Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Asielcoalitie voor een ander asielbeleid

Share

We bellen met Thomas Weyts van de  Asielcoalitie die vandaag in Gent een actie houdt voor een minder repressief beleid. “Met De Block is weinig verandering gekomen.”

Michael Freilich gaat in de politiek. “De maskers vallen af”

Share

Michael Freilich, redacteur van de publicatie en website  ‘Joods Actueel’ zal bij de komende verkiezingen opkomen voor N-VA. Op de aankondiging volgde een respons van ‘een Andere Joodse Stem‘ (EAJS).

We hebben Yael Brakin van EAJS in de studio.

“We zijn heel blij dat Freilich uit de kast kwam en nu openlijk aan politiek doet in plaats van zich te verschuilen achter zogezegde journalistiek die op niets trekt.”

“We zijn niet verbaasd: Toen hij CD&V stokken tussen de wielen stak bij de gemeenteraadsverkiezingen was het  al  duidelijk dat hij voor N-VA had gekozen. “

Yael Brakin: “Wij zien ‘Joods Actueel’ niet als dé stem van de Joodse gemeenschap, misschien wel als de stem van een deel ervan. Er zijn veel verschillende strekkingen en meningen binnen het Jodendom. Freilich promoot zichzelf als liberaal maar ‘Joods Actueel’ vertegenwoordigt enkel de  conservatieve kant van het spectrum. Het zelfverklaard liberalisme van Freilich is mogelijks een economisch liberalisme maar zeker geen maatschappelijk liberalisme. Zijn kandidatuur voor de N-VA betekent dat hij de verschillende strekkingen binnen de Joodse gemeenschap niet kan vertegenwoordigen. Het is zijn goed recht om bij gelijk welke partij toe te treden en wij wensen hem succes,  maar hij is niet de vertegenwoordiger van de Antwerpse Joden. Hij werd door geen enkele instantie daarvoor verkozen.”

Radio Centraal: Maar claimt hij wel het woordvoerderschap? Zijn het niet de media die hem die rol gegeven hebben?
Y.B.: “Het is een samenspel van Freilich met de media. Vandaag zegt hij in de Gazet van Antwerpen dat hij niet alleen de Antwerpse Joden wil vertegenwoordigen maar  ook de rest van de vlamingen. Hij denkt dus dat hij de Antwerpse Joden al in zijn zak heeft. Freilich is binnen de Joodse gemeenschap polariserend en dat is onaanvaardbaar. Hij laat nu uitschijnen alleen de vlaamse Joden te verdedigen. De franstalige Joden in Brussel spreken een andere taal, zijn progressief en dus tegen de staat Israël. “ Continue reading →

Killer Robots: Regering negeert parlement

Share

Willem Staes, Pax Christi

Met de Killer Robots staan we voor een revolutie in de oorlogsvoering. Net zoals zelfrijdende auto’s bestaan ze nog niet maar er wordt volop gewerkt aan machines die zelfstandig zullen beslissen over leven en dood. Killer Robots doen vragen rijzen over verantwoordelijkheid en transprantie.

Het nationaal parlement keurde in juli 2018 een resolutie goed die oproept om naar een  verbod op Killer Robots te streven.  Een oproep die door de regering genegeerd wordt.

Na de ontwikkeling van explosieven en daarna kernwapens is er een derde revolutie aan de gang in de oorlogsvoering: Killer Robots zijn wapens(ystemen) die volledig autonoom opereren en in actie komen. De onbemande drones die vooral de VSA al een tiental jaar inzet zijn nog geen echte Killer Robots want er is nog altijd menselijke tussenkomst noodzakelijk, weliswaar vanop grote afstand en vanachter een scherm.

