Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Het Uur van de Strijd #4: Dirk de Kort (CD&V)

Share

Dirk de Kort staat op de zesde plaats op de CD&V-lijst voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 25 mei, een strijdplaats.

De Kort is Vlaams Parlementslid en voormalig burgemeester van Brasschaat. Hij werkt op dossiers die over mobiliteit en sociale huisvesting gaan. U mag mobiliteit zeer breed interpreteren: als voormalig kabinetschef van havenschepen Jan Devroe pleit hij voor een uitbreiding van waterbussen. Hij lanceerde samen met zijn fractie Fileidee.be waarin voorstellen werden gedaan voor het Vlaanderen van morgen. Een gesprek over auto’s, fietsers, boten, carpoolers en… zonder Oosterweel!

Het Uur van de Strijd #1: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD)

Share

Willem-Frederik Schiltz staat derde op de lijst van Open VLD voor de Vlaamse parlementsverkiezingen op 26 mei, een strijdplaats.

Met zijn pleidooi voor een ambitieus klimaatbeleid is hij een buitenbeentje binnen de huidige meerderheid. “Er worden goed maatregels genomen en er is veel vooruitgang geboekt de afgelopen jaren, maar het is zeker nog niet goed genoeg.”

Zijn partij blokkeerde op nationaal niveau onlangs de Klimaatwet  die voor een consistenter beleid op lange  termijn moest zorgen. Schiltz pleit wel voor een Klimaatbegroting op Vlaams niveau waardoor een  voorafgaande evaluatie van klimaatmaatregels zou gebeuren.  Hij is niet te spreken de blokkering door  N-VA van de Belgische  deelname aan de High Ambition Coalition met de buurlanden.

Over de toekomst van de Antwerpse haven als CO2 neutrale industriële cluster die nu jaarlijks 15 miljoen ton CO2 uitstoot: “Dat zal één van de hardste noten zijn om te kraken. Niemand wil dat die industrie die voor een belangrijk deel van onze welvaart zorgt verdwijnt. Een lange-termijn startegie voor een overschakeling van een fossiele basis naar een bio-basis  is nodig. Innovatie en technologie schieten ons hier ter hulp. Zefregulering zal echter niet volstaan en we moeten eraan denken om de subsidies die we nu geven  te heroriënteren in het kader van die transitie.”

 

Groenzone in Harmoniewijk bedreigd

Share

Tussen de Molenstraat en de Jozef De Bomstraat, in de Harmoniewijk ligt een  tuin die deel uitmaakt van de kleuterschool De Sterrenkijker .  De stad wil de site uitbreiden tot ook lagere school, met een nieuw schoolgebouw  en een sportzaal. Daarbij zou de tuin verdwijnen.

We bellen met buurtbewoners Greta Stevens en Frank Willaert . Ze trekken de noodzaak om het groen op te offeren voor de sportzaal in twijfel: “Voor de sportzaal zal een oppervlakte van 650 vierkante meter gebetoneerd worden. Die sportzaal is niet noodzakelijk voor een lagere school, een kleinere turnzaal volstaat. De stad wil de sportzaal niet alleen door de school laten gebruiken en stelt dat ‘de buurt er ook van zal kunnen genieten’. Maar het is vooral de bedoeling dat sportverenigingen de zaal huren. Het komt erop neer dat de stad er geld  aan wil verdienen.  Een stuk van de tuin zal ook verdwijnen door het groot gebouw dat neergezet zal worden voor de nieuwe lagere school. Maar met die lagere school erbij zal het geheel slechts 50 leerlingen meer hebben dan vroeger. Daarvoor wordt dan 7 miljoen € gespendeerd.”

De buurtbewoners werden in maart ontvangen door onderwijsschepen  Jinnih Beels van sp.a.  Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 had Frank Willaert een brief naar alle lijsttrekkers gestuurd met de vraag hoe ze stonden tegenover de plannen. Jinnih Beels en Yasmine Kherbache van sp.a antwoordden op 9 oktober 2018, een week vóór de verkiezingen, dat een alternatieve oplossing mogelijk moet  ijn voor de aanleg van de school, met behoud van de tuin.

Mail van Jinnih Beels en Yasmine Kherbache aan buurtbewoners

Op 28 maart jongstleden kregen de buurtbewoners echter het deksel op de neus. Frank Willaert: “De bouwvergunning werd ondertussen verleend door het vorig college (zonder sp.a, nvdr), in december, vlak op het einde van de legislatuur. Nu zegt Beels dat dit plan volgens haar toch het beste is en dat ze niet zal proberen om de zaak terug te draaien. Vedre zegt ze  dat haar respons van oktober  in de hoedanigheid van lijsttrekker was en dat ze nu reageert als schepen.”

