Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De broeikasgasuitstoot met 55% naar beneden: Het Europees Plan

Share

ec.europa.eu

Woensdag legde de Europese Commisie het ‘Fit for 55’-pakket op tafel, dat nieuwe klimaatregels bundelt met al dan niet aangescherpte bestaande initiatieven. Dit moet de bijbel worden die leidt tot de vermindering van de Europese broeikasgasuitstoot met 55% tegen 2030.

“Het For for 55-pakket voert het eerder bereikte klimaatakkoord uit om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken”, zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. In het akkoord van juni was vastgelegd dat de uitfasering van alle broeikasgassen zou verlopen via en reductie met 55% tegen 2030 (ten opzichte van het niveau van 1990).

“Eén van de belangrijkste stappen vooruit in het Europees klimaatbeleid”

“Commissaris Timmermans gaf aan dat over het pakket kan onderhandeld worden, maar niet over het resultaat: als een land een maatregel slecht vindt, kan erover gepraat worden, maar dan moeten andere voorstellen gedaan worden die minstens evenveel CO2-besparing opleveren. Dit is belangrijk voor onze beleidsmakers in Vlaanderen die argwanend staan tegenover het klimaatbeleid. De overstromingen van de afgelopen week tonen aan wat de gevolgen zijn van een gebrek aan actie.”

Grenstaks
Benjamin Clarysse: “Het pakket omvat alle sectoren van de economie: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie van gebouwen, landbouw … Bestaande systemen, zoals het EU ETS, dat in de toekomst ook de scheepvaart zal omvatten, worden herzien en aangescherpt, en er worden nieuwe maatregels uitgewerkt, zoals een gelijkaardig systeem voor de uitstoot door gebouwen en (weg)transport.” Continue reading →

Via ‘Red onze kleiputten’ van het asbest schandaal naar het PFAS dossier langs Oosterweel

Share

foto Leen

Frank Van Houtte (red onze kleiputten)

Na het gebied rond de Kleiputten Terhagen en de onderliggende stortplaatsen jaren te hebben verwaarloosd, kwamen de eigenaars (Provincie Antwerpen en Vlaamse Waterweg) in 2017 met een ‘masterplan’ om het gebied te saneren. Een drastisch voorstel: De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, Gemeente Rumst, Gemeente Boom en Lantis plannen in het natuurgebied ca. 55 hectare te ontbossen om er vervolgens om en bij de 4,5 miljoen kubieke meter vervuilde Oosterweel-grond te storten. “Hiervoor misbruiken ze de zogenaamde ‘saneringsverplichting voor het hele gebied’. Het klopt dat het voormalig asbeststort (4,5ha ) een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en moet gesaneerd worden.  Alleen de wijze waarop is redelijk verontrustend.  Uit onderzoek blijkt dat 200.000 m3 grond ruimschoots zou volstaan om dit asbeststort veilig af te dekken, inclusief bebossing op de taluds, zoals momenteel het geval is. Noch ontbossing, noch grondophoging is hiervoor nodig. 90% van het gebied is waardevolle tot zeer waardevolle natuur, waar o.a. verschillende Europees beschermde dieren voorkomen. Waarom niet alleen saneren waar het strikt gezien nodig is, met focus op een maximaal behoud van de huidige natuur en morfologie van het gebied?”

Red onze kleiputten startte ook een petitie Ze stellen dat de Vlaamse Waterweg zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de wettelijke verplichtingen nakomen en hebben geen boodschap aan 55 ha Oosterweelgrond. De actiegroep probeert het complexe saneringsproject zo goed mogelijk op te volgen: niet alleen op technisch-inhoudelijk vlak, maar gewoon al de status van het project op  volgen en de juiste informatie bekomen is op zich een hele klus. De officiële instanties lijken karig met het verspreiden van volledige informatie. Zelf schakelden ze al verschillende sannerings- en asbestdeskundigen in om de toestand van het asbest- en huisvuilstort te monitoren en het gevaar voor de volksgezondheid in kaart te brengen.

Voor en na de moord op de Haïtiaane president Moïse

Share

Woensdag werd de Haïtiaanse president Moïse vermoord. Door onduidelijkheden rond de bepalingen in de grondwet zijn er twijfels over de opvolging waardoor er gepleit wordt voor het sturen van militairen en het zo snel mogelijk organiseren van verkiezingen.

