Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Inspraak/Samenspraak #01: Hoe burgers bewegen in Frankrijk en België

Share

Eerste captatie van Inspraak/Samenspraak met Thomas Decreus (filosoof, DeWereldMorgen.be). Hij leidt ons in in de wereld van het sociale bewegen en maakt een vergelijking tussen bewegingen in Frankrijk en hier. Thomas vertelt ons ook meer over de gele hesjes beweging in Frankrijk.

In het eerste deel is er Inspraak en interviewen onze reporters Decreus. In het tweede deel is er Samenspraak als de zaal tussenkomt, vragen stelt of kritische commentaar levert.

Inspraak – Samenspraak zijn een reeks interactieve gespreksavonden waar we via creatieve vormen van inspraak en samenspraak met elkaar en experten in debat gaan over maatschappelijke, politieke en sociale onderwerpen waar mensen van wakker liggen. Door uitwisseling en dialoog willen we elkaar informeren, sensibiliseren en mobiliseren om actief te participeren in de publieke ruimte. Zo ondersteunen we het weerwerk tegen een samenleving waarin het beleid verzuurt, verhard en vervreemd van de menselijkheid en democratie en burgerschap lege dozen dreigen te worden.

Dit is een samenwerkingsverband tussen Climaxi Antwerpen, HART BOVEN HARD – Antwerpen, Elcker-Ik-Centum en Radio Centraal, dat tot stand kwam n.a.v. de gelijknamige vormings- en ontmoetingsdag, georganiseerd in maart 2019.

Blue Gate en Bluechem uit de startblokken- Schepen Claude Marinower en projectleider Guido Muelenaer

Share

Claude Marinower, Guido Muelenaer (foto RC)

Schepen  Claude Marinower is te gast in de studio voor een uitgebreid gesprek over Blue Gate, die uit de grond rijzende industriele zone in de oude petroleumhavan. Hij wordt bijgestaan door Guido Muelenaer, projectmanager van Blue Gate. Maar we starten met  het Stadspark en met  The Beacon.

De bevoegdheid over het stadspark werd overgeheveld naar de districten maar districtsburgemeesster Paul Cordy gaf vorige week aan dat de bevoegdheid  voor de waterbeheersing in het stadspark nog grotendeels bij de Stad zit.
Claude Marinower: “Het probleem van de droge vijver zeker tijdens deze legislatuur aanpakken. Er zijn al akties bezig en we hopen tegen eind 2021 opnieuw een behoorlijk niveau bereikt te hebben.”

Marinower over Blue Gate: “Blue Gate ligt op de grens van Antwerpen en Hoboken. Het wordt een paradepaard  op vlak van circulaire en duurzame economie. Op de Blue Gate terreinen komt Bluechem, een incubator voor duurzame chemie, die in het voorjaar van 2020 opent.  We zijn er van overtuigd dat een bloeiende economie kan samengaan met respect voor de planeet. Aan Blue Gate gaan jaren voorbereiding vooraf en op termijn zullen er drieduizend mensen tewerkgesteld zijn.”

Guido Muelenaer start met de historiek van de site: “Dat gebied werd oorspronkelijk in 1902 ontwikkeld als petroleumhaven. Dat was toen innoverend met toepassing van nieuwe technieken.  Doordat de grotere schepen niet meer zover (stroomopwaarts) geraakten op de schelde trokken de bedrijven geleidelijk weg, vanaf 1960 tot de jaren ’80. Er was toen nog geen ecologisch bewustzijn dus bleef een gebied met sterk vervuilde grond achter. Bovendien is de zone een polder en is er een overschot van water. Er is dus wel wat werk geweest om dat terrein weer in orde te brengen.”

