Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De Praagse mobiliteit: parallellen en verschillen

Share

Foto: ŠJů (cs:ŠJů) via wikimedia commons

De mobiliteit in Praag is twee verhalen. Enerzijds is de verkeerscongestie in de Tsjechische hoofdstad is zo mogelijk nog erger dan die in Brussel en Antwerpen, anderzijds is er een uitgebreid, goed werkend en stipt openbaar vervoer.
Het resultaat van een combinatie van een ver verleden van overheidsplanning gevolgd door decennia van vrije markt politiek, corruptie en politieke conflicten tussen lokaal en nationaal niveau.
Fred Stoobants
legt uit.

Wat met de Modal Shift? “De stad Antwerpen is de mol onder de leden van het Toekomstverbond”

Share

foto: RC

Met het  Toekomstverbond dat in maart 2017 afsloten werd, engageerden de overheid en de toenmalige actiegroepen zich ertoe om samen een aantal zaken te verwezenlijken. De actiegroep Recht op Lucht vraagt om het engagement om tot een modal shift te komen van onder het stof te halen.

De modal shift moet de mobiliteit van de Antwerpse regio minder afhankelijk maken van de auto.
Marlies Lenaerts van Recht op Lucht: “We zijn nu bijna vijf jaar na de ondertekening van het Toekomstverbond en constateren dat van het engagement rond de modal shift niets te merken valt in de stad. Nochtans is dat met een aantal eenvoudige en weinig omstreden maatregels te realiseren. Het zou nuttig zijn om het Toekomstverbond te evalueren op elk van de vijf  engagementen. De (Oosterweelwerken aan) de ring van de stad is een machine die dendert maar de modal shift wordt stiefmoederlijk behandelt en een aantal leden van het Toekomstverbond wil er ook gewoon niet aan werken.”
Inge Salden (Recht op Lucht): “Het gaat dan in de eerste plaats over de stad Antwerpen die tegenwerkt en blijft parkeerplaatsen aanleggen, wat enkel tot een toename van het autoverkeer zal leiden. Nu de Oosterweelwerken even gestaakt zijn, is het moment gekomen op eens opnieuw naar de andere zaken van het Toekomstverbond te kijken.”

Marlies Lenaerts: “Het is choquerend om vast te stellen hoe de overheid nu iemand in de burgerbeweging naar voor schuift om het Oosterweelproject vooruit te stuwen. Dat is de taak van de overheid zelf en bovendien moet ze de rest van de in het Toekomstverbond aangegane engagementen nakomen.
We hebben de indruk dat de stad de mol is onder de leden van het Toekomstverbond: een partij die de modal shift écht niet onderschrijft. Bij elke heraanleg is de focus de aanleg van parkings en de doorstroming van het autoverkeer. In andere steden durft men wél het aantal parkeerplaatsen in het centrum te verminderen. Er zou ook nog veel meer moeten geïnvesteerd worden in parkings aan de rand van de stad.”

Continue reading →

Oosterweel: herstart aangekondigd, wachten op verduidelijking hoe

Share

foto: RC

De afgelopen weken kwam het PFAS-schandaal in een stroomversnelling: op 18 december  waarschuwde Thomas Goorden dat er een uitspraak van de Raad van State in de lucht hing die  een impact kon hebben op het Oosterweel-project. Een week later oordeelde de auditeur van de Raad  inderdaad dat Greenpeace en de burgerbeweging Grondrecht gelijk hadden, waarna het overheidsbedrijf BAM/Lantis de werken op linkeroever moest stilleggen. Niet voor lang, want gisteren kondigde BAM/Lantis aan dat de werken ‘mogelijk volgende maand weer op volle snelheid’ zullen zitten.
We bellen met Eva Frooninckx van Grondrecht voor een stand van zaken.