Verkiezingen zullen niet volstaan om de structurele problemen van het land op te lossen, aldus Joris Willems: “In 1986 is dictator Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier vertrokken. Sedertdien zijn er tal van verkiezingen geweest maar er is nooit gewerkt aan een langetermijn  visie voor het land en haar economie met daarbij de  ontwikkeling van een sociaal systeem.”

We bellen ook met journaliste Colette Lespinasse in Port-au-Prince. Ze heeft het over de vele vraagtekens bij de omstandigheden van de moord die wijzen richting staatsgreep. Interne medeplichtigheid was er, zoveel is duidelijk. Volgens sommigen zou Claude Joseph, de ontslagnemende eerste minister die nu alsnog – met goedkeuring van de VN – tijdelijk de functie van president waarneemt, eerder op de beklaagdenbank moeten zitten in plaats van het onderzoek in de richting van buitenlandse huurlingen te sturen. “Hoe komt het dat men niet eens weet hoeveel personeel van de presidentiële garde aan het werk waren, maar dat men al wel 28 buitenlanders kon opsporen die de moord zouden hebben gepleegd ?” Er wordt Continue reading →

Vakbond Chemie en klimaatbeweging slaan handen in elkaar. Van Gestel: No Jobs on a dead planet!

Share

foto Leen

Raf Van Gestel, delegee bij chemiereus Air Liquide. “In de Antwerpse haven werken niet alleen 65.000 werknemers maar ook meer dan 1,5 miljoen omwonenden worden blootgesteld aan industriële risico’s zoals vervuiling van bodem en waterlopen, uitstoot van gassen, kans op explosie of straling. Werkgelegenheid is voor ons belangrijk maar volksgezondheid is dat nog meer want ‘there are no jobs on a dead planet’. Bedrijven en overheid moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen. Winst, rendabiliteit en het tevreden houden van de aandeelhouders kunnen hierbij niet de prioriteit zijn.” Door  deze actualiteitsmotie proberen we met de vakbonden een brug te slaan naar de milieubeweging. “Het principe van de “vervuiler betaalt” kan niet alleen gelden voor de bodemsanering. Ook voor alle gezondheidsschade die de huidige en voormalige werknemers opliepen of oplopen in de toekomst dient 3M haar verantwoordelijkheid te nemen.”

bioforum roept op voor PFOS compensatiefonds

Share

foto Esmeralda Borgo

Esmeralda Borgo van BioForum, de sectorvereniging voor biologische landbouw en -voedingsketen, doet een oproep aan de overheid om zo snel mogelijk een compensatiefonds op te richten voor de getroffen boeren door het PFOS schandaal. In een straal van 0-10km rond de 3M fabriek gaat het over een 25 tal bioboeren, waarvan twee CSA’s.

Het is nu vooral wachten tot OVAM met meetresultaten komt en er uitsluitsel kan gegeven worden over al dan niet aanwezige vervuiling in de eieren en groenten geteeld in dit gebied. Ook de resultaten van het bodemonderzoek zullen de ernst van de situatie voor de getroffen boeren en omwonenden beter weergeven. Het principe, de vervuiler betaalt, moet worden gehanteerd, maar voor het zover is moet al overlegd worden met de landbouwminister over een onafhankelijk compensatiefonds. De getroffen (bio)boeren zijn op dit moment vooral te neer geslagen, hun levenswerk staat op de helling.  Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen in dit dossier.

PFOS: de normen tellen

Share

foto: leen

We overlopen enkele elementen van het PFOS dossier met Tom Cochez van Apache.

