Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Antwerpen houdt vast aan kap op sociale woningen

Share

foto RC

Het Antwerps stadsbestuur legde recentelijk richtlijnen vast voor de gewenste woninggrootte en woningmix. Joris Giebens van Groen vreest dat er niet naar voldoende sociale en andere betaalbare woningen zal gestreefd worden.  Wat betreft de woninggrootte heeft het stadsbestuur volgens hem een achterpoort ingebouwd die aan de bouwpromotoren vrij spel geeft .

Schepen Fons Duchateau reageerde door te stellen dat “Antwerpen niet de fout wil maken van  Gent door veel sociale woningen te bouwen en de staat van het patrimonium te verwaarlozen. We gaan 5000 sociale woningen bouwen of vernieuwen.” Het stadsbestuur stelt dat de Vlaamse norm voor het aantal beschikbare woningen gehaald wordt en een toename van het percentage aan sociale woningen niet zal nagestreefd worden. De Vlaamse sociale woonnorm wordt dus eerder als een kap dan als een minimumnorm geinterpreteerd.

Joris Giebens: “In Antwerpen laat men gezinnen met twee of drie kinderen die een sociale woning aanvragen weten dat ze zullen moeten wachten tot de kinderen het huis uit zijn. Dat komt omdat er gewoon Continue reading →

Antwerpen: Geen registratie contacten vastgoedlobby

Share

Het uitlekken  van de passage van het schepencollege op het verjaardagsfeest van projectontwikkelaar Erik Van der Paal bleef niet helemaal zonder gevolg. Groen meldde de zaak aan het Bureau voor Integriteit dat terugkwam met een advies over hoe mandatarissen  moeten handelen bij contacten met de vastgoedsector en andere private belangen. Een jaar later trekt het Bureau dat advies gedeeltelijk in.

Het Bureau suggereerde begin 2018 om de gedragscode voor ambtenaren te herzien en schijn van partijdigheid beter te definieren. Het college is op die vraag uiteindelijk ingegaan. “Het is goed dat het begrip ‘partijdigheid’ nu beter gekaderd wordt en dat duidelijk gesteld wordt dat een mandataris zich voorzichtig en zorgvuldig moet gedragen in zijn contacten.” aldus Joris Giebens van Groen.

Het bureau voor Integriteit adviseerde ook om ‘een instrument te ontwikkelen waarmee de transparantie van contacten met private bedrijven kan verhoogd worden ‘. Daarbij werd verwezen naar het Europees lobbyregister waarin de contacten van politieke mandatarissen met lobbyisten geregistreerd worden. Dat advies volgt het stadsbestuur echter niet en de betreffende amendementen van Giebens worden van tafel geveegd. Dat kan het college Continue reading →

Bluegate – Groene Corridor verlegd wegens verhuis gevangenis

Share

Bluegate site-2013 (Foto-RC)

Bij een stemming op de gemeenteraad van juni over de nieuwe industriele zone Bluegate heeft Groen zich onthouden. We vragen aan gemeenteraadslid Joris Giebens waarom.

“Groen heeft  het Bluegate-project  altijd ondersteund tot het moment dat, in een NIMBY-reflex, Liesbeth Homans en de stad Antwerpen beslisten om de nieuwe gevangenis niet in Wilrijk te bouwen maar op de Bluegate site. Die beslissing heeft vooral de Groene Corridor onder druk gezet. Die corridor moet de Hobokense polder verbinden met de bermen van de ring. Door de verhuis van de gevangenis is de Groene Corridor verworden tot een groen buffertje.”

Door de komst van de gevangenis, en om de impact op het bedrijventerrein te minimaliseren, is men met de Groene Corridor gaan schuiven. Joris Giebens: “Een deel van de corridor zal men nu laten doorlopen achter een sporenbundel. De corridor is niet kleiner geworden in oppervlakte maar zal doosneden worden door de sporenbundel, waardoor de functie als corridor verloren gaat. Bovendien waren een aantal wadi’s voorzien voor afwatering. Die zullen nu doodlopen op het arresthuis.”