Eva Frooninckx:   “De wet verplicht BAM/Lantis om technische verslagen op te stellen; het technisch verslag dat ze in november indienden was in strijd met de milieuwetgeving. Het plan was  namelijk om de vervuilde grond over de kilometers lange werfzone te verplaatsen, met daardoor een risico op verspreiding van PFOS/PFAS. De Raad van State heeft geoordeeld dat het niet wettig is om gans de Oosterweel-projectzone als één werf te beschouwen. BAM/ Lantis moest dus ophouden met het verplaatsen van grote volumes vervuilde grond over lange afstanden naar de zogenaamde ‘veiligheidsberm’  op de 3M-site. Die berm is een strook van anderhalve kilometer lang, meters hoog en breed, zogezegd om inbrekers tegen te houden. Tijdens de zitting gaf de auditeur aan dat de ‘veiligheidsberm’ een classificatie is die onterecht gecreëerd was om het terrein niet te moeten laten goedkeuren als stortplaats. Hij stelde dat de zwaarder vervuilde gronden moeten beschouwd worden als afval zoals bepaald in het Materialendecreet.” Continue reading →

35-tal gezinnen rond complex Essenhof worden uitgezet voor tijdelijke bewoning

Share

foto Leen

Een 35 -tal gezinnen in voormalige OCMW-woningen naast dienstencentrum Essenhof worden uit hun huis gezet om plaats te maken voor tijdelijke bewoning voor andere kwetsbare groepen. Deze omzetting van woningen met sociale huurtarieven naar precaire noodwoningen vindt niet enkel plaats in het complex rond de Essenstraat-Dambruggestraat, maar kadert in een ruimer verhaal. Het idee van  het creëren van crisiswoningen is op zich goed, maar dat dit ten koste moet gaan van andere sociale huurders is op z’n minst gezegd jammer.

“Eerst kregen de bewoners één voor één een opzegbrief (de eerste brieven vielen in juli 2020 in de bus). Pas toen hier enige ongerustheid over bestond en een aantal mondige bewoners erop aandrongen, kwam de schepen van sociale zaken T. Meeuws begin maart 2021 langs voor een eenzijdig info-bezoek.” Johan de Greef, bezorgde buurtbewoner uit de Essenstraat in de Antwerpse seefhoek, organiseerde samen met bewoners en omwonenden van het Essenhof een vijftal bijeenkomsten waarop de belangrijkste vragen zouden worden gebundeld om mee te nemen in een overleg met de instanties. “Van een participatie-moment, al was het maar om de mogelijkheden op de woonmarkt te verkennen en (eindelijk) de begeleiding op een gestructureerde en participatieve manier aan te vatten, was geen sprake.” Nog later, onder toenemende druk en na schriftelijke vragen, werd de kwestie voorgelegd aan de gemeenteraad. “Op het eerste zicht valt iets te zeggen voor het standpunt dat in deze de perspectieven van verhuurder en huurder niet te verzoenen zijn en inspraak geen uitweg biedt. Uit de voorafgaande gesprekken die wij als buren voerden met de bewoners bleek evenwel dat minstens een deel van hen bereid is om mee te denken aan mogelijke oplossingen en trajecten, dat een deel van hen zelfs bereid is te verhuizen mits de nodige begeleiding en alternatieven worden voorzien. Bovendien hadden zij graag greep op het traject dat hierin gevolgd wordt. Het is dan ook bijzonder jammer dat dergelijk participatietraject van meet af aan in de kiem werd gesmoord en dat pas aan het eind van de rit en onder druk een verzoeningsprocedure via de vrederechter nodig wordt.”

Johan schreef hierover een opiniestuk in De Wereld Morgen: “woonbeleid stad Antwerpen: machtsvertoon rond een woonladder met doorgezaagde sporten:”

“In zijn zoektocht in het eigen patrimonium stuit de stad op een contingent ‘precaire woningen’.  Het betreft onder andere woningen die begin deze eeuw met SIF-middelen werden gebouwd en als sociale woningen werden aangekondigd en vergund. Ze worden ook wel beschreven als aanvulling bij het aanbod van de sociale huisvestings­maatschappijen. De omschrijving als ‘precaire woningen’ gebeurde pas later, in 2013, bij het begin van de vorige legislatuur.Het vorige stadsbestuur voorzag nog contracten van onbepaalde duur voor gezinnen die op korte termijn geen woning vonden of toegewezen kregen. Binnen het huidige stadsbestuur wordt ook deze buffer tussen de crisiswoningen en de woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren weggehaald in het kader van de zogenaamde doorstroming. Dat de inwonende gezinnen intussen niet doorstroomden naar een andere woning wordt volledig op hun conto geschreven. Bij het dagen van de huurder voor de verzoenings­procedure stelt de stad als verhuurder zelfs dat “de huurders de woning niet willen verlaten”, terwijl hier veeleer de mogelijkheid tot vinden van een alternatief problematisch is: het aanbod aan sociale woningen is veel te laag. De huidige bewoners van onder andere het Essenhof vinden er geen plek. Ook toekomstige rechthebbende bewoners zullen er hun gading niet vinden. De vraag is maar of een huurpremie hier of een huursubsidie daar zoden aan de dijk zal brengen in een markt waar bovendien ook tal van uitsluitingsmechanismen spelen die niet van nabij worden opgevolgd en gesanctioneerd.