Pax Christi voert campagne voor het verbieden van Killer Robots. Willem Staes van Pax Christi: “De voorstanders beweren dat een machine kan geprogrammeerd worden zodat ze altijd een meer ethische beslissing zal nemen dan de mens. Maar hoe maak je een ethische robot? Het veronderstelt ook dat je een systeem kunt programmeren voor een bijna oneindig aantal onbekende variabelen. De realiteit van een oorlog Continue reading →

CO2 emissiehandel begint iets op te leveren

Share

Het Europees emissiehandelsysteem leverde België sedert 2013 al een miljard € op. Bovendien stegen de inkomsten in 2018 alleen tot bijna 400 miljoen €, dankzij de hogere marktprijs voor CO2.  Het geld wordt ook gebruikt voor groene investeringen. Toch ziet Benjamin Clarysse van BBL nog ruimte voor verbetering. Waarom kreeg bijvoorbeeld Exxon jaarlijks een miljoen van het klimaatgeld?

Grote industriële uitstoters van broeikasgassen moeten hun emissies jaarlijks rapporteren en voor een deel van die emissies moeten ze uitstootrechten kopen binnen een Europees systeem, EU ETS. Het geld van die aankoop gaat dan naar staten die het dan moeten gebruiken voor klimaatactie.

Een belangrijk deel van de uitstootrechten wordt gratis uitgedeeld, vooral an bedrijven die moeten concurreren met bedrijven gevestigd in landen waar broekasgassen kosteloos mogen uitgestoten worden. Zo krijgt de petrochemie haar uitstootrechten grotendeels gratis. De elektriciteitsproducenten daarentegen moeten wel betalen voor hun uitstoot.

De grote Belgische emitoren stoten samen jaarlijk ongeveer 45 miljoen ton CO2 uit. De cijfers tonen aan dat op 20 tot 25 miljoen ton daarvan uitstootrechten betaald werden. (Bronnen: europa.eu en klimaat.be).

Belgische industriële CO2 emissies

Dat de opbrengst in 2018 steeg tot bijna 400 miljoen € heeft alles te maken met Continue reading →

Manu Claeys: Het wordt een Oosterweel-Light!

Share

stRaten generaal, Ademloos en Ringland hebben hun evaluatie van het  Antwerps bestuursakkoord neergepend in een open brief  aan het nieuw stadsbestuur. Manu Claeys van stRaten Generaal ziet een aantal goede punten in het akkoord, maar heeft ook een aantal fundamentele vragen: de overkapping en de modal shift.

Volgens Manu Claeys is de ‘Verbinding’ in de titel van het bestuursakkoord meer dan een marketing-kreet en wordt er effectief gezocht naar een andere toon.
“Nu gaan we weer een paar maanden campagne tegemoet en zal het weer lelijk worden maar  vanaf mei kunnen we opnieuw verder werken. De toon van het akkoord is anders dan in het vorig akkoord.”
“Ik denk niet dat de sossen zich hebben laten rollen. Bepaalde zaken in het akkoord zijn misschien niet heel duidelijk maar op het einde van het jaar zal blijken wat er van de verbinding komt want dan moet het budget opgemaakt zijn en zullen er sommen geplakt worden op de specifieke  projecten, zoals bijvoorbeeld de gratis maaltijden die de sp.a belangrijk vindt.”

Maar er zijn ook bezorgdheden: het bestuursakoord is vaag als het gaat over de overkapping en de modal shift. Er is een eerste, gedeeltelijk, fase van de overkapping in gang gezet (18 deelprojecten die 1,25 miljard mogen kosten, nvdr) maar er wordt geen werk gemaakt van het vervolg. Tegen 2024 zou er zicht moeten zijn op hoe de volledige ovekapping eruit zal moeten zien, er zouden tegen dan bugetten moeten gezocht worden, en aan vergunningen gewerkt worden.    Dat ontbreekt in het bestuursakkoord, aldus Manu Claeys.

“Als je via verkeersbegeleiding en parkeergarages de toegang van de auto in de stad blijft faciliteren dan gaan de mensen de overstap niet maken.”