“De totale oppervlakte van de zone is meer dan 100 hectare groot, het gebied dat wij ontwikkelen 63 hectare, 14 hectare daarvan is een groene corridor die ervoor moet zorgen dat de Hobokense Polder niet geïsoleerd geraakt. Tegen de Schelde, naast de Blue Gate site,  zit nog een stuk industrie die het gebied nooit verlaten heeft. Het vroegere Atap, nu IKO  (roofing fabrikant, nvdr), ook Alca Petroleum, Q8.  BP is onlangs vertrokken.  “

“Toen de bedrijven destijds weggetrokken zijn is alles blijven staan en  wat er stond hebben we moeten slopen, enkel de APC loods hebben we behouden en zullen we een nieuwe bestemming geven. De kost om het terrein te saneren en in orde te brengen is gigantisch en er waren in het verleden allerlei wilde plannen. Zo heeft men erover nagedacht om de tippelzone naar Petroleum Zuid te verhuizen, ook de Isvag-oven zou er ooit komen. Uiteindelijk ontstond rond 2000 het idee om er een duurzaam bedrijventerrein van te maken.”

Maar eerst moest er onderderzoek gebeuren en worden vastgesteld waar de vervuiling zat en hoe groot ze was. Daarna kon de sanering beginnen. Die werd in twee fasen opgedeeld en de eerste fase, een geboed van 18 hectaren  is ondertussen afgewerkt. De tweede fase van bijna 16 hectaren wordt nu opgestart.  De verwachting is dat tegen 2035 gans het gebied ingenomen zal  zijn met bedrijven. Continue reading →

Hong Kong

Share

Onze VS correspondent was onlangs in Hong Kong en doet verslag over de toestand. Hij ziet gelijkenissen met de volksprotesten in Europa, denkt niet dat protesten in Hong Kong gedreven  worden door de VS maar eerder door de enorme verschillen in rijkdom in de stad waar een tweekamerappertement 21 jaarinkomens kost. Verder viel hem het geweld op, van beide kanten. Monroe denkt dat China niet zal tussenkomen, tot het moment dat de protesten de geloofwaardigheid van Xi Jinping zouden aantasten.

District Antwerpen investeert in Fiets-en Wandelinfrastructuur.

Share

In de  meerjarenbegroting die het District Antwerpen maandag ter stemming voorlegt staat 25 miljoen ingeschreven fietsinfrastructuur. Burgemeester Paul Cordy (N-VA): “De 25 miljoen gaat naar het verbeteren van wegen met afgescheiden  fietspaden, bijvoorbeeld de as Stadspark-Park Spoor Noord. Maar daarbovenop wordt er in het centrum van de stad zes miljoen geinvesteerd in de aanleg van voetgangerszones en woonerven.”

De districten kregen bijkomende bevoegdheden maar ook extra budget, dat gaat van 11 naar 15 miljoen €.  Het district wordt ook verantwoordelijk voor het stadspark maar als het over de  waterhuishouding gaat in en rond het park dan blijft in de eerste plaats de Stad verantwoordelijk, aldus Cordy. “Dat is een complexe operatie maar er wordt aan gewerkt”.

Als de begroting maandag wordt goedgekeurd dan worden de plannen voor  fiets-en wandelinfrastructuur  gepubliceerd op de website van de stad.

“De Push Back van vluchtelingen uit Gaza ontkent realiteit”

Share

auteur: Wickey-nl – eigen werk

Mensenrechtenorganisaties melden  dat de push-back tegen vluchtelingen uit Gaza de spuigaten aan het uitlopen is.  

“Men laat de mensen tot 8 maanden en langer wachten in kampen vooraleer ze zelfs maar hun eerste interview krijgen. Na die lange procedure komen er dan bovendien zeer veel negatieve uitspraken op de asielaanvraag waarbij de redenen voor de weigering ook niet blijken overeen te stemmen met de realiteit. Men is er duidelijk op uit om de Palestijnse vluchtelingen uit te drijven. “, aldus Stien van Palestina Solidariteit.

“Er wordt gesteld dat Gaza veilig is  terwijl er de afgelopen dagen bij bombardementen door het Israelisch leger 34 doden gevallen zijn. Bij de vreedzame protesten aan de grens tegen de blokkade vielen al meer dan tweehonderd  doden. Waar de bommen vallen is het gebied even dichtbevolkt als Brussel. Er Continue reading →

Vlucht uit El Salvador

Share

Bron: VN (publiek)

Er is een verhoogde instroom naar Europa van vluchtelingen uit El Salvador.  De Lubbeekse politicus Theo Francken verklaart de toename door  bendes van mensensmokkelaars, zonder zijn beweringen te staven. We bellen met  Arthur Debruyne, freelance journalist voor onder andere MO en De Groene Amsterdammer.  Hij werkt en woont in Mexico en bezocht afgelopen  zomer El Salvador.
Naast het aanhoudend bendegeweld wordt de vluchtelingenstroom nu versterkt door de droogte die voor falende oogsten zorgt. Nadat de VSA, dat mee aan de basis ligt van de uitstroom,  de poort gesloten heeft lijkt de emigratie nu vanuit  de nieuwe wereld terug naar  oude te gaan.