 

Cinema Forum -Brederodestraat- binnenkort tegen de vlakte

Share

Foto: RC

Het ziet er niet goed uit voor de verwaarloosde maar monumentale gevel van Cinema Forum in de Brederodestraat. Ondanks protest gaf het stadsbestuur op 15 Juni 2018 een sloopvergunning.  Daarbij werd niet het  advies van de Stedebouwkundig  Ambtenaar maar dat van de vastgoedontwikkelaar gevolgd.

Cinema Forum – met op de benedenverdieping supermarkt Anthonissen/Delhaize- is geen beschermd monument maar wel opgenomen  in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed.  Daarom adviseerde de Stedebouwkunidg Ambtenaar van de stad tegen de sloop en kwamen er ook bezwaren van buurtbewoners.

“Van de meer dan honderd cinema’s die Antwerpen ooit rijk was is Cinema Forum één van de vijf resterende” zegt Joris Giebens (Groen). ” Het advies is niet bindend maar het zou logisch zijn dat het college dat een deskundige aanstelt om advies te leveren dat advies ook volgt.”

Het stadbestuur volgde  het advies van de eigen deskundige echter niet, wel dat van de vastgoedontwikkelaar die stelde dat het behoud van het erfgoed niet mogelijk is.
Een beleid rond niet-beschermd stedelijke erfgoed ontbreekt in het Antwerps  Bestuursakkoord.

Links:
Beslissing College van juni 2015
Bijdrage over Cinema Forum van maart 2018

Begin 2017 ging in het nabijgelegen Leikwartier  in de Marktgravelei (hoek Lokkaardstraat) ook al één van de oudste panden  in de buurt tegen de vlakte om plaats te maken voor een te hoog  appartementsblok dat de Harmonieregel niet respecteert. Continue reading →

Oorlogsspel Iran: stap 2. Escalatie en propaganda

Share

De spanning stijgt in de straat van Hormoes. Schepen worden aangevallen en gekaapt, drones worden uit de lucht geschoten. In Brussel betogen Iraniers tegen ‘appeasement’ en in de media wordt ervoor gepleit om oorlogsschepen naar de golf te sturen.

We bellen met de Iraanse vrouwenrechtenactiviste Fariba Amirkhizi voor haar kijk op de gebeurtenissen.
Herbeluister:

De betoging in Brussel werd hoofdzakelijk getrokken door de Iraanse Moedjaheddin (MEK) , een oppositieorganisatie die sinds het regime van de Shah in de jaren ’60 strijdt tegen de verschillende Iraanse regeringen.  “De MEK is zeer opportunistisch en houdt de logica aan dat de vijand van mijn vijand mijn vriend is”.  Dat blijkt uit de mensen die uitgenodigd worden op de jaarlijkse conferentie die MEK in Parijs organiseert. Daaronder namen zoals John Bolton, Rudy Giulliani, John Mc.Cain enTurqui Ben Faisal, voormalig hoofd van de Saoedische inlichtingendienst.  Tijdens het interview voor Radio1 stelde Mahmoud Nobari  van de MEK dat hun organisatie een seculiere staat voorstaat, maar volgens Amirkhizi klopt dit niet. “De Moejaheddin hebben twee fundamenten. Enerzijds religie en anderzijds het gewapend verzet.”

De nodige duiding ontbrak in de verslaggeving Continue reading →

Oorlogsspel Iran: stap 1. Zeg een ontwapeningsakkoord op

Share

Iraans Nucleair Agentschap

De VSA stuurt aan op een oorlog met Iran. De escalatie startte toen de VSA uit het nucleair verdrag met Iran stapte en nieuwe sancties tegen Iran instelde.  De sacties zijn zeer verregaand, vooral  omdat ze ook alle handelsvormen van derde land proberen te stoppen. Daarbij gebruikt de VS haar controle over het mondiaal financieel systeem en haar marktmacht.

De Europese Unie probeerde de dollarcontrole van de VSA te omzeilen via het opzetten van een nieuw handelssysteem, INSTEX  maar de VS reageerde door te laten weten dat elk bedrijf dat via INSTEX handel drijft met Iran toegang to de VS zou ontzegd worden.  Voorlalsnog komt er weinig respons van een door tribalisme verzwakt Europa dat het sanctie-regime van de VS volgt en haar engagementen van het nucleair akkoord niet naleeft.