 • De deal waarbij 3M grotendeels vrijgesteld wordt van de saneringskost buiten de eigen site en het miljoen euro dat door het bedrijf gespendeerd is voor de sanering van de site staan in contrast met de 225 miljoen aan winst die 3M België het afgelopen decennium aan de aandeelhouders uitkeerde.
 • Het akkoord tussen BAM/Lantis en de overheid beperkt de kost voor vervuiler 3M voor het afgraven van de 5 miljoen kubieke meter zwaar vervuilde grond tot een symbolische 75 duizend euros. De overheid zal 63 miljoen betalen.
 • In 2017 bleek uit metingen die BAM/Lantis liet uitvoeren in de Oosterweel-werfzone op linkeroever opnieuw dat er een probleem was van vervuiling. Het probleem werd echter onderschat doordat de normen te soepel waren. ‘Opnieuw’ want het was al veel langer geweten dat er een PFOS probleem was.: Al in 2004 bleken de muizen rond blokkersdijk vergiftigd te zijn.
 • Het stuurcomité van Lantis  wordt bemand door de vice premiers van de Vlaamse regering, de minster van Openbare Werken, de Antwerpse Haven- en Mobiliteitsschepenen, de Antwerpse burgemeester. Iedereen was dus op de hoogte. Van de negen zitjes zijn is er één bezet door CD&V, twee door VLD en 6 door N-VA. Lantis is dus wat men een ‘N-VA boite’ noemt.  De partij probeert de bal richting OVAM te schuiven dat dan eerder een CD&V-boite zou zijn.
 • De normen tellen:
  • In Dordrecht werd vastgelegd dat grond met meer dan  op 0,9 microgram (μg) PFOS per kilogram (kg) grond niet mag vervoerd worden.
  • Lantis mag grond tot  70μg/kg grond opgraven en ter plaatse verwerken.
  • Al wat tot 8μg/kg PFOS bevat mag BAM/Lantis laten afgegraven en vervoeren. Het idee is om die vervuilde grond in de Boomse kleiputten te dumpen.
  • Er is onduidelijkheid over wat zal gebeuren met de vervuilde grond die  8 tot 70μg/kg PFOS bevat. Lantis mag grond tot  70μg/kg grond opgraven en ter plaatse verwerken.
  • Enkel de zwaar vervuilde grond met meer dan 70μg/kg vervuiling wordt ingepakt en afgedekt.
 • Politici verwijzen naar een ontwerpnorm van OVAM van 2020 waarvan ze ondertusen weten dat die achterhaald is.  Een rapport van het EFSA  concludeert dat veel strengere normen nodig zijn.   Met weet dus dat de normen waaraan Lantis moet voldoen te soepel zijn en toch worden ze niet verstrengd.
 • In het PFOS dossier speelt de  Antwerps schepen Koen Kennis een belangrijke rol: behalve schepen is hij ondervoorzitter van Lantis, lid van het stuurcomité van Lantis, was lang bestuurder bij het VITO. Zijn voormalige kabinetchef Bart Van Camp is voor Ben Weyts gaan werken en is nu verantwoordelijk voor communicatie bij BAM/Lantis. De band tussen Van Camp, Kennis en Bart De Wever gaat terug tot hun studententijd en ze alle drie in studentenclub  KVHV zaten.

Hertekening integratietraject

Share

NT2-leerkracht Lander Meeusen licht de geplande wijzigingen in het integratietraject toe en vertelt hoe de zaak er nu voor staat. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe bepalingen allemaal van kracht zullen worden, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022.

 

Herbeluister hier ons eerder interview over deze zaak.

Wooncrisis in Gent. De Sint-Bernadettewijk: grove borstel of gefaseerde aanpak?

Share

foto’s: RC

Enkele jaren geleden leidde de slechte toestand van het Gents sociaal woonbestand tot een politiek schandaal. Het stadsbestuur heeft van de sanering een prioritiet gemaakt maar in de bedreigde Sint-Bernadettewijk vinden ze dat er teveel met de grove borstel gewerkt wordt.

Simon Clement maakt een documentaire over de wooncrisis in Gent en kwam zo terecht bij de Bernadettewijk: “Na een Pano-reportage werd de Benadettewijk als ‘schimmelwijk’ gebrandmerkt. Het gevolg is dat men nu de ganse wijk wil slopen zonder rekening te houden met het sociaal weefsel. Hoogbejaarden zouden gedwongen worden om te verhuizen en in het verleden is al gebleken dat mensen die moesten verhuizen nietgoed begeleid werden. De vraag is dus om de sloop of renovatie in fases te laten gebeuren. De dienst monumentenzorg zal ook negatief advieren tegen de sloop omdat de wijk architecturele waarde heeft maar de stad zal daar zo goed als geen rekening mee houden.” Continue reading →

PFOS/Oosterweel-update met Peter Vermeulen (Ringland)

Share

PFOS, auteur: Leyo via wikipedia

In een gezamenlijk bericht pleiten Ringland, stRaten-Generaal en Ademloos ervoor om de Oosterweelwerken niet stil te leggen. We bellen Peter Vermeulen van Ringland.
Peter Vermeulen: “De meest vervuilde grond van de Oosterweelwerf op linkeroever wordt teruggestuurd naar 3M, die het zal moeten saneren. De perceptie dat 3M ontsnapt aan de opruimkosten klopt dus niet. In principe blijft 3M ook verantwoordelijk voor alle vervuiling buiten de site.”