Voor meer info, kijk ook op de website van de woonzaak.

Terugblik op enkele decennia drugs- en daklozenbeleid met Tony Van Montfoort

Share

foto Leen

Op de eerste dag van het jaar blikken we samen met Tony Van Montfoort van de  Belangenvereniging Antwerpse Druggebruikers, activist en gebruiker, terug op enkele decennia drugs- en daklozenbeleid in Antwerpen. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Sinds 1999 wordt er al gepleit voor het opzetten van gebruikersruimtes. In 2001 werd persoonlijk drugsgebruik uit het strafrecht gehaald in de nieuwe drugswet. Het opende perspectief, maar de verwachte vooruitgang in het beleid bleef uit. In 2007 kwam er eindelijk uitspraak in de zaak tegen Trekt Uw Plant vzw, die jarenlang gecriminaliseerd werd. Deze vereniging had de bedoeling om de teelt van cannabis, voor het eigen gebruik van haar meerderjarige leden, gezamenlijk te organiseren. Met deze uitspraak negeerden het Openbaar Ministerie én de rechtbank het politieke besluit om bezit en teelt van cannabis voor eigen gebruik niet meer te vervolgen. Dat besluit werd genomen na 8 jaar van politieke discussies en maatschappelijk debat. Het gaat hier dan ook om een politieke uitspraak.

Op de website van INPUD, International Network of People Who Use Drugs, kan je de video Taking back what’s ours zien, waar Tony aan participeert.

Een andere interessante organisatie uit Nederland is Mainline. Hun magazine richt zich primair op mensen die, samenhangend met het druggebruik, problemen op verschillende leefgebieden ervaren en daardoor in de marge van de samenleving (dreigen te) raken en/of mensen die door middelengebruik (aanzienlijke) gezondheidsrisico’s lopen. Ze geven ook trainingen, verrichten veldwerk en zetten peer-2-peer projecten op poten.

In Antwerpen heb je het succesvolle Hepatitis C project met Dr. Stefan Bourgeois in het Stuivenbergziekenhuis. Het HVC-management project werd zelfs bekroond met een award voor één van de 10 ‘best practice models’ wereldwijd. Het is een samenwerking met C-buddy, spuitenruil en MSOC  dat inzet op screening en behandeling van Hepatitis-C bij druggebruikers.

Een testlabo voor drugs is in Vlaanderen nog steeds ondenkbaar. Ooit was er wel de (ex-) gebruikersgroep Breakline die op feestjes de boodschap verspreiden je XTC-pil eerst in tweeën te breken en een kleine dosis uit te testen. Omdat drugstests op parties bij wet verboden zijn, was dat de enige manier om overdosissen terug te dringen. Vandaag zien we enkel in Brussel zo’n labo.

Het toedienen van Naloxon door niet-medisch-geschoolden, zoals bijvoorbeeld in de daklozen- en nachtopvang om sterfte door overdosis te voorkomen, is nog één van die dossiers die blijven hangen in een juridisch kluwen.

Harm reduction als ruimere visie heeft nog veel veld te winnen op het huidige war on drugs beleid.

“Harmreductionbenaderingen zijn praktisch, haalbaar, doeltreffend en kosteneffectief. Harm reduction als combinatie-interventie is niet enkel een pragmatische, uit noden gegroeide strategie, maar is tevens een evidence based strategie. Harm reduction is een verbintenis om beleid te maken en om praktijk te baseren op het sterkste bewijsmateriaal dat beschikbaar is. De meeste harmreductionbenaderingen zijn goedkoop, eenvoudig te implementeren en hebben een grote impact op de gezondheid van het individu en de gemeenschap. In een periode waar er nooit voldoende middelen zijn, worden de te behalen doelstellingen gemaximaliseerd en is er een voorkeur voor lage kosten/hoge impact projecten boven hoge kosten/lage impact interventies” (bron: dossier harm reduction VAD, Windelinckx Tessa, 2005).