Een aantal buurtbewoners hebben ondertussen beroep aangetekend bij de Provincie en die procedure is hangende.

Mueller-rapport: Deksel op de neus van Democraten en Media

Share

We bellen onze VS correspondent Derek Monroe over het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller. Het onderzoek van Mueller ging over een eventuele samenzwering tussen Trump en het Kremlin. De door het ministerie van justitie op 24 maart gepubliceerde samenvatting van het rapport spreekt Trump vrij.

De Democraten vragen de volledige vrijgave van het rapport.  Maar voor Derek Monroe is het een bewijs dat de het gans russiagate schandaal een scheet in een netzak is.

Hij is zeer kritisch voor de Amerikaanse pers die unisono dezelfde boodschap  bracht en bleef geloven in Russiagate. “In gans de VS waren er maar 8 journalisten die het verhaal over de samenzwering tussen Trump en het Kremlin in twijfel durfden te trekken.” Onder hen bijvoorbeeld Aaron Mate van The Nation die op RT zijn punt maakt.

Mueller en co zijn ook op andere zaken gestoten die niets van doen hebben met samenzwering met de Russen. Dat is mogelijks relevant,  maar het politiek resultaat van het rapport is tot nader order een overwinning voor Trump.

Volgens Derek Monroe heeft de hetse door de media ervoor gezorgd dat Donald Trump in 2020 als president herverkozen zal worden.

Klimaatzaak: de overheden antwoorden

Share

In 2015 klaagde een groep burgers de vier Belgische overheden aan voor het volgens hen falend klimaatbeleid. Na vier jaar jurdische obstructie komen  overheden nu met een respons. Volgens Johan Van Den Bosch, bestuurder van vzw Klimaatzaak  blijven de gewesten en nationale overheid steken in ontkenning.

De juridische actie kwam er 2015 in navolging van een gelijkaardige Klimaatzaak in Holland, een jaar eerder Daar kregen de klagers van de rechtbanken tot nu toe steeds gelijk wat geresulteerd heeft in een veel krachtiger klimaatbeleid. In België bewandelen de overheden in een ongeziene unitaire solidariteit het pad van de procedurele obstakels om de vooruitgang in de zaak tegen te houden. Vooral de gewesten zijn bevoegd in zake klimaat, de nationale Belgische overheid heeft enkel een coördinerende rol. Vlaanderen blokkeerde de zaak omdat die in het Frans gestart was. De Vlaamse regering haalde bakzeil maar het belangrijkste doel, het zo lang mogelijk tegenhouden van de zaak, was met de vertraging van meer dan twee  jaar wel bereikt.

“Door hier vijf jaar een juridische  procedureslag tegen te voeren geeft de overheid aan hoe (on)belangrijk ze klimaatbeleid vindt. “

De afgelopen week bezorgden de  overheden hun eerste gezamenlijke respons. “In het document van 300 pagina’s verwijzen de regeringen vooral naar elkaar en naar procedures. Opnieuw hebben ze het over ongeveer alles, behalve over het klimaat.  Er wordt geargumenteerd dat rechtbanken zich niet moeten uitspreken over klimaatverandering en verder dat de betreffende rechtbank niet bevoegd is over een zaak die over alle gewesten gaat. Er wordt geargumenteerd dat het Grondwettelijk hof het orgaan is dat hierover moet oordelen, niet een rechtbank in Brussel.”

“Voorts stellen de overheden dat ze hun eigen beleid voldoende vinden. e geven duidelijk aan welke maatregels genomen zijn om de CO2 reductie te beperken tot het met Europa afgesproken niveau. Maar het zal uit de feiten moeten blijken of het effectief voldoende is. De intenties en het gecreëerd kader zijn onvoldoende als bewijs voor de stelling dat men ‘redelijk bezig is’. Of de Europese doelstellingen gehaald zullen worden met de voorgestelde acties moet blijken maar bovendien is veel meer nodig dan de Europese doelen. Onze overheden verstoppen zich ook achter het Europa en de VN, maar het is de tak van onze overheden om op dat niveau ook aanwezig te zijn en de nodige afspraken te ratificeren en een ambitieus klimaatbeleid te steunen. ”

“En of de Europese doelstellingen gehaald worden voor 2020 moet dus nog blijken. De cijfers worden nogal gemakkelijk opgesmukt door gebruik te maken van mechanismen zoal de aankoop van warme lucht. ”

“Wij zullen tegen juli met een respons komen op het document van de overheden en dan moeten zijn een tegenrespons geven. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de pleidooien eindelijk kunnen doorgaan. Dan zullen de feiten spreken, niet de intenties.” .