Arthur Debruyne: “El Salvador heeft al jaren, samen met buurland Honduras,  te maken met een enorm probleem van bendegeweld en een belangrijk deel van de migratie is het gevolg van dat bendegeweld. Die bendes houden zich vooral bezig met afpersing, zelfs kleine straatverkopers moeten maandelijks beschermingsgeld ophoesten, doen  ze dan niet dan kunnen ze vermoord worden. Het moordcijfer ligt momenteel bijna op het niveau van tijdens de burgeroorlog. Er worden 70 tot 80 moorden per 100.000 inwoners, in Belgie zijn dat er 2 of 3. De VS ligt aan de basis van het geweld. Veel Salvadoranen zijn het land uitgevlucht tijdens de burgeroorlog die tot 1991 duurde. De meesten vluchtten naar de VS en velen kwamen in Los Angeles terecht, in wijken waar bendes actief waren. Toen hebben ze zelf bendes opgericht om zich te beschermen. Na de ondertekening van het vredesakkoord (in 1992, nvdr) zijn veel van de bendeleden terug uitgewezen naar El Salvador maar het land was helemaal niet klaar om die op te vangen. Bovendien circuleerden er door de oorlog heel veel wapens in het land, nog altijd trouwens. Daarnaast is er nog de armoede, het gebrek aan kansen,  allemaal factoren die ervoor zorgen dat bendevorming bestendigd wordt.”

“Sedert enkele maanden is de jonge Nayib Bukele president van El Salvador. Hij is de eerste die niet behoort tot één van de twee kampen van de burgeroorlog. Na zijn verkiezing ging het moordcijfer even naar beneden maar ondertussen zitten we weer op het ‘normaal’  peil. Het valt dus te bezien of hij iets zal kunnen veranderen.”

“Een tweede factor die de Salvadoranen doet emigreren is de klimaatverandering. Veel mensen overleven van wat ze zelf kweken maar dat wordt door de extreme droogtes van de afgelopen jaren steeds moeilijker.  De VS is de favoriete bestemming van de  Salvadoraanse vluchtelingen doordat een derde van alle Salvadoranen nu al in de VS woont. ”

Continue reading →

DOT in Crisis: Operationeel probleem of gaat er iets mis met de Antwerpse War on Drugs?

Share

Opnieuw problemen met de Antwerpse War on Drugs door een interne crisis bij het  Drugsondersteuningsteam (DOT).  Nadat vier leden  met hun klachten over de leiding naar voor kwamen werden de klagers overgeplaatst, waarna nog eens zes van de resterende elf leden opstapten. Pas nadat er ook met een staking werd gedreigd besloot de Antwerpse corpchef om de het hoofd van het DOT over te plaatsen.

“Ieder moet op zijn niveau doen wat hij kan. De CD&V ministers doen dat federaal en de Antwerpse burgemeester moet dat hier in Antwerpen doen.”

Volgens burgemeester De Wever gaat het over een typisch probleem binnen een operationeel politieteam ‘dat maar een heel klein deel vertegenwoordigt van de War on Drugs’. Bart De Wever op de gemeenteraad: “Het probleem is  indertussen al opgelost  want de leiding is vervangen en het team wordt opnieuw aangevuld. Er was trouwens, ondanks de crisis,   geen sprake van mindere prestaties van het team.” Maar De Wever erkent wel dat de War Against Drugs niet helemaal naar wens verloopt. Eerder waren er ook al problemen met de samenwerking tussen  de Antwerpse en nationale politie binnen het Kali-team. Het Kali-team was het blikvanger van het Stroomplan dat De Wever mee voorstelde begin 2018.   Goed anderhalf jaar later zegt de Antwerpse burgemeester dat hij vooral weinig bevoegdheden heeft in,  of bijgedragen heeft aan, het stroomplan.  Volgens hem zijn de problemen de schuld van de CD&V ministers die er ‘zich niet in de minste mate voor de drugproblematiek interesseren’. We bellen Nahima Lanjri  van CD&V voor een respons. Continue reading →