PFAS/Oosterweel: van Milieustakingsvordering naar procedure bij de Raad van State

Share

foto: Leen

De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen verklaarde de milieustakingsvordering van Grondrecht, Greenpeace en Thomas Goorden ontvangkelijk. We bellen Thomas Goorden.

Thomas Goorden: “De zaak  had twee componenten: bewarende maatregels op korte termijn en een milieustakingsvordering op langere termijn. Een milieustakingsvordering is niet opschortend en men kan dus doorwerken. Wel moet de schade achteraf hersteld worden, wat in dit geval niet voor te stellen is dat het zal gebeuren. Daarom vragen we die ‘bewarende maatregels’. Concreet vragen we dat het rapport van Karl Vrancken,  met aanbevelingen voor BAM/Lantis, op de letter wordt uitgevoerd. Eigenlijk is dat een rommelwerk dat op enkele weken geschreven is en duidelijk meegeschreven werd door BAM/Lantis zelf. De rechter zegt in zijn vonnis dat de aanbevelingen van Vrancken niet toegepast kunnen worden omdat ze te vaag zijn, wat aantoont dat het niet echt over aanbevelingen ging, wat de werkelijke waarde van het werk van de Commissie Vrancken aantoont.”

“Concreet zijn nu zes partijen betrokken bij de zaak. Naast wijzelf gaat het over 3M, BAM/Lantis, de Vlaamse Overheid, Antwerpen en Zwijndrecht. Zwijndrecht volgt ons voor een stuk maar alle anderen trekken aan hetzelfde zeel. In de rechtzaak zitten wij met één advocaat, de advocaat met een voetbalploeg van 11 advocaten. ” Continue reading →

Ammoniak: de politieke stok voor de Engie-hond. “Het probleem is waarschijnlijk op te lossen”

Share

Bron: https://www.milieurapport.be/milieudata/kernset

Vlaams minister van milieu Zuhal Demir wil de geplande kernuitstap tegenhouden door de bouw van een vervangende gascentrale in Vilvoorde te blokkeren onder het argument van bezorgdheid over stikstofvervuiling.
Er is wel degelijk een stikstofprobleem in Vlaanderen. Met Jan Ramaekers van Natuurpunt gaan we na waar de angel echt zit.

Het milieu in Vlaanderen kreunt onder de stikstofvervuiling door  ammoniak (NH3) en stikstofoxides (NOx). Met 96 duizend ton per jaar is de uitstoot van NOx het hoogst, maar ammoniak is nog schadelijker en daarom, ondanks de lagere uitstoot van 43 duizend ton, toch meer belastend voor het milieu.

“Er zijn waarschijnlijk wel oplossingen, maar dan moet men verder kijken dan naar de centrale alleen en ook naar de andere vervuilers in de buurt.”

95 percent

NOx worden gevormd tijdens verbranding terwijl ammoniak ontstaat bij biologische processen. Dat verklaart meteen waarom de bijdrage aan de vervuiling van verschillende economische sectoren sterk varieert: NOx wordt in de eerste plaats door wegverkeer veroorzaakt, gevolgd door industrie (inclusief de energiesector). Ammoniakuitstoot is bijna helemaal een aan de veeteelt gebonden zaak. Continue reading →

Presidentsverkiezingen Frankrijk: Pest of Cholera

Share

de handpop van Vincent Bolloré (Foto: Sheep, creative commons, via wikipedia)

In April 2022 mogen de Fransen een president kiezen. Het gaat om een strijd onder extreem rechts waarbij zelfs gematigde kandidaten niet aan de bak zullen komen. Achtergrond door Freddy De Pauw van Uitpers

Verwacht kan worden dat huidig president Emmanuel Macron de tweede ronde haalt. Macron positioneerde zich als ‘noch links noch rechts’, is levensbeschouwelijk eerder liberaal maar heeft een economisch-reactionaire agenda met als speerpunten de verdere afbouw van publieke dienstverlening, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen, en de afschaffing van vermogensbelastingen. Een alternatief moet niet verwacht worden van de tweede kandidaat.