RC: Maar de overeenkomst tussen Lantis en 3M bevat een bijna symbolische limit van € 75.000 die 3M zou moeten betalen. Waar slaat die limiet dan op?
Vermeulen: “Dat is me ook niet helemaal duidelijk, ik ken het detail  van de cijfers niet. ”

RC: Many Claeys (van stRaten Generaal) zit in de raad van bestuur van BAM/Lantis. Heeft hij geen inzage in de deal?
Vermeulen: “Toch wel, en ik heb er nog gisterenavond over gemaild en verwacht een antwoord.  Wat ik wel denk is dat Lantis op de best mogelijke manier heeft gehandeld om het probleem onder controle te krijgen. De vervuilde grond wordt volledig ingekapseld op een manier die maakt dat ze zich niet verder kan verspreiden. Lantis heeft een waterzuiveringsinstallatie gebouwd die  water loost dat 300 keer properder is dan wat 3M even verder loost en wettelijk mag lozen. De vervuiling in de lozingen van Lantis is niet meer waarneembaar. ” Continue reading →

Israël: Het Failliet van de Zionistische Linkerzijde

Share

foto: David Shankbone via wikipedia (creative commons)

Lior Volinz is een Joods-Israëlische onderzoeker aan de ULB.   Hij bezocht zijn familie in mei tijdens de laatste opflakkering van geweld. We bellen hem voor een update.

SJEIK JARRAH

Lior Volinz: “Het bombarderen van Gaza is gestopt, maar de situatie is er nog altijd zeer slecht. In de Sjeik Jarrah-wijk  van Oost-Jerusalem (Palestina) blijven de uitzettingen doorgaan, met de steun van de Israëlische  justitie. Dit is allemaal compleet illegaal volgens het internationaal recht, en het hof in Den Haag is ook geleidelijk aan een zaak aan het opbouwen hiertegen. Israël heeft verschillende wetten gecreëerd om de uitzettingen van Palestijnen mogelijk te maken: zo is er een  wet die toelaat om de eigendommen van gevluchte Palestijnen te confisqueren.  Tezelfdertijd is het wel mogelijk voor  buitenlandse Joodse kolonisten om eigendom te laten bezetten omdat die in de 19de eeuw in handen waren van niet gerelateerde Joodse families. De kolonisten worden ook gesteund door kolonistenorganisaties in de VS en Rusland, waarvan de geldstromen via fiscale paradijzen in de Caraïben stromen. Het uiteindelijk doel is om Oost-Jeruzalem vol te zetten met Israëlische nederzettingen en zo de vorming van een Palestijnse staat onmogelijk te maken.”

ZIONISTISCH LINKS

Ondertussen is er een regering gevormd zonder Benjamin Netanyahu. Lior Vol ziet weinig hoop voor optimisme op korte termijn: “De nieuwe premier Naftali Bennett is een extreemrechtse homofobe ultranationalist die opeenvolgende verkiezingen gewonnen heeft met haatcampagnes waarbij zijn medewerkers opriepen tot geweld tegen Palestijnse burgers.”

“Maar uiteindelijk tonen deze verkiezingen het failliet aan van  de zionistische linkerzijde: het enig doel van Zionistisch Links was om van Netanyahu af te geraken. Om dat te bereiken werd zelfs Naftali Bennett bijna blindelings gesteund.”

“De linkerzijde praat niet over de bezetting, over wat moet gebeuren met de Westelijke Jordaanoever, met Gaza en met de vluchtelingen. Bijna de volledige Joods-Israëlische bevolking gaat akkoord met het huidige beleid tegenover de Palestijnen. Ik vermoed dat dat te maken heeft met de medi,a maar ook omdat er een gevoel heerst dat het beëindigen van de bezetting hen niets zou opleveren. Ondanks de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de blokkade van Gaza blijft Israël namelijk steun krijgen van het Westen en gaat de integratie in Europa gewoon door. De bezetting en de blokkade zijn irrelevant geworden.”

