternatieven. “

Aandeelhouders ISVAG

Het wegstemmen van de motie is een weigering van de Antwepse meerderheid en CD&V om  rekening te houden met de studie die ze drie maanden eerder zelf besteld had.  Het lijkt erop dat het stadsbestuur van koers veranderd is, zo snel mogelijk het dossier van tafel wil  en daarom  de voorkeur geeft aan de nieuwe afvalverbrandingsoven.

Tony Van Rompaye:   “Ik spreek me niet uit over de voorkeur die het Antwerps stadsbestuur zou hebben. De stad had het tot op heden correct gespeeld, ook met het uitschrijven van de RFI. Uit het verleden is gebleken dat er geen schadelijke gevolgen waren van de verbrandingsoven buiten de perimeter van twee kilometer. Als de oven winst genereert die uitgekeerd wordt aan de vennoten dan is het logisch dat  vennoten die buiten die perimeter minder een probleem van maken van de overlast. Maar wij in Aartselaar hebben er wel last van. In het huidig bestuursakkoord van Aartselaar is daarom ook vastgelegd dat we zullen blijven ijveren tegen de komst van een nieuwe afvalverbradingscentrale.”

Wat precies in de alternatievenstudie staat weet ook de MINA-raad van Aartselaar niet maar “we weten wel dat er niet weinig voorstellen ingediend zijn.” Aldus, Tony Van Rompaye.  “Er was ook een informatievergadering, daar waren vertegenwoordigers van Aquafin, Indaver en andere grote spelers van de branche die belangstelling hebben getoond. We vermoeden dus dat het die mensen zijn die met voorstellen komen. Naast de ISVAG-site  staat  het zuiveringstsation van Aquafin.  Slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties  kan ook warmte genereren, warmte die kan geleverd worden aan een warmtenet. ISVAG wil een warmtenet aanleggen en dat kan dus ook gevoed worden uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie. We weten niet of Aquafin een aanvraag gedaan heeft, maar het zou me niet verwonderen. Umicore Hoboken kan ook restwarmte leveren. Bovendien gaat de restwarmte die de ISVAG-oven levert gepaard met CO2 uitstoot en dat is niet zo met de restwarmte van Aquafin.“

Volgens Tony Van Rompaye moet ISVAG haar CO2 uitstoot rapporteren. Cijfers vonden we echter niet terug en verbranding van huishoudelijk afval valt blijkbaar ook niet onder het Europees CO2 emissiehandelsysteem (zie paragraaf 3.2.2). Dat betekent dat hogere CO2 emissies, die onvermijdelijk zijn als de capaciteit van de oven toeneemt, zullen moeten gecompenseerd worden door verminderde uitstoot in andere niet -ETS sectoren (transport, gebouwen…). Een IPCC rapport heeft het over 1 gram CO2 geproduceerd per gram huishoudafval. Het warmtenet zou een beperkte capaciteit hebben van enkele megawatt, waarmee de efficienctie van de installatie -inclusief warmte gerecupereerd via het warmtenet- amper  30% haalt (zie presentatie sp.a).

Link: Kritische presentatie van sp.a over het ISVAG-project

0 Comments on “ISVAG afvalverbrandingsoven: Meent men het met de alternatievenstudie?”

Leave a Comment