En verder: “De tweede belangrijke zaak waar we op hameren is de Modal Shift; minder auto’s en meer trams en fietsers.  We zijn daar werk van aan het maken binnen het Toekomstverbond (het akkkoord van maart 2017 tussen actiegroepen en overheid , nvdr). Maar in het bestuursakkoord staat dat er pas een Strategisch Circulatieplan komt nadat de Oosterweelverbinding voltooid is. Dat zal pas in 2025 het geval zijn, dus na het einde van de legislatuur.”

Bestuursakkoord pagina 7: geen circulatieplan voor 2025

“Dit baart ons zorgen: er komen grote werken en we zullen moeten inzetten op alternatieven . De vrees bestaat dat er sluikverkeer zal ontstaan in de wijken. Daarom zijn er wijkcirculatieplannen nodig, Continue reading →

Naar een Minimumloon van 14€

Share

foto: ABVV

De acties in de VSA om het minimumloon te verhogen werken inspirerend: het ABVV start een campagne voor een minimum uurloon van 14€. Joke Dupont van de algemene centrale legt uit waarom.

“Het huidig minimumloon van 9,65€/u levert netto maandelijk 1340€ op voor een voltijds job. Dat is onder de amoedegrens. Onderzoeken tonen aan dat 40% van de werknemers met een minimumloon niet rondkomen. ”

 

Vlaams Klimaatplan voor 2030

Share

foto RC

Kustregio Vlaanderen  staat op de rem als er engagementen moeten gemaakt worden voor de vermindering van uitstoot van broeikasgassen.  Julie Vandenberghe van WWF geeft een stand van zaken.

Het Vlaams Klimaatplan voor 2030 werd achter gesloten deuren opgesteld. Noch parlement, noch NGO’s werden erbij betrokken.

Het confederalistisch overlegmodel waarbij de regio’s onderling de te maken inspanning moeten verdelen is een mislukking. De uitstootreductie van Vlaanderen sinds 2005  bedraagt momenteel slechts 0.4% terwijl er  tegen 2020 een vermindering van 15.7% moet verwezenlijkt zijn.Het gaat hier over de uitstoot van vooral verkeer en gebouwen, dus niet van industrie en elektriciteitsproductie. De discussie over kerncentrales versus gascentrales is in deze dus irrelevant.

Net door die dramatische achterstand gaan de politieke beleidsmakers nog meer op de rem staan als het over de plannen voor 2030 gaat.
WWF pleit voor een Klimaatwet die het beleid meer kracht moet geven.

2020

Tegen 2012 hadden de drie gewesten een akkoord moeten afsluiten over de verdeling van de inspanning tot 2020. Pas in december 2015 geraakten ze eruit en het politiek gehakketak blijkt drie jaar later ten koste van het resultaat te gaan: met 0.4% reductie  staan we veraf staan van de 15.7% reductie die we binnen twee jaar moeten halen. Julie Vandenberghe: “Er moeten drie doelstellingen gehaald worden: voor uitstootreductie, voor de productie van hernieuwbare energie, en  ook voor  energiebesparing. Er is nog een kansje dat we het doel van hernieuwbare energie halen, maar de  emissiereductie en energiebesparings-doelen missen we zeker.”.

2030

Voor 2030 is het huiswerk op Europees niveau zo goed als af: Er ligt een doelstelling van 40% emissiereductie op tafel voor gans de EU. WWF merkt op dat het IPCC “1.5ºc”- rapport aangeeft  dat Europa de uitstoot met 55% zou moeten reduceren tegen 2030.

De 40% reductie werd vertaald naar de verschillende lidstaten. Voor België ligt die op 35%, maar hoe die inspanning  onder de  gewesten verdeelt zal worden hebben de gewesten nog niet afgesproken.