Ironisch genoeg positioneert Marine Le Pen van het extreemrechtse ‘Rassemblement National’ (ex Front National)  zich economisch links om stemmen van de werkende klasse binnen te halen. Als het op migratie en maatschappelijke ordening aankomt, is de agenda nog altijd extreem rechts. Toch wordt Le Pen langs rechts voorbijgestoken door de fascistische Eric Zemmour, die zich als redder van de Franse identiteit opwerpt. Zemmour, een veroordeeld racist, moet niks weten holebi- en vrouwenrechten, schurkt ondanks zijn Arabisch-Joodse afkomst aan tegen het anti-judaisme, en is economisch even reactionair als Macron.
Continue reading →

Verhuis brandweerkazerne naar Kielsevest: startschot van een Oosterweel-hoogbouwgolf?

Share

afbeelding Kielse Reddingsvest

De brandweerkazerne in de Paleisstraat verhuist naar een terrein aan de Kielsevest waar nu enkele oude woningen staan tussen het groen. Die moeten verdwijnen voor het project van AG Vespa dat veel meer dan de brandweerkazerne zal omvatten. 

Buurtbewoners Nele Van Parys en Tiziano Di Turi zien het project niet zitten. Volgens hen is er niet ernstig  naar alternatieve locaties gekeken, maar zijn die er wel. De kazerne zal minder dan twee van de vijf tot zeven bouwlagen in beslag nemen, de rest wordt een klassiek vastgoedproject met kantoren.“We werden niet op de hoogte gesteld van de plannen die ons pas in mei dit jaar ter ore gekomen zijn. Dit is door het stadsbestuur ook zo lang mogelijk uit de gemeenteraad gehouden.”

De buurtbewoners zien dit project ook als één element van een golf van hoogbouwprojecten die de investeringen in de (niet)overkapping rond de Antwerpen-Zuid knoop zullen voorafgaan. “Er zijn nu al plannen om de Konijnenwei aan de kant van de Singel vol te bouwen met hoogbouw.”

De buurt heeft zich verenigd onder de noemer Kielse Reddingsvest en organiseert zondag 19 december een protestactie en wandeling tot aan de Tivoli-site en het Victor-gebouw. Verzamelen om 11 uur aan het basketbalpleintje tegenover de Kielsevest.

Tsjechië: Bonte coalitie, inclusief Piraten, haalt het van Andrej Babiš

Share

A. Babiš (foto: D Sedlecký, creative commons)

In oktober slaagde de verenigde oppositie in Tsjechië er nipt in om een meerderheid te behalen en de oligarch Andrej Babiš van de troon te stoten. Achtergrond door Fred Stroobants.

De nieuwe meerderheid bestaat uit een coalitie van een rechts en een links blok. Het conservatief blok SPOLU (‘Samen’) bestaat uit drie  partijen: ODS (liberaal-conservatief), TOP09 (vergelijkbaar met een een wat rechtsere versie van D66 uit Holland) en de christen democraten. In  het progressief ‘PirStan’-blok zitten STAN (burgemeesters en onafhankelijken) en de Piratenpartij die zichzelf centrum liberaal noemt.

De twee blokken zijn als gezamenlijke oppositie de verkiezingen ingegaan om premier Babiš en zijn ANO-partij te verslaan, met succes. De nieuwe coalitie  heeft een parlementaire meerderheid van 108 zetels op 200. Petr Fiala (ODS) is al tot premier benoemd, nog voor het aftreden van Babiš. Er zijn dus nu 2 premiers. De voltallige regering, waarvan functies en namen bekend zijn, treedt ten vroegste na 10 december aan.

De deelname van de piratenpartij is een primeur voor de Europese Unie en is ook opvallend omdat de partij ondanks de zware verkiezingsnederlaag toch twee ministers mag leveren. 82% van de leden van de Piratenpartij stemde voor regeringsdeelname.

Piratenpartij in de Tsjechische regering

Share

We hebben Jelle Debusscher van de Antwerpse Piratenpartij te gast in de studio, naar aanleiding van de regeringsdeelname van de piraten in Tsjechië. Meer achtergrond bij de Tsjechische politiek ook in het gesprek met Fred Stoobants.

Vier jaar na de cola zero van Bart De Wever: business as usual

Share

Pelikaanstraat 112 foto: RC

Vier jaar na het Fornuis-filmpje verdiepte Tom Cochez van Apache.be zich opnieuw in de Antwerpse vastgoeddossiers. De grote projecten in de stationsbuurt en aan de singel in Berchem tonen dat er weinig veranderd is sedert 2017.