“We zullen vijf jaar verloren hebben met procedureslagen. Dat is pijnlijk en toont aan waar de prioriteiten liggen.”

Gemeentelijke Democratie? Geen debat en geen Verbinding tussen oppositie en meerderheid

Share

Op de gemeenteraad van 25 februari werd een reeks initiatieven om het stedelijk bestuur meer democratisch te maken gebundeld in een resolutie.  De voorstellen van  Groen werd door de volledige democratische oppositie  gesteund maar door de bestuurscoalitie en het Blok weggestemd. Meer nog, het kwam niet tot een debat over de voorgestelde hervormingen.

Nieuwkomer Hachim El Mzairh mocht voor sp.a  uitleggen waarom de partij de resolutie verwierp.  Voorzitter/schepen/burgemeester/gemeenteraadslid Bart De Wever viel eerst Nahima Lanjri (CD&V) aan voor haar steun aan de resolutie. “Ik hoor van over de Schelde het hoongelach van Marc (Van Peel) over uw steun aan dit voorstel.”

De Wever reageert daarna niet inhoudelijk op de hervormingsvoorstellen. Enerzijds stelt hij dat de resolutie procedureel niet in orde is. Anderzijds  verwijst hij naar het bestuursakkoord dat inderdaad een aantal punten bevat die deels overlappen met de resolutie. “Een bestuursakkoord is geen gemeentenesluit” repliceert  Yves Bruggeman, nog bij ons in de studio.

Verder stelt De Wever een aantal punten op de Deontologische Code slaan waarvan Continue reading →

Democratie: Tijd voor een Burgerlobby

Share

Zijn deelname  aan de eerste G1000 zette Yves Bruggeman aan het denken en schrijven over democratie. Dit mondde uit in zijn boek ‘Tijd voor een Burgerlobby’ dat een kritische analyse is van de Coalitiecultuur en Lobbycratie.

Maar het boek stekt ook oplossingen voor:  grote kieskringen, minderheidscoalities en deliberatieve democratie. Hij is ook voorstander van referenda, op voorwaarde dat het initaitief vanuit de bevolking komt en dat de vraagstelling ernstig gebeurt: “De Vraagstelling van de brexit was barslecht.  Het lidmaatschap van de EU houdt vier of vijf belangijke aspecten in en dus had er over elk van die thema’s een aantal vragen moeten geesteld worden. En zo’n systeem  is werkbaar, in Zwitserland wordt het gebruikt.”

we-gov.be is een initiatief dat internetplatform my-vote.be heeft opgezet om volksraadplegingen te organiseren. Het idee komt van een groep burgerorganisaties die beslist heeft om maar zelf referenda te organiseren aangezien de politieke partijen ertegen zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de elektronische identiteitskaart om manipulatie door politieke partijen en lobbygroepen onmogelijk te maken.

Het boek van Yves Bruggeman kan gratis gedownload worden via meerdemocratie.be.

40 jaar strijd in Iran tegen de hoofdoekplicht

Share

Op 8 maart wordt in Brussel  actie gevoerd om de Iraanse vrouwenopstand van 1979 te herdenken. Toen kwamen de Iraanse vrouwen op straat voor hun rechten.
De verplichting om de hooddoek te dragen was, en is nog steeds, het symbool van hun strijd.

We bellen Fariba Amirkhizi van Kaarzaar dat het protest organiseert. “De hoofddoekplicht is een vorm van staatsgeweld tegen de vrouwen. ”

Op 8 maart zal niet alleen voor de Iraanse ambassade betoogd worden maar ook voor die van de Verenigde Staten van Amerika. “Het Iraans regime is, zoals de meeste andere regeringen,  neoliberaal. Nu heeft het regime een conflict met de VSA, maar dat is niet in het belang van de bevolking en zeker niet in het belang van de lagere klassen. De sancties van de VS treffen vooral de armsten in Iran. ”

“De ervaringen in Irak en Afganistan stellen ons niet gerust. De VS zegt dat ze democratie en vrijheid wiillen brengen naar Irak en Afganistan. Maar de taliban is nog altijd aan de macht (over een deel van het grondgebied, nvdr) in Afganistan en  in Irak is de situatie voor de vrouwen verslecht en zitten we met IS.”

Citizen Spring

Share

Citizen Spring is een initiatief dat ontstaan is uit de burgerlijsten dat zelf andere burgerinitiatieven wil promoten via  opendeurdagen in maart.