“Ik ben dus niet optimistisch, en hoop dat er, nu Netanyahi weg is, een nieuwe impuls komt om tegen de Israëlische bezetting en tegen de racistische wetten te strijden, want op de lange termijn is het onhoudbaar om te leven met een (Palestijnse) bevolking voor wie Israël  alleen staat voor onderdrukking,  muren en geweren.”

Provincie verstrengt de loodnormen voor Umicore

Share

foto: RC

Het Antwerps provinciebestuur besliste om de loodnormen te verstrengen.  De limiet op het lood-in-bloedgehalte wordt onmiddellijk verlaagd van 5μg/l  naar 3,5μg/l,  en verder naar 3 en 2 μg/l tegen respectievelijk einde 2022 en 2025.

Volgens Mie Branders is de verstrenging er voor de schone schijn en een besluit à la tête du client.

“Men heeft gewacht tot de meest recente metingen 3,5μg/l gaven om de norm op die waarde vast te leggen. De verdere verstrenging zal perfect haalbaar zijn, want alle kinderen uit Moretusburg Zone 1 (het dichtst bij de bron van vervuiling, nvdr) zullen verdwenen zijn omdat alle huizen opgekocht (zullen) zijn. Men heeft de mensen het dubbele van de (markt)prijs gegeven om ze weg te kopen uit Moretusburg. Mensen die absoluut niet van plan waren om te verhuizen doen dat toch. Voor het geld, onder druk van de anderen die verhuizen, en uit vrees dat de wijk een tweede Doel wordt vol afgebroken huizen. Het is de bedoeling om de aangekochte huizen zo snel mogelijk af te breken en de overgebleven bewoners op eilandjes te laten zitten, zodat ze op den duur ook beslissen om te vertrekken.”

“Het is een ongelooflijke schande dat de stad Antwerpen onder schepen Duchateau meewerkt om een wijk te ontvolken in plaats van het bedrijf te dwingen properder te produceren.”

“Fons Duchateau is ondertussen schepen af en zal de fusie van de publieke (ZNA) en private (GZA) hospitaalgroepen helpen regelen. Dit is een uitgevonden job voor Duchateau. We hebben gevraagd wat zijn loon zal zijn en als antwoord gekregen dat het ‘marktconform’ zal zijn. ” Enkele jaren terug was er opschudding omdat de manager van de publieke ZNA-groep een loon van meer dan € 400.000 toebedeeld kreeg. “In principe mag het loon van mensen in autonome stedelijke bedrijven niet hoger liggen dan dat van de stadssecretaris, ongeveer € 200.000. Maar ik denk dat de lonen voor mensen die ziekenhuizen privatiseren daar nog wel een eindje boven kunnen  liggen.”

Privatisering Zorgbedrijf Antwerpen

Share

Het Antwerps stadsbestuur bouwt de steun aan het stedelijk zorgbedrijf af en wil het ook privatiseren. Nu de plannen in uitvoering komen stelde Mie Branders vragen in  de algemene vergadering van het OCMW. Antwoorden kreeg ze nog niet.

 

“NIEUWE STRUCTUUR”

Het Antwerps Zorgbedrijf baat de publieke woonzorg- en dienstencentra en ook de kinderopvang uit. Het bestuursakkoord van januari 2019 verwijst naar een ‘nieuwe structuur’ die ertoe zal leiden dat de stad haar steun zal afbouwen.  Het bestuursakkoord zegt verder dat de stad een meerderheidsaandeel  zal houden in het Zorgbedrijf, waarmee bedoeld wordt dat zal overgegaan worden tot een, voorlopig  gedeeltelijke, privatisering.

Bron: Bestuursakkoord Antwerpen, 2019, artikel 238

Volgens Mie Branders betekent het bestuursakkoord dat de steun aan het zorgbedrijf tot nul zal herleid worden tegen 2025. De meerjarenbegroting van december 2019 spreekt dat tegen, maar wijst wel op een significante vermindering van de financiële steun voor ouderenzorg vanaf 2023, om uiteindelijk  in 2025 op een vermindering van 13% uit te komen ten opzichte van 2020. Dit ondanks de stijgende nood aan ouderenzorg enerzijds en een significante toename van het stedelijk budget.