ISVAG-dosser. Sp.a: “We hebben alle vertrouwen”

Share

foto: RC

Na het gesprek over de Antwerpse wapentrafiek naar Saoedie Arabië vagen we aan Yasmine  Kherbach waarom sp.a van houding veranderde in verband met de bouw van een nieuwe ISVAG afvalverbrandingsoven.
Begin oktober diende ISVAG opnieuw een vergunningsaanvraag in voor een nieuwe over terwijl er sedert juli een onderzoek naar alternatieven loopt.  In het verleden was sp.a kritisch (zie presentatie van sp.a over het ISVAG-project) maar tijdens  de gemeenteraad stemde sp.a een motie weg die vroeg om te wachten met het starten van de vergunningsprocedure voor de oven  tot de resultaten van de alternatievenstudie bekend zijn.

 

Net zoals schepen Fons Duchateau tijdens de gemeenteraad probeert Kherbache de logica om te draaien door  verkeerdelijk te stellen dat de motie de bouw van de ISVAG oven zou onmogelijk maken.  We merken op dat het stadsbestuur net door het verwerpen van de motie de toestemming krijgt om de procedure voor de bouw van de ISVAG oven te starten nog voor het duidelijk is dat er geen betere alternatieven zijn:  “Wij lezen het anders, we hebben alle vertrouwen.”

Antwerpse wapenexporten- Yasmine Kherbache (sp.a)

Share

foto: RC

Tijdens de gemeenteraad maakte havenschepen Annick de Ridder duidelijk dat ze de  Waalse wapenexporten vanuit de Antwerpse haven niet wil bemoeilijken. Tijdens het gementeraadsdebat in mei had Yasmine Kherbache (sp.a) er nochtans op gewezen dat Vlaanderen de bevoegdheid heeft om de doorvoer van wapens naar Soedie Arabie te bemoeilijken. We bellen Yasmone Kherbache voor een repliek.

“Vlaanderen kan met een wapenembargo de doorvoer van Waalse wapens naar Saoedie Arabie reguleren maar maakt blijkbaar liever geen gebruik van die bevoegdheid.”

Yasmine Kherbache: “Het Vlaams Wapendecreet heeft regels vastgelegd voor de doorvoer van wapens.  Sp.a had in 2017  een amendement ingediend om ook de doorvoer vergunningsplichtig te maken. N-VA, VLD en CD&V hebben dat toen weggestemd. Vlaanderen kan dus wel een meldingsplicht opleggen voor wapendoorvoer met overlading. ”
“Maar Vlaanderen voert best een wapenembargo in tegen Saoedie Arabië. Daarmee zou ook elke doorvoer  meldingsplichtig worden. Nu levert Vlaanderen geen exportvergunningen af maar met een formeel embargo zou ook doorvoer vanuit Wallonië of elders moeten gemeld worden.”

“Vlaanderen wil dat niet doen en verwijst naar Europa. België was in het verleden een voorloper als het over wapenwetgeving ging. De afgelopen jaren laat ons land die rol los. Maar nu heeft Vlaanderen een eigen bevoegdheid om dat embargo in te voeren. Vlaanderen alleen zal de wapentrafiek naar Saoedie Arabië inderdaad niet stilleggen maar we zouden er wel een signaal mee geven dat we tot een coalitie behoeren die een verschil maakt. Vlaanderen is snel om resoluties te stemmen over geweld tegenover de Catalaanse politici. Terecht. Terecht heeft men ook snel een signaal gegeven  na de Turkse inval in Syrië. Men zou dat dus ook moeten doen als het over wapenhandel met  Saoedie Arabië gaat.”