Tegen eind 2019 moet België een plan aan de Europese collega’s voorleggen waarin staat hoe ze aan de 35% zal komen.  Dat plan moet bevatten wat de drie gewesten gaan doen.  De Vlaame overheid is klaar met de eerste versie van  haar ‘ambitieus’  klimaat- en energieplan maar volgens WWF is dat veel te zwak. Julie Vandenberghe: ” Er staan onvoldoende maatregels in om de doelstellingen van 2030 te realiseren. Bovendien staat Vlaanderen al achter aangezien we de 2020 doelstellingen niet zullen verwezenlijken. Juist door die achterstand wordt de 35% doelstelling ambitieus.”

” Bovendien is de opmaak van het Vlaams Klimaat- en Energieplan niet op een transparante manier gebeurd want noch parlement, noch NGO’s werden erbij betrokken. De Federale Raad Voor Duurzame Ontwikkeling werd wel om een advies gevraagd, maar het is bijna onmogelijk voor die raad om een met een standpunt nar voor te komen aangezien ze bestaat uit zeer uiteenlopende belangengroepen, gaande van milieubewegingen tot  patronaat. Er zou feedback gevraagd worden begin 2019, maar dat zal dus feedback zijn op een plan dat er al ligt.”

Niet alleen met het middenveld hebben de Vlaamse beleidsmakers niet gesproken, ook met de andere gewesten moet het overleg nog beginnen.

Links: IPCC 1.5ºC rapport

Deus Ex Machina: Hitchcock!

Share

De nieuwe editie van het cultureel blad Deus Ex Machina is uit en is volledig gewijd aan regiseur Alfred Hitcock met een focus op de literaire band.

Redacteur Michiel Leen: “Met Hitchcock wilden we al lang eens doen en nu is het ervan gekomen. Hitchcock heeft de cultuur van de twintigste eeuw vormgegeven en ligt aan de basis van de auteurscinema. ”

Niet toevallig loopt in Cinema Zuid ook een Hitchcock reeks.

Europese Klimaatstrategie 2030 bijna rond, ondanks valse Belgische noot

Share

foto RC

De Belgische regering stemde dinsdag tegen de normen voor energiebesparing  die voorlagen op de Europese Raad.  De tegenstem kwam enkele dagen na de grote klimaatmars in Brussel.

Greenpeace is niet te spreken over de houding van de Belgische politiek en reageert via een petitie, niet gericht aan de regering maar aan de koning. We hebben Joeri Thijs van Greenpeace aan de lijn. “We richten ons naar de koning omdat de bevoegde politici het signaal van afgelopen zondag niet begrepen hebben.”.

Zoals alle EU wetgeving moeten Parlement, Commissie en de Staten hun zeg doen.  Met de stemming van dinsdag door de staten in de Raad is de Europese klimaatstrategie voor 2030 bijna rond. Volgens Joeri Thijs volstaat is de 33% energiebesparing die nu overeengekomen zelfs niet. Aangezien de goedkeuring van de besparingsnormen bij meerderheid gebeurde kon België met haar valse noot een wetgeving op Europees niveau niet blokkeren.

“De Belgische houding verschilt duidelijk met die van Holland. Daar heeft de Klimaatzaak wel wat teweeggebracht. Er valt nog wel wat op te merken op het beleid van de Hollandse regering maar er worden echte stappen vooruit gezet en ze zijn samen met de scandinavische landen voortrekkers voor de implementatie van wat nu voorligt. Ze beseffen dat ze als kustland veel te verliezen hebben.”

“Bij ons heeft minister Marghem niets gedaan en zij is dus zeer slecht geplaatst om met de vinger te wijzen naar Vlaanderen, maar ze heeft wel gelijk. En binnen Vlaanderen is het vooral N-VA die blokkeert. Het is duidelijk dat de lobby van de petrochemische industrie het standpunt van de N-VA bepaalt.  Het is het goed recht dat de industrie zich zo opstelt maar dat daardoor de houding van een partij en die van gans het land helemaal bepaald wordt is beschamend. Het is cynisch om enerzijds de kernuitstap te willen tegenhouden omdat we de stroom nodig hebben maar anderzijds energiebesparende maatregels ook tegen te houden.”