“De factuur stijgt altijd als er geprivatiseerd wordt”

Het stadsbestuur geeft aan dat de vermindering van de steun aan het Zorgbedrijf mogelijk wordt dankzij modernisering en digitalisering. Niets wijst erop dat dit klopt, in tegendeel: bij de politie is een moderniserings- en digitaliseringsoperatie uitgevoerd tijdens de vorige legislatuur, met een afbouw van de wijkwerking en investering in de mobiele politie (burgemeester De Wever: ‘onze 138 rijdende wijkkantoren’). Toch acht het stadsbestuur het nodig om de werkingskosten van de politie jaarlijks verder te laten stijgen om de dienstverlening te garanderen. Mogelijks nog meer dan bij de politie wordt de werkingskost van de zorgsector bepaald door de personeelskost.

Continue reading →

Gene Zever. crew en prof. Nico Carpentier over podcasts als medium

Share

foto Leen

Vandaag hebben we Yves Kibi Puati Nelen te gast, en die nodigde gelijk de ganse Gene zever. podcast crew uit. Axel Bulambo, Moussa Oris, Jean Martin Sayangi & Malvin Ngirabakunzi op verplaatsing naar onze studio. Het 4-tal stelt hun project voor, en we hebben met z’n allen een fijne redactietijd waarin we het hebben over podcasts als medium. Later bellen we ook Nico Carpentier, professor media, en voelen hem aan de tand over dit recent aan populariteit toegenomen fenomeen. Het belooft een veelzijdige uitzending te worden.

Verzet tegen de verkoop landbouwgronden aan Huts en co

Share

foto: Rudi Devuyst via wikipedia

Katoennatiebaas Fernand Huts kocht in 2016 450 hectare Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond van het Gents OCMW. Landbouwers uit de streek kregen niet de kans om te bieden op de grond, en Huts kon volgens hen de grond ook onder de marktprijs kopen. Daardoor zou Huts  minstens 5 miljoen euro te weinig betaald hebben.
Boerenforum roept op om op 15 juni aan het oud Gents gerechtshof het koppel te steunen dat een zaak aanspande tegen Gent  voor het geven van ongeoorloofde overheidssteun aan één van de rijkste mensen van Vlaanderen.

We bellen Wim Moyaert van Boerenforum, die de rechtszaak ondersteunt van het boerenkoppel Pieter en Annelies van bedrijf de Vierklaver: “Gent wil investeren in sociale woningen en is op zoek naar geld, daarom verkoopt het gronden. In 2ooo had Gent nog 3.600 hectaren grond in haar bezit, daarvan schiet nog de helft over. We vinden de verkoop geen goed beleid, maar het is pas echt helemaal verkeerd gegaan met de verkoop van de 450 hectaren in één lot aan (een firma van) Fernand Huts. Alleen iemand met veel geld kan daarop bieden, en die kan dan aan een laag tarief de gronden in handen krijgen, in dit geval € 39.ooo per hectare. De geschatte waarde was € 50.000, maar we weten dat voor landbrouwgrond € 80.000 per hectare en meer geboden wordt in deze streek. Een paar boeren zijn op de details van de deal uitgekomen en hebben een zaak aangespannen omdat Huts de grond dus kreeg aan € 11.000 per hectare onder de prijs.”

“We vermoeden dat veel van de Gentse gronden in handen gekomen zijn van investeringsfondsen die wachten op een bestemmingswijziging.”

Het valt op dat de verkoop van de grond aan een kapitaalgroep gebeurde door het ‘linkse’ Gents stadsbestuur met toen nog een sp.a (Vooruit)-burgemeester en Groen.
Moyeart:”Als de stad de gronden in handen heeft, kan de boer pachten in plaats van kopen, en dat zorgt voor minder financiële druk voor de boer plus een inkomen voor de stad.”