Op  het Fornuisfilmpje dat in november 2017 vrijgegeven werd, is te zien hoe het bijna voltallig Antwerps schepencollege op het appel was in het sterrenrestaurant ‘Het Fornuis’ voor een verjaardagsfeest van bouwpromotor Erik Van de Paal (Land Invest). Het document toonde de verwevenheid  van stedelijke politiek en projectontwikkelaars. Burgemeester Bart De Wever, eveneens present, verdedigde zich met het argument dat hij enkel een cola zero zou genuttigd hebben en beloofde transparantie in de vastgoeddossiers. Die is er niet gekomen: bij de projecten in de Pelikaanstraat  en aan de  Singel zijn er nog altijd projectontwikkelaars die meer lijken gedaan te krijgen dan anderen, en het bestuur wil niet reageren op de vragen die gesteld worden.
Continue reading →

25 november: dag tegen geweld op vrouwen

Share

Julie en Ellen (Foto: RC)

Ellen Verryt en Julie Somers van het @collecti.ef 8 maars Antwerpen kwamen naar de redactie nav jaarlijkse acties rond de internationale dag tegen geweld op vrouwen 25/11.

In België organiseert het Mirabal Platform jaarlijks een grote manifestatie/actie in Brussel met enkele kleinere gedecentraliseerde lokale acties in de aanloop.

Julie Somers vertelde over haar eigen ervaringen met seksuele intimidatie en wat haar beweegt en aanvuurt om als jonge feministe van zich te laten horen binnen welk financieel kader dit plan zal worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat Continue reading →

Vredesinstituut pleit voor bemiddeling en het weghalen van de kernwapens

Share

B-61 bom, foto: US Air force

Het Vlaams Vredesinstituut, een overheidsinstelling, pleit er in een advies aan het parlement voor dat Vlaanderen en België actief zouden helpen streven naar nucleaire ontwapening. Op termijn moet ons land het Verbod op Nucleaire Wapens (het TPNW-verdrag) ondertekenen en de atoombommen opgeslagen in Kleine Brogel laten verwijderen. Een logisch maar toch opmerkelijk advies van de aan het Vlaams Parlement verbonden onderzoeksinstelling.

In het non-proliferatieverdrag (NPV) van 1970 verbinden de ondertekenaars (waaronder België) zich ertoe geen kernwapens te ontwikkelen en hun bestaand kernwapenarsenaal af te bouwen. De VSA en Rusland hebben de afgelopen dertig jaar het aantal kernkoppen inderdaad sterk verminderd, maar de laatste jaren is er een stilstand en worden er daarentegen nieuwe nucleaire wapensystemen ontwikkeld. Het NPV blijkt voor de kernmachten iets dat enkel voor anderen geldt. Daarom nam een aantal staten het initiatief voor het nieuw, strenger TPNW-verdrag dat in januari in werking trad. Dat verdrag maakt bijna alle aspecten die te maken hebben met kernwapens illegaal: de ontwikkeling en het gebruik, en ook het bezit.

Continue reading →

Criminalisering hulpverlening: “Zeer onrustwekkend”

Share

‘Italian navy rescue asylum seekers’ by vfutscher (commons)

In Griekenland waren Sarah Mardini en Seán Binder in Lesbos (Griekenland) actief bij het verlenen van hulp aan en het redden van vluchtelingen. Ze riskeren een gevangenisstraf van 25 jaar op beschuldiging van, onder andere, mensensmokkel, spionage en fraude.

Voor  Wies De Graeve van Amnesty International is dit nonsens: “Het ging over eerstelijns humanitair werk. We hebben de dossiers doorgenomen, ook van de aanklager, en geen enkel bewijs gevonden voor de aanklachten. Ook in Frankrijk, Italië en Zwitserland werden hulpverleners voor het gerecht gedaagd. Het redden van mensen in nood is een internationale juridische  verplichting, en het fysiek terugduwen van vluchtelingen over de grenzen, zoals we nu zien aan de Pools-Wit-Russische grens, is illegaal. Enkele jaren geleden zijn de EU en de lidstaten gestopt met de reddingsoperaties op de Middellandse zee. Toen hebben NGO’s die rol voor een stuk overgenomen. In plaats van die taak opnieuw op te nemen, gaan de lidstaten de hulpverleners nu criminaliseren. Het is problematisch dat de andere lidstaten niet optreden tegen deze onwettige praktijken. Er moet een politiek signaal komen dat het criminaliseren van humanitaire hulp niet kan.” Continue reading →