Nu zal België de 2030 doelstellingen in een plan moeten gieten en de inspanning verdelen tussen de drie gewesten.  Dit gebeurt op confederale wijze: het zijn de gewesten die er onderling moeten uitgeraken.  Bij de opmaak van het plan voor 2020 zijn ze daar pas 4 jaar na de deadline in geslaagd. Het politiek getouwtrek heeft voor een achterstand gezorgd. Joeri Thijs: ” We halen onze 2020 doelstellingen absoluut niet. Dat we goed bezig zijn in Vlaanderen zoals de Vlaamse regering zegt klopt absoluut niet. De Vlaamse regering moet vooral een beleid voeren voor de sectoren die buiten de emissiehandel vallen (De industriële sectoren die aan de emissiehandel mee moeten doen worden geregeld op Europees niveau, nvdr). Dat gaat dan over transport en uitstoot van gebouwen.  Die uitstoot moest tegen 2020 met 15% zakken ten opzichte van 2005. We zitten aan een daling van 0.4%.”

“En hoe langer je wacht met actie te ondernemen, hoe moeilijker het wordt. Ook daarom zegt de regering nu dat de doelstellingen te ambitieus zijn. Inderdaad.. Als je tien tot vijftien jaar lang niet de keuzes maakt die helpen om de uitstoot te doen dalen dan wordt het heel moeilijk. ”

Link:
Uitslag stemmming Europese Raad
– Richtlijn Energie-Efficiëntie, Richtlijn Hernieuwbare Energie

Arrestatie Huawei topvrouw // GM-ontslagen in de Noord Amerika

Share

Publiek domein- Huawei Site

Op één december   werd in Vancouver, Canada,  Meng Wanzhou gearresteerd.  Whanzhou is niet alleen de financieel directeur van Huawei maar ook de dochter van de oprichter van het Chinees conglomeraat. De arrestatie gebeurde op vraag van de VSA en omdat Huawei de door de VS opgelegde sancties tegen Iran zouden omzeild hebben.

Het feit dat Canada inging op de vraag van de VS is niet vanzelfsprekend omdat de sancties zelf indruisen tegen het verdrag dat de grootmachten met Iran afsloten en dat éénzijdig door de regering van de VS werd opgezegd.
Opvallend, aldus onze man in Chicago Derek Monroe,   is dat  presidentieel veiligheidsadviseur John Bolton op voorhand van de arrestatie op de hoogte was, maar niet president Donald Trump.  Monroe ziet in de arrestatie vooral een zet om de relaties met China verder te bemoeilijken.

Ander Amerikaans nieuws de  afgelopen week waren de sluiting door  autofabrikant General Motors van vijf fabrieken. ‘Dit krijgt zeer weinig aandacht in de VS. Wél in Canada, maar hier is het complete mediastilte’, aldus Derek Monroe. Eigenaardig, want de  (volgens president Trump) kritische pers zou hier een dikke kluif aan kunnen hebben. De rethoriek van Trumps campagne was en zijn beleid is  gefocust op de herleving van de Amerikaanse maakindustrie.

Bhopal: Het onvolledig hoofdstuk van Michele Obama’s memoires

Share

rechtenvrij

Michele Obama’s  memoires (‘Becoming’) liggen te koop in de winkel. Onze VS correspondent Derek Monroe, doet het verhaal van het hoofdstuk dat volgens hem onderbelicht blijft in het boek: haar betrokkenheid bij juridische machinaties rond de gasramp van Bhopal in Indië.

Een lek van methylisocyanaat bij de fabriek van Union Carbide in Bhopal in december 1984 doodde duizenden mensen. De Bhopal-ramp is ook vandaag nog altijd officieel de meest dodelijke industriële ramp. In 1989 betaalde Union Carbide de Indische overheid 470 miljoen $. Daarna bleek dat dit voor het bedrijf niet het einde van het verhaal was en er werd een manier gezocht om verdere financiële claims door slachtoffers te blokkeren. De oplossing, aldus Monroe, bestond erin om het bedrijf te verkopen.  Als advocaat van de firma Sidley Austin hielp Michelle Obama in 1990 die verkoop rond te krijgen.