De Amerikaanse oorsprong en banden van de Vlaamse klimaatontkennerskerk

Share

Het uitblijven van een doortastend klimaatbeleid geeft aan dat de beleidsmakers in ons Vlaanderen aan zee er niet van overtuigd zijn  dat  actie moet ondernomen worden om de broeikasgasuitstoot snel naar beneden te halen.  Naast lokale  landbouw- en industrielobbies  spelen echter vanuit de VSA overgewaaide drukkingsgroepen een belangrijke rol.  

Van zodra, eind jaren ’80, de wetenschappelijke consensus duidelijk werd ontstond er in de VSA een tegenbeweging. Die werd opgezet en gesteund door enerzijds olie-en gasbedrijven en anderzijds  ideologen die huiveren van publieke controle.   Naarmate wetenschapppelijk onderzoek de klimaatopwarming verder bevestigd werd krijgt het anti-wetenschappelijk karakter van de klimaatskeptische beweging religieuse trekjes.

Tom Cochez en Jan Walraven van Apache onderzochten de netwerken en strategie Continue reading →

VSA: Mueller-getuigenis en Democratische debatten

Share

http://www.fbi.gov/about-us/executives

“De Democraten hadden moeten weten dat de getuigenis van Robert Mueller niet ging opleveren wat ze ervan verwachtten”. Ondertussen hebben de Democraten het over gezondheidszorg in debatten die betaald worden door de farmaceutische industrie.

Na veel moeite kregen de Democraten dan toch de speciale aanklager Robert  Mueller in het parlement. In het rapport van Mueller stond al dat er geen bewijs gevonden was van samemwzering tussen Trump en de Russische overheid om de presidentsverkiezingen van 2016 te beinvloeden. Het rapport gaf wel aan dat Trump het onderzoek had proberen te beïnvloeden en belemmeren. De  Democraten hadden gehoopt dat Mueller dit expliciet zou zeggen tijdens de getuigenis, wat dan munitie zou zijn om Donald Trump aan te vallen. Maar Mueller bleef op de vlakte en zei niets waarmee de Democraten iets konden aanvangen tegen Trump.

Volgens Derek Monroe hebben de Democraten het aan zichzelf te danken: Niet alleen zijn ze  Russia-gate blijven rekken terwijl er niets te bewijzen viel, maar “ze hadden moeten weten dat Mueller geen ridder op een wit paard was, maar een man van Republikeinse signatuur.  Als hoofd van de FBI hielp Mueller mee met inval in Irak, door de valse beweringen dat het land massavernietigingswapens bezat te ondersteunen. Hij was ook mee verantwoordelijk voor valse beschuldigingen van terrorisme aan het adres van burgers die niets te maken hadden met de zogenaamde Anthrax brieven.”

Ondertussen wordt, althans binnenin het Democratisch kamp,  wel degelijk over andere zaken gesproken dan Russia-gate. Tijdens de debatten van de afgelopen week was gezondheidszorg één van de belangrijke thema’s. Niet zonder ironie kon vastgesteld worden dat de door CNN georganiseerde debatten gesponsord werden door de farmaceutische industrie. Volgens Derek Monroe is dit symptomatisch voor de mate waarin de publieke ruimte gekaapt wordt door allerhande private belangen. Telkens opnieuw blijkt dat de media financieel afhankelijk zijn van de bedrijven waarover ze beweren op een onafhankelijke manier verslag uit te brengen.

Stand-Up, tegen fascisme

Share

De overwinning van het Blok en   de onderhandelingen van de N-VA top met de fascistische partij waren in juni de aanleiding van de opstart in Gent van het  anti-fascistisch initiatief “Stand Up“.  De Gentse Stand-Up komt er  ook in navolgeing van de Bruselse Stand-Up die opgericht werd na de fascistische betoging in tegen het VN-migratie verdrag. We bellen Thomas Weyts van Stand Up.

“Het eerste initiatief werd genomen in Brussel maar het belangrijkste gevecht zal in Vlaanderen moeten gevoerd worden. Het wordt een strijd van jaren. Het initiatief staat nog in de kinderschoenen maar we zijn contacten aan het leggen buiten Gent en ook met middenveld- en burgerorganisaties.”

de Franse péages – vijftien jaar privatisering

Share

Rudolf44 – Wikipedia project.

