Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

100km max op autostrades?

Share

We laten het woord aan  Moniek Denhaen van Touring en  Jan Turf van  Bond Beter Leefmilieu over de studie die BBL bestelde bij de KU Leuven over de impakt van het beperken van de maximum snelheid tot 100km/u op autostrades.  Volgens de studie (kopie HIER) zou dit leiden tot significante tot spektakulaire reducties van de uitstoot van giftige stoffen en van CO2. Bovendien zou het aantal verkeersdoden op de snelwegen met 44% verminderen hetgeen jaarlijks 68 mensenlevens zou redden.
Touring betwist de resultaten van de studie en suggereert andere maatregels. BBL gaat in de tegenaanval.


Moniek Denhaen van Touring:

“Men pakt uit met 1 maatregel en gaat een aantal borden neerpoten langs autostrades. De vervuiling komt van industrie, huishoudens en verkeer. Het heeft alleen  zin als men die verschillende emitoren terzelfdertijd aanpakt.”
“80% van het fijn stof komt uit het buitenland en van het binnenlands fijn stof komt maar 3.5% van het verkeer. Een groot deel van wat door het verkeer wordt geproduceerd komt bovendien van verkeer  op secundaire wegen. Touring is een organisatie van mensen die ook kinderen hebben en het milieu belangrijk vindt. We vragen al jaren dat het verkeer beter gekoordineerd wordt. Bijvb. dat de regeling van verkeerslichten beter gecoordineerd wordt, meer groene golven en dat men omzichtig omspringt met verkeersdrempels. Aan verkeersdrempels verdubbelt bijvoorbeeld het brandstofverbruik. Er zijn dus veel andere mogelijkheden om het fijn stof te verminderen.”
“En dan spreken we nog niet over de roetfilters. Die halen meer dan 90% van het fijn stof weg op nieuwe autos. De verplichting komt er binnenkort en dat is europees geregeld. Je kan niet aan autoconstructeurs vragen dat ze voor Vlaanderen de modellen aanpassen en filters plaatsen. Vanaf september 2009 moeten bestaande modellen een roetfilter hebben, voor nieuwe modellen gaat de verplichting in in 2011. Holland geeft al sedert 2005 subsidies voor roetfilters en dat is een heel goede maatregel ”
“We betwisten de cijfers van de Leuvense studie die Bond Beter Leefmilieu liet uitvoeren. Touring is al decennia bezig met verkeersveiligheid. Verkeersonveiligheid is een gevolg van verschillende factoren: de infrastruktuur, de staat van de auto en de chauffeur. Aandacht, respecteren van voorrangsregels, bumperkleven enz zijn allemaal faktoren die meespelen, ook bij lage snelheid.”
“De studiegroep van Leuven waarschuwt voor het trekken van besluiten en plaatst kanttekeningen bij de cijfers. Ze geven aan dat ook andere faktoren van belang zijn. Kamions die inrijden op een staart van files rijden trager dan 100 en toch gebeuren er ongevallen omdat ze niet opletten.”
“We pleiten voor een verkeersmanagementsysteem  omdat dit goed is voor de verkeersdoorstroming en voor het milieu. Het bestaat al in andere landen en men ziet dat de voertuigen het trajekt op de meest economische en ook op de meest milieuvriendelijke manier gaan afleggen. Als de mensen weten dat er zo’n systeem is, dan gaan ze minder weefbewegingen gaan uitvoeren en zich aan de snelheid en het trajekt houden. Zo krijg je een veel beter resultaat. Dat kan misschien wel maar 60 of 70 per uur zijn, maar het zal wel het beste resultaat zijn. We praten niet alleen over snelheid, maar over de beste stroomlijning van het verkeer”.
“We pleiten voor een verlagen van de snelheidslimiet tot 110 bij slecht weer en verhogen van de limiet tot 130 bij droog wegdek. Maar we realiseren wel dat dat in de praktijk meestal toch niet haalbaar is wegens de verkeersdrukte.”

Jan Turf van Bond Beter Leefmilieu:
“De bijdrage van het verkeer aan de fijn stof uitstoot is niet 3.5%, maar 25%. Veel fijn stof komt inderdaad uit het buitenland maar we produceren nog altijd meer fijn stof dan dat er uit het buitenland komt binnenwaaien.  Het argument van het buitenlands fijn stof is larie; als een kwart van het fijn van het verkeer komt dan moet je maatregels nemen tegen die andere 75% maar ook tegen de bijdrage van het verkeer.”
“