Irak en Panama: De vergeten nalatenschappen van George H.W. Bush

Share

foto Publiek domein

Voormalig president George H.W. Bush (‘senior’) stierf op 30 November en kreeg de afgelopen dagen alle lof voor zijn staatsmanschap. De hagiografie  is niet terecht.

Voor VS-correspondent Derek Monroe is het naspel van de tweede Golfoorlog de zwartste vlek op het blazoen van Bush senior.  Het Iraaks leger was zeer verzwakt na de verdrijving uit Koeweit in februari 1991. Bush  zette de bevolking aan om in opstand te komen via een toespraak op The Voice of America. De opstand kwam er,  maar kon  bloedig de kop ingedrukt worden doordat de VSA de Iraakse lucht-en grondtroepen hun gang lieten gaan. Bij de onderdrukking slachtte het Iraaks leger tienduizenden af, vooral burgers.

Een directe verantwoordelijkheid draagt George Bush Sr. voor de illegale  invasie van Panama een jaar eerder (december 1989). De schattingen van het aantal burgerdoden lopen hier van 200 (VSA) tot 8.000 (Panamese regering). De initiële verantwoording door  Bush voor de  inval was de arrestatie president-drughandelaar Manuel Noriega. Later werd  het herstel van de democratie als justificatie aangegeven.
Voor hij in in ongenade viel hielp Noriega (drug)geld te versluizen in het kader van het Iran-Contra schandaal (1985-1986).  Tegen 1989 was de Noriega niet langer nodig voor het verwijderen van de Nicaruaanse regering. De  VS leken ook de controle over Noriega kwijt die ondertussen de  macht gegrepen had in het land van  het strategisch cruciaal kanaal.
De inval in Panama blijkt achteraf een oefening  te zijn geweest voor wat later zou volgen in Irak en Afganistan. Tijdens de Panama-invasie testte het Amerikaans leger een serie nieuwe wapens uit: Humvee, Apache helicopter, stealth bommenwerper, laser geleide bommen…
We nemen een aantal korte fragmenten over van de special over de Panama-invasie op Democracy Now.

Journalist Greg Gardin legt uit dat de macht van de familie Bush veel verder teruggaat dan George Bush senior en bijna aristocratisch is. (Groot)Vader Prescott Bush was al senator en bankier. (Over)Grootvader Samuel Bush zat in de spoor- en staalindustrie,  had ook politieke macht en was ingetrouwd  in de machtige Livingstone-familie.

Hier in België kreeg  Panama-invasie ook destijds weinig aandacht doordat ze samenviel met de Roemeense revolutie, een maand na de val van de Berlijnse Muur.

Links:
– De Iraakse opstand samengevat in 5 minuten
– Beelden van de Iraakse opstand van 1991 en de vernieling van Kerbala en andere Shiïtische steden.
Documentaire over de Iraakse opstand van 1991
– The Panama Deception: documentaire over de invasie van December 1989 in opdracht van George H.W.Bish (1992 Oscar)
Aankondiging van de invasie in Panama door George H.W. Bush
Bush-stamboom

Belgisch feestje in Trump Tower

Share

foto: Alvesgaspar via wikipedia

In 1854 was België was het eerste land dat in Chicago een consulaat opende. Onze correspondent Derek Monroe contacteerde de ere-consul. Een vriendelijke man die hem uitnodigde op de viering van het feest van de dynastie. Als Monroe hem vraagt waarom hij dat feest in Trump Tower organiseert wordt het contact verbroken.