Yasmine Kherbache

Annick de Ridder op de gemeenteraad

Jambon schrapt steun Vlaamse onafhankelijke journalistiek

Share

Jacek Halicki, 1989- Alegoria komunistycznej cenzury prasowej

De Vlaamse deelregering wil  een groot deel van de steun voor onafhankelijke journalistiek schrappen. Zo is het de bedoeling om  het  Vlaams Journalistiek Fonds  (VJF) op te doeken dat innovatieve en onafhankelijke media-initiatieven steunt. Het parlement had begin dit jaar in een resolutie gevraagd om het fonds te versterken.

Karl van den Broeck van Apache: “Vóór 2018 was er een onduidelijk reglement waar à la tête du client subsidie-aanvragen ingediend werden die dan door minister of administratie bekeken werden. Met het VJF werd de beslissing tot subsidiering overgedragen van de minister naar een onafhankelijke jurie. Het parlement had begin dit jaar in een resolutie gevraagd het VJF te continueren en te versterken.”

“Er wordt niet geraakt aan het subsidiesysteem ‘Nieuws in de Klas’ dat bijna volledig ten goede komt aan de mediagroepen. In plaats daarvan is  gekozen voor besparing die de kleine, onafhankelijke spelers het hardst treft.”

Het initaitief zou komen van N-VA partijvoorzitter Bart De wever aldus  van den Broeck: “Dat werd me bevestigd door de mensen die aan de onderhandlingstafel zaten. Bij de laatste ronde is De Wever er zelf komen bijzitten en heeft hij geëist dat het VJF afgeschaft zou worden. De mensen van N-VA die de parlementaire resolutie gesteund hadden waren daar zeer verbaasd over.”

Een voormalige kabinetchef van De Wever en ook Land Invest, de vroegere projectontwikkelaar van De Wever’s jeugdvriend Erik Van Der Paal hadden nieuwssite Apache via processen proberen te muilkorven, zonder succes. Tijdens de besprekingen hoedde  deAntwerpse burgemeester zich er volgens van den Broeck voor om naar Apache te verwijzen en was hij kritisch voor de opinie-site doorbraak.be die recentelijk geen VJF subsidies ontving.

De grote mediagroepen krijgen bijna 200 miljoen aan federale subsidies, vooral voor de bestelling van kranten en tijdschriften. De gewestelijke subsidies zijn beperkter. Van Den Broeck: “Via het initiatief ‘Nieuws in de Klas’ worden kranten verdeeld in de lessen. Dat systeem kost een miljoen  euro en komt bijna volledig ten goede aan de mediagroepen. Dat had ook kunnen weggesneden worden en dan zou er ook een miljoen bespaard geweest zijn, maar dat is niet gebeurd. er is gekozen voor de besparing die de kleine, onafhankelijke spelers het hardst treft.

 

Thaïs Bagula – Radio Maendeleo

Share

Afbeelding gebruikt met toestemming van 11.11.11In onze studio: Thaïs Bagula, directeur van Radio Maendeleo in Bukavu. Hij vertelde ons over hun nu 25-jarige lokale radio, ooit opgericht door ontwikkelingsorganisaties om hun werking beter in de wijde omgeving bekend te maken.

Om de bevolking hier ook echt praktisch over te laten nadenken, ontstonden er zogenaamde radio-clubs. Dat houdt in dat er binnen de uitzendradius intussen zo’n 100 groepjes mensen zijn die samen naar programma’s rond bepaalde thema’s luisteren en daarna daarover discussiëren. Vanuit diezelfde radio-clubs komt er een hoop informatie naar Radio Maendeleo over wat er gebeurt buiten de grote stad, en daarmee wordt dagelijks een eigen ‘regionale’ nieuwsuitzending gemaakt.

Thaïs Bagula is ook betrokken bij een netwerk van gemeenschapsradio’s in de regio, RATECO (Réseau des Radios et Télévisions Communautaires de l’Est de la R.D.Congo). Er zijn overigens, net als bij ons, ook veel in naam lokale radio’s die eigenlijk gestuurd worden door partijen die er belang bij hebben dat hun stem nadrukkelijk door de bevolking gehoord wordt. Er is b.v. ook daar een Radio Maria.

Thaïs Bagula is in België als één van de changemakers die 11.11.11 in haar campagneweek in ons land ontvangt. Op deze webpagina van 11.11.11 vindt u meer informatie over hem en zijn radio. Onderaan staat bovendien een veelbelovend ogende link naar een studie over de persvrijheid in Congo.