Sandra Heremans/ Leen Schelfhout

We  hebben Leen Schelfhout en Sandra Heremans van Citizen Spring tegast.

Artikel 23

Share

In aanloop naar de verkiezing brengt de burgerbeweging Hart Boven Hard het grondswetartikel nummer 23 onder de aandacht. Artikel 23 stelt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, met recht op arbeid, sociale zekerheid, behoorlijke huisveestiging, bescherming van het leefmilieu, culturele ontplooiing en recht op gezinsbijslagen. Een heel pakket waar u recht op heeft, maar wat voor een steeds groter deel van de bevolking geen evidentie is. Momenteel loopt een bevraging waarop je voorstellen die ontstaan zijn rond artikel 23 kan ontdekken en steunen. Met dit resultaat wordt later naar de overheid getrokken. Dieter en Steven van Hart Boven Hard duiden de bevraging die nog een weekje loopt.

>> Zelf de bevraging invullen? Klik hier

De Zuiderdokken-parkings: SP.A slikt verkiezingsbelofte in

Share

foto: RC

Op de afgelopen gemeenteraad werd een plan goedgekeurd met daarin de aanleg van de in- en uitritten van de parkings aan de gedempte Zuiderdokken.  Het nieuw stadsbestuur blijft inzetten op twee parkings met bijna tweeduizend parkeerplaatsen. Het lijkt erop dat SP.A de eis ingeslikt heeft  om eerst te laten onderzoeken of die grote parkings wel noodzakelijk zijn.

Op de gemeenteraad van 28 januari lag een plan ter stemming voor een heraanleg van de buurt rond de Zuiderdokken. Volgens PVDA en Groen negeert het stadsbestuur hiermee de schorsing van de aanleg van de grote ondergrondse  parkings.  De Antwerpse bestuursmeerderheid stelt dat enkel een circulatieplan ter stemming lag dat niets te maken heeft met de (bouw van de) ondergrondse parkings: “Als ik zeg dat de beslissing die vandaag voorligt niets te maken heeft met de beslissing over de ondergrondse parking dan is dat geen leugen maar letterlijk overgenomen van het ontwerp van besluit. “, aldus  sp.a bij monde van Yasmine Kherbache.

Het klopt dat het besluit stelt dat het niet over de inplanting van een ondergrondse parking gaat, maar enkele paragafen eerder staat in hetzelfde besluit dat het circulatieplan ook gaat over het aanleggen van uitritten voor die parkings. De bovengrondse aanleg die goedgekeur werd is dus wel degelijk verbonden aan de aanleg van de parkings.

Peter Mertens (PVDA) was scherp voor Kherbache die tijdens het debat in het Zuiderpershuis op 10 oktober 2018, enkele dagen voor de verkiezingen nog helemaal andere taal zou gesproken hebben.

Francis Gruwez van bewonersroep  Open Zuid Open merkt op dat Kherbache toen inderdaad zei dat de parkeernood in de buurt eerst moest onderzocht worden alvorens een beslissing te nemen over de parkings: “Dit staat helemaal haaks Continue reading →

Amerikaanse anti-Iran conferentie in Warschau /// Venezuela

Share

Onze VS correspondent Derek Monroe wijst ons op de “Conferentie over de veiligheid en stabiliteit in het Midden Oosten” die de VS-overheid de afgelopen week organiseerde  in Polen. Daarbij ging het niet over IS, Al Quaeda of Palestina/Israël, maar over Iran. In een interview was de  Israelische premier Netanjahoe duidelijk over de bedoeling van de conferentie:
“Dit is een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de belangrijke Arabische landen en Israel om het gezamenlijk belang van een oorlog tegen Iran te promoten.”

Verder ook een kritische opinie over Venezuela: “Chavez pakte het verkeerd aan met idiologische geïnspireerde adviseurs die niets van economie afwisten, en maatregels uit de Soviet-tijd die moesten falen.”
“De bevolking is het beu en heeft sympathie voor de oppositie, maar daar is een probleem: De oppositie is verdeeld en niet te vertrouwen.”

Link: Derek Monroe over Venezuela in 2005.

Geluidsfragmenten: 1) Warschau-conferentie, 2) Venezuela

Constructieve oppositie van CD&V – Nahima Lanjri

Share

Na de verkiezingen van 14 oktober kwam  CD&V in de oppositiebanken terecht. Nahima Lanjri is na zes jaar afwezigheid terug in de Antwerpse grootstedelijke politiek en nam afgelopen maandag in de gemeenteraad een vliegende start als CD&V fractieleider. Ze is bij ons tegast.

“Cd&V gaat voor  een constructieve oppositie” luidt het. De partij  onthield zich dan ook bij de stemming  over het bestuursakkoord.