Wim Moyaert vermoedt dat Huts de grond koopt om ermee te speculeren: de gigantische waardestijging bij een bestemmingswijziging vloeit volgens hem namelijk niet terug naar de gemeenschap, maar wordt geïncasseerd door de eigenaar.
Wim Moyaert: “De gronden liggen in de industriële cluster van Gent/Antwerpen/Terneuzen en we weten dat er nog uitbreidingen zullen gebeuren. We hebben vernomen dat Huts al een deel van de gronden heeft omgeruild om gronden dichter bij de Antwerpse haven in handen te krijgen. Landbouwgronden worden gebruikt om compensaties uit te voeren voor milieuschade, denk maar aan de bomenkap door INEOS. Om die compensaties te kunnen uitvoeren, willen ze zelfs hoge prijzen betalen voor slechte landbouwgrond; en als landbouwgronden een bestemmingswijziging krijgen tot industriegrond, dan kunnen de eigenaars de meerwaarde incasseren. We vermoeden dat veel van de Gentse gronden in handen gekomen zijn van investeringsfondsen die wachten op een bestemmingswijziging. De overheid gaat veel te gemakkelijk over tot bestemmingswijzigingen, er wordt te veel belang gehecht aan eigendomsrecht en te weinig aan bestemming van eigendommen. Als grond bestemd is voor landbouw, dan zou dat zo moeten blijven.”

Het Boerenforum werd in 2014 opgezet en richt zich op kleinere en bioboeren. Moyaert: “We zijn ondertussen lid van Via Campesina, een wereldorganisatie van kleine landbouworganisaties.  We willen een andere stem inbrengen in de Boerenbond. In Vlaanderen zitten de landbouwers gebonden aan die Boerenbond. De Boerenbond is meer dan een vakbond, en heeft een heel sterk sociaal netwerk gecreëerd. Elke boer is lid van de Boerenbond, maar de organisatie heeft zelf ook financiële belangen. We betreuren dat de Boerenbond geen stelling inneemt in de zaak Huts. Toen Peter en Annelies door de Boerenbond geïnterviewd werden, werd er niet gesproken over de zaak.”

Militaire luchtvaartindustrie: aan het overheidsinfuus en politiek bemand door MR en N-VA

Share

sabca.be

Vredesactie onderzocht de financiële steun die onze overheden geven aan lokale  wapenproducenten. Daarbij valt het bedrijf SABCA op, dat onderdelen maakt voor militaire vliegtuigen die betrokken zijn bij de oorlogen in Libië en Jemen. MR en N-VA hebben hun pionnen neergezet in de raden van bestuur van de betrokken wapenbedrijven en -holdings. 

De nationale investeringsmaatschappij FIPM redde SABCA toen Dassault het te koop zette nadat België besliste om niet de Franse Rafale te kopen.  Vooral de Waalse, maar ook de nationale investeringsmaatschappij subsidieert de wapenfabrikanten.

Ook Vlaanderen heeft boter op het hoofd. Eén van de SABCA-fabrieken is gevestigd in Limburg, en Vlaanderen moet exportvergunningen afleveren. Deelpremier Jan Jambon praat de Vlaamse de leveringen van wapens aan Turkije en Saoedi-Arabië goed door te verwijzen naar de leveringen van andere landen.

Infuus
Bram Vrancken van Vredesactie: “We zien dat de federale overheid zich inkoopt in allerlei militaire luchtvaartbedrijven en kwistig omspringt met subsidies. Die militaire luchtvaartsector hangt steeds meer aan het overheidsinfuus. Wij vragen ons af wat de overheid doet om te voorkomen dat de activiteiten van die bedrijven leiden tot schendingen van het internationaal humanitair recht. De schijn wordt gecreëerd dat we te doen hebben met succesvolle private bedrijven, en dan wordt gesteld dat de overheden geen verantwoordelijk hebben over wat er gebeurt met de wapens die geproduceerd worden door de bedrijven waarin ze participeren.”

Reynders /Vanovertveldt
De investeringsmaatschappijen worden bemand door politici die er geplaatst zijn om de belangen van de partijen te vertegenwoordigen. Vooral MR- politicus Didier Reynders heeft zijn machtspositie gebruikt om pionnen als Koen Van Loo, Pascal Lizin en Olivier Henin neer te zetten in  het bestuur van de FIPM, maar ook van de  ‘onafhankelijke private bedrijven’ Sabca en Sabena Aerospace.

Ook N-VA heeft haar regeringsmandaat gebruikt: Tom Feys (N-VA Beersel) zat voor minister Johan Van Overtveldt (N-VA) in het Comité Financiële Diensten van de EU vanaf juli 2015, toen de Europese lidstaten beslisten om Griekenland een besparings- en belastingregime op te leggen.  Nu is Feys voorzitter van de raden van bestuur van Sabena Aerospace, SABCA en Bleuberry en zit hij ook in de raad van bestuur van de luchthaven van Zaventem.

Link: het SABCA dosier van Vredesactie