De Franse autostrades werden tussen 2002 en 2006 geprivatiseerd met als justificatie de verlichting van de staatsschuld. Een reportage door Benoît Collombat, van de onderzoekscel van Radio France toont dat er meer speelde.

Een verhaal van politiek opportunisme, geheime deals  en keuzes bepaald door een mix van carriere en ideologie. Exemplarisch voor wat ook elders gebeurt.  Gelijkenissen met enkele Antwerpse en Belgische mobiliteits- en bankdossiers zijn niet uit de lucht gegrepen.

Plannen voor Sint-Anneke

Share

Sint-Anneke op Linkeroever krijgt een make-over.
Vorige week onthield CD&V zich op de Gemeenteraad bij een stemming over de plannen die voorliggen voor de zone. De partij heeft onbeantwoorde vragen bij de concrete invulling en vraagt ook meer overleg. ‘Plagenaar’ en voormalig CD&V districtsraadslid Dirk Vanlommel doet de zaak uit de doeken.

Ook op  Linkeroever moeten de dijken verhoogd worden in het kader van het Sigmaplan van 1976. Verder klaagt de horeca van  Sint-Anneke dat de zaken niet goed draaien en vraagt ze een opwaarderingvan de zone. Het gebied is momenteel deels als natuurgebied en deels voor dagrecreatie ingekleurd.

Tijdens de vorige legislatuur (onder N-VA/CD&V/VLD bestuur) werd een Masterplan ontwikkeld voor de zone  op Linkeroever die loopt van de voetgangerstunnel  tot voorbij het Sint-Annastrand. De volgende stap was de goedkeuring van een voorstel van Uitvoeringsplan. Op de Gemeenteraad van 24 juni lag de ‘voorlopige vaststelling’ van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (gRUP) ter stemming op tafel. De meerderheid keurde het plan goed maar CD&V, nu in de oppositie,  onthield zich want heeft onbeantwoorde vragen bij de concrete invulling. De partij vraagt ook meer overleg.

Dirk Vanlommel (CD&V): “De grote krachtlijnen zijn duidelijk. Nu is er bijvoorbeeld een omheining met een paar openingen die dateert van de tijd dat een consessiehouder tol hief. Het zou veel beter zijn dat de zone  doorwaterd is, dus dat de plage beter bereikbaar is vanuit het woongebied. Die doorwatering staat in het plan en dat vinden we goed.    Maar het gRUP spreekt ook van nieuwbouw en eventueel een hotel. Wij Continue reading →

(Zelf)Censuur in de VS in de aanloop naar conflicten

Share

Jacek Halicki, 1989- Alegoria komunistycznej cenzury prasowej

De New York times erkende vorige week zelf dat ze  toestemming vraagt aan de regering vooraleer potentieel gevoelige artikels te publiceren. Een ongezonde samenwerking tussen de tweede en vierde macht is een terugkerend fenomeen in tijden van internationale spanning. Een meer recente trend, aldus onze VS correspondent Derek Monroe, is de aanval van de commerciele media op journalisten en media die een andere mening toegedaan zijn.

Dat de New York times toestemming vraagt voor het publiceren van artikels  bleek nadat de krant aan het licht had gebracht dat de regering van de VS het Russisch elektriciteitsnet probeert te saboteren. (zie artikel Grayzone.com) “Landverraad” twitterde Donald Trump, die er blijkbaar niet van op de hoogte was  dat de Times toestemming had gevraagd aan zijn eigen administratie vooraleer tot publicatie over te gaan.

De samenwerking tussen de pers en regering is geen nieuw gegeven. Ook in de aanloop naar de VS-inval in Irak van 2003 was er zo goed als geen kritiek te horen.  Voor Derek  Monroe is het opvallend hoe agressief de grotere media andere stemmen proberen de mond te snoeren.