“Ik zie rode, groene, blauwe elementen maar vrees dat bij de uitvoering het bestuursakkoord vooral geel zal kleuren.”

CD&V is expliciet positief over een aantal punten maar sluit zich ook aan bij de kritiek van de rest van de democratische oppositie. Die komt erop neer dat de sp.a zeer veel water in haar wijn heeft gedaan. Lanjri: “Als je dit akkoord zou voorleggen aan socialisten die niet weten dat sp.a dit mee onderhandeld heeft, dan zouden ze dit niet ondertekenen.”

Positief in het akkoord zijn, onder andere,  de heraanleg van de Turnhoutse baan, de ontharding van de publieke ruimte, aanleg van groendaken, de intentie om een actieplan tegen armoede op te stellen en de bijkomende plaatsen in het onderwijs.

De kritiek bestrijkt verschillende facetten. Tijdens haar tussenkomst hat Lanjri het over (sociaal) woonbeleid, het bestraffen van leefloners, het veiligheidsbeleid, anti-discriminatie en ook mobiliteit.

Wonen: “Het ziet ernaar uit dat we er met de socialisten op het gebied van sociale woningen erop achteruit zullen gaan. Er zullen maximaal 2000 nieuwe sociale woningen bijkomen, op een totaal van 28.000 nieuwe woningen. Dat is dus minder dan de huidige 10%.”

Sociaal/ school: “Het is goed dat ouders gestimuleerd worden om kleuters naar school te sturen, maar niet dat dat gekoppeld wordt Continue reading →

het Venezolaans kruitvat

Share

Met het opzij zetten van het parlement en de manipulatie van de presidentsverkiezingen  hebben Nicolás Maduro en zijn entourage hun legitimiteit om Venezuela verder te leiden verspeeld. Anderzijds stelt de vraag zich of de claim op het presidentschap van Juan Guaidó wél gerechtvaardigd is.

We bellen Alma De Walsche van MO:  “Er waren twee oppositiepartijen die niet mochten meedoen aan de afgelopen verkiezingen en oppositieleider Leopoldo Lopéz kreeg al enkele jaren geleden huisarrest opgelegd. Mensen werden onder druk gezet om te gaan stemmen. Zo werd gedreigd dat voedselbedelingen zouden stoppen  als men niet zou gaan stemmen. Maduro had twee tegenkandidaten. Enerzijds de centrumlinkse Henri Falcon, een voormalige aanhanger van Hugo Chávéz, en anderzijds Javier Bertucci een voormalig protestantse predicant met een pro-VS agenda.”

“De oppositie is uitermate verdeeld en heeft zich niet kunnen verenigen voor een alternatief en heeft geen maatschappelijk project. Juan Guaidó heeft ook geen echte legitimiteit om het presidentschap te claimen. De claim op het presidentschap van Guaidó en de erkenning door de VSA en een aantal andere Amerikaanse landen is toch een soort zachte staatsgreep. Dit doet denken wat er met Zelaya in Honduras gebeurd is in 2009,  met Fernando Lugo in Paraguay,  met Dilma Rousseff on Brazilië . De afzettingsprocedure van Rousseff was helemaal niet transparant en er is dan ook sprake van een zachte staatsgreep. In die zin is het presidenstchap van Guaidó dus niet legitiem, maar Maduro heeft anderzijds ook een aantal illegale truuks gebruikt om de macht te behouden.”

“Vervroegde verkiezingen zijn de beste optie omdat het alternatief tot geweld zal leiden. Moesten er verkiezingen komen dan kan verwacht worden dat de VSA die gaan proberen te beïnvloeden om Javier Bertucci te doen winnen. Ik denk dat verkiezingen dus een marionet van de VSA aan de macht zullen brengen, zoals in Honduras, Guatemala en ook Brazilië.”

“De vraag is nu vooral wat het leger gaat doen. Maar de Russen zijn nu blijkbaar ook aanwezig en er zijn ook paramilitaire groepen actief. We zitten in een negatieve spiraal. De meest positieve momenteel lijkt de uitweg die de VS probeert te forceren, maar dat blijkt een retour naar de toestanden van de jaren zestig en zeventig.”  Tenslotte kijkt China, dat tientallen miljarden heeft geleend aan Venezuela, ongetwijfeld ook scherp toe op de inmenging van andere machten.

Asielcoalitie voor een ander asielbeleid

Share

We bellen met Thomas Weyts van de  Asielcoalitie die vandaag in Gent een actie houdt voor een minder repressief beleid. “Met De Block is weinig verandering gekomen.”