Afbeelding gebruikt met toestemming van 11.11.11

 

Wapendoorvoer naar Saoedie Arabië- de Antwerpse Houding

Share

foto: RC

Nadat bleek dat de Haven van Antwerpen wel degelijk weet had van wapentransporten naar Saoedie Arabie werden er opnieuw vragen gesteld op de gemeenteraad.

“Wat ik als voorzitter van het Antwerps Havenbedrijf zal doen om de wapentransporten naar Saoedie Arabië te stoppen?”

“Niets!”

In mei benadrukte havenschepen Annick De Ridder dat de “de houding tegenover wapentrafiek  anders is in Vlaanderen dan in Wallonie”. In haar respons drie maanden later is het zoeken naar waaruit dat verschil zou kunnen bestaan:  Zo beschouwt de schepen de 100 ton munitie die Antwerpen liet vertrekken naar Saoedie Arabië niet als wapens. Verder zal het Antwerps Havenbedrijf, als het van de schepen afhangt, alleen bijkomende informatie over wapentransporten vragen aan andere instanties als het daar door de wet toe verplicht wordt; en  ook reeds beschikbare informatie mag de haven van de schepen enkel delen als ze daartoe verplicht wordt. De Ridder  bevestigt expliciet dat ze verder niets tegen de Waalse wapentransporten zal ondernemen. Tenslotte stelt ze dat Vlaanderen geen embargo op doorvoer van Waalse wapens naar Soedie Arabie moet afkondigen. “Dat moet op Europees vlak bekeken worden”.

Ook de organisatie ‘Vlaams Belang’ liet de kans passeren om de stad te vragen  de doorvoer van Waalse wapens naar de moslim-fundamentalistische dictatuur  te stoppen. Yamine Kherbach van sp.a had in mei al aangegeven dat Vlaanderen daar sedert 2017 voor bevoegd is.

ISVAG afvalverbrandingsoven: Meent men het met de alternatievenstudie?

Share

Intercommunale ISVAG wil  een nieuwe, grotere, verbrandingsgoven  bouwen in Wilrijk. In   februari werd de vergunningsaanvraag geweigerd waarna het Antwerps stadsbestuur een studie naar alternatieven voor het project opstartte. Begin oktober diende ISVAG echter de vergunningsaanvraag opnieuw in.

Op de Antwerpse gemeenteraad lag drie weken later een motie op tafel die het stadsbestuur vraagt om het ISVAG dossier niet verder te behandelen tot de resultaten van de alternatievenstudie bekend zijn. De motie werd verworpen door de meerderheid met steun van CD&V. Het Antwerps college is gehaast  om het dossier van tafel te krijgen en geeft met het wegstemmen van de motie  aan dat ze een voorkeur heeft voor het ISVAG-project. De buren in Aartselaar zijn niet enthousiast over de demarche van ISVAG en spreken over ‘paniek’.  We bellen Tony Van Rompaye van de MINA-raad vaan Aartselaar.

De intercommunale ISVAG, waarvan de Stad Antwerpen de belangrijkste aandeelhouder is, wil graag een nieuwe verbrandingsover bouwen om 40.000 ton afval extra kan verbranden.  Het gaat over een project van 170 miljoen €. De vergunningsaanvraag voor de verbrandingsoven werd in februari door de minister van leefmilieu geweigerd. In juli had het stadsbestuur een alternatievenstudie opgestart via een ‘Request For Information’ (RFI), maar nog voor de resultaten van de studie bekend zijn  kondigt ISVAG op 3 oktober aan dat ze een nieuwe  vergunningsaanvraag voor de verbrandingsoven indient.

Op de gemeenteraad van 21 oktober stelde de oppositie vragen bij de vergunningsaanvraag van ISVAG die het alternatievenonderzoek van de stad doorkruist. Er lag ook een motie ter stemming om de vergunningsaanvraag van ISVAG niet te behandelen zolang de resultaten van de alternatievenstudie niet bekend zijn. De motie werd door de (N-VA, VLD, sp.a) meerderheid en CD&V in de Antwerpse gemeenteraad weggestemd. Schepen Fons Duchateau vroeg om demotie te verwerpen omdat “de stad beide opties openhoudt” (nieuwe oven enerzijds versus alternatief anderzijds, nvdr). “We gaan geen stappen zetten die één van de opties zou kunnen bemoeilijken.”

“Een onlogische houding”, aldus Tony Van Rompaye van de MINA-raad van Aartselaar. “Het zou logisch geweest zijn om te Continue reading →

‘Doegetself’: The Stef doet het zelf

Share

Cover van het digitale album (CC – The Stef)

The Stef dropte eind oktober de plaat ‘Doegetself’ op de verschillende sociale media. Een zoveelste hoofdstuk in zijn creatieve bestaan dat zich letterlijk afspeelt aan de keukentafel. The Stef – né: Steven Boers, maar ook berucht geworden als Stef Bef van Katastroof – is een beoefenaar van SPART, een kunststroming die hij zelf startte toen bleek dat zijn drukke bestaan niet toeliet om ‘tijd te maken’ voor creatieve dingen.

SPART of spart of (sp)ART is kunst die in sneltempo gecreëerd wordt op eender welk vrij moment van de dag al is dat maar 3 minuten. De SP staat dus zowel voor SPEED als voor Soep en Patatten, want daartussen wordt spart gecreëerd.

Eerder leidde de SPART-techniek tot 100 atonale impromptu’s voor tijdens het strijken, dichtbundels die flexibel waren en tot talloze schilderijen die in Galerie De Tong worden tentoongesteld.

The Stef is vaak klaar, maar toch altijd onderweg. Ook deze plaat werd tussen de soep en de pattaten geschreven, gemixt, ingezongen en samengesteld.

We praten met The Stef over de plaat en draaien enkele nummers van de plaat. De volledige plaat vind je hieronder.

 

 

NewB: de Laatste Horde voor de Coöperatieve bank

Share

Na acht jaar  werk achter de schermen is het zover: de coöperatieve bank NewB zit in de finale van de opstartfase. “Als de laatste horde genomen wordt heeft Belgie vanaf  april 2020 een ethische bank die alle bankaire producten aanbiedt.”, aldus Koen De Vidst van NewB, bij ons te gast.

Maar om groen licht te krijgen van de Nationale Bank van België (NBB) moet NewB  in november eerst  30 miljoen € aan startkapitaal ophalen. En daarvoor kijkt ze naar de bestaande- maar ook naar nieuwe coöperanten.

Koen De Vidts:”Het ophalen van de 30 miljoen is één van de laatste stappen in het proces,  maar als dit niet lukt dan eindigt het verhaal om een bank te worden.”

Het idee om een coöperatief bankalternatief op te zetten ontstond na de bankencrisis van 2008. “De financiële crisis was het gevolg van de risico’s die genomen werden. En die risico’s werden genomen omdat ze veel te veel betaald werden. Die mensen leven in een gouden kooi met hoge lonen, grote  bonussen, aandelen, een genereus pensioenplan… Telkens als er iets passeert dat moreel niet verantwoord is verhindert de gouden kooi dat ze zich aan hun principes houden. Maar op den duur zit je in een ethisch hellend vlak.”

“Wij proberen dat te vermijden  bij NewB door een maximale loonspanning van 1 op 5 aan te houden en  geen bonussen, geen bedrijfswagens en geen aandelenopties. De meeste banken publiceren tegenwoordig wel hun loonspanning tussen de mediaan en het loon van de PDG en dat loopt al in de tientallen. ”

“Ikzelf werkte destijds bij de coöperatieve Bacop bank die ondertussen niet meer bestaat. Bacop heeft de coöperatieve structuur verlaten omdat toen het idee heerste dat schaal alles was en dat je moest groeien om niet te verdwijnen. Ook de Nationale Bank drong daarop aan. Toen  begon de digitalisering en men dacht dat er een sterke prijsconcurrentie zou komen waardoor  schaalvergroting nodig zou zijn. Maar dat klopt niet want mensen kijken ook naar andere zaken.  Tijdens de financiële crisis van 2008 waren het niet de grootbanken maar de coöperatieve en kleinere banken die geen hulp nodig hadden. ” Continue reading →