 

Waarom ze naar Het Noorden trekken

Share

Vrije publicatie- creatve commons/wikipedia

De afgelopen week bleek dat opgesloten vluchtelingenkinderen door de VS in  erbarmelijke omstandigheden vastgehouden worden in private gevangenissen. Ellen Verryt doet de Noord-Amerikaanse ‘vluchtelingencrisis’ uit de doeken.

“Er zijn momenteel slechts 450 asielrechters  voor gans de VS.  Trump bespaart bovendien op die administratie, waardoor er ondertussen  een achterstand is van bijna een miljoen dossiers. En dan  wordt ‘asielcrisis’ geroepen. De methode en rethoriek doen denken aan die van Theo Francken.”

“De vluchtelingencaravan zal nooit stoppen omdat ze in stand gehouden wordt door  het beleid van hetzelfde regime dat de migranten kwijt wil.”

“Nu worden de Midden-Amerikaanse landen deals met de VS opgedrongen om de vluchtelingen tegen te houden. Mexico, El Slavador, Guatemala. Daar wordt de poort gesloten in ruil voor veel geld en wapens. Wapens voor Guatemala, wapens voor het regime in Honduras… De vluchtelingencaravan zal nooit stoppen omdat ze gevoed wordt door hetzelfde regime dat de migranten kwijt wil.”

We bellen ook met Samuel Trigueros, een Hondurese dichter/activist die niet naar de VS maar naar Spanje vluchtte. Vanaf 16’20” in het geluidsbestand.

Oekraïne: verkiezing van Zelenski historisch, maar niet omdat er iets zal veranderen

Share

Bron: www.president.gov.ua/ (rechtenvrij)

Op 20 mei werd acteur en politieke nieuwkomer  Volodymyr Zelenski   tot president van Oekraine  verkozen.  Een historische  gebeurtenis stelt Derek Monroe want zowel de president als de eerste minister van Oekraïne zijn nu joods, iets dat het toch wat moeilijk maakt om Oekraïne als anti-semitisch te bestempelen.

Maar Monroe gelooft niet dat dat veel zal veranderen aan de manier waarop het land bestuurd wordt. Zelenski is  protegé van Ihor Kolomoyskyi,  één van de oligarchen van Oekraïne. Kolomoyski richtte een privé-militie op die nu geïntegreerd is in het leger en zo het land controleert, aldus Monroe.

Ondertussen proberen de Verenigde Staten van Amerika de interne politiek van Oekraïne te beinvloeden.  Derek Monroe: ” Toen hij vice president was vroeg Joe  Biden aan Oekraïne om een procureur generaal te onslaan die dingen liet onderzoeken waarvan Biden vond dat hij zich er niet mee moest moeien.” Joe Biden is momenteel presidentskandidaat van de de Democratische partij.

Na dertig jaar formele democratie is de bevolking gelaten geworden. “Voor anarchisten en mensen die een tandarts nodig hebben is Oekraïne een interessante vakantiebestemming.”

VSA 2020: Waarover de Democraten niet debatteren

Share

De debatten tussen de 25 presidentskandidaten van de Democratische partij zijn gestart. Derek Monroe, onze man in Chicago, hoort een kakafonie met als enig punt van overeenkomst dat Trump weg moet.

Monroe mist een debat over de militaire uitgaven en de buitenlandse oorlogen. Enkel voor Tulsi Gabbard , een parlementslid uit Hawai, is het een politieke prioriteit. Ook Bernie Sanders and Elisabeth Warren zijn niet expliciet genoeg in hun verzet tegen de macht van het militair industrieel complex en een mogelijke oorlog met Iran, vindt hij.

Maar het aansturen op een oorlog met Iran gaat verder dan enkel de belangen van de bedrijven die verdienen aan militaire conflicten: “De neoconservatieven hebben een Marxistisch-Leninistisch geloof in hun eigen gelijk terwijl ze er bovendien van overtuigd zijn dat ze een Missie moeten uitvoeren die God hen heeft gegeven.”

Dat leidde in 2003 tot de invasie in Irak waarover presidentieel adviseur John Bolton nog  altijd stelt dat het de juiste beslissing was. Derek Monroe: “Het pijnlijke is niet dat er dergelijke mensen zijn maar dat de maatschappij niet in staat is om de dat soort volk te marginaliseren en de rationaliteit te laten zegevieren.”