Nog geen transparantie van politieke uitgaven en sponsoring

Share

foto: Radio Centraal

Steven Vanden Bussche van Apache vlooide de verkiezingsuitgaven uit.
“De partijen moeten al hun uitgaven en inkomsten per kandidaat indienen bij de rechtbanken. Giften en sponsoring moeten  bij de Vlaamse controlecommissie aangegeven worden.”

Toch is er  geen publieke transparantie van de financiën van en giften aan de politieke partijen.  Zo liggen de inkomsten en uitgaven maar enkele weken ter inzage op de rechtbank. Bovendien gebeuren de aangiften op papier wat het verwerken van de informatie veel moeilijker maakt dan met een elektronische aangifte. De gegevens van de sponsors die op Vlaams niveau worden bijgehouden zijn  helemaal niet openbaar met de bescherming van de privacy als argument.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober verkiezingen gaven de Antwerpse open-VLD en CD&V hun sponsors toch vrij via hun aangifte bij het gerecht. Het lijkt er echter op dat de transparantie in het geval van open-VLD een ongelukje was: Enkele uren nadat Apache de resultaten had opgezocht en publiek gemaakt haalde open(?)-VLD ze weg uit de griffie.

Apache merkt verder op dat de lokale partijboekhoudingen helemaal in het duister gehouden mogen worden. De Raad van Europa heeft ons land daar al voor op de vingers getikt. Continue reading →

Factuur dure geneesmiddelen piekt na deal van De Block met farmasector

Share

Sean McCormick http://seanmccormick.design/ (via wikipedia)

Sedert 2015 maakt de overheid prijsafspraken  met de farmaceutische sector voor extreem dure nieuwe geneesmidddelen.   Dit systeem kwam er na het afsluiten door Minister Maggie De Block van een overeenkomst (Toekomstpact) met sector. Volgens Dirk Van Duppen (PVDA) zijn de geheime kortingen veel te klein en zijn de garanderen de geheime afspraken vooral hoge winsten voor de farmaceutische bedrijven. De som die aan de industrie betaalt wordt is aan het expoderen en ondermijnt daardoor gans het sociaal zekerheidssysteem, aldus Van Duppen.

“De kost van die speciale geneesmiddelen die onder het zogenaamd Artikel 81 van de wet vallen loopt dit jaar op  tot één miljard euro”aldus Dirk Van Duppen. “Dat is bijna een kwart van het volledig geneesmiddelenbudget van de overheid. Het aantal patienten dat gebruik maakt van die geneesmiddelen is echter een zeer kleine groep. Het gaat bijvoorbeeld over de immuuntherapie  voor een groep van enkele duizenden kankerpatiënten. Die geneesmiddelen kosten  50.000 tot 100.000 €  per patient en per behandeling. Het is gekend dat de productieprijs rond de 100 € ligt.  Het argument dat die hoge prijs moet dienen om de ontwikkelingskost te dekkken klopt niet. Zo werd de ontwikkeling van de immuuntherapie gefinancierd met publiek geld door de universiteiten. Maar een aantal firma’s gaan met exorbitante  winsten lopen omdat ze op het juiste moment een patent of licentie genomen hebben.  Zo kost Sofosbuvier tegen hepatitis C 45.000 € voor drie doosjes van 28 tabletten. De productiekost bedraagt 100 € en in Indië wordt het verkocht aan 300 €. De prijszetting van 45.000 € door de firma is niet gebaseerd op de ontwikkelingskost maar op de kost die uitgespaard wordt doordat een levertransplantatie vermeden wordt. Als je op die manier redeneert dan kom je tot dergelijke perverse prijzen. Die neoliberale manier van redeneren kan niet toegepast worden op gezondheidzorg of je kom tot dergelijke woekertoestanden.”

“Een doorlichting van de farmasector door de EU onder commissaris Neelie Kroes wees uit dat 17% van de kost van de geneesmiddelen  naar  ontwikkeling gaat en aan innovatieve geneesmiddelen wordt slechts anderhalf procent van dde omzet besteed. Aan marketing wordt daarentegen 23% gespendeerd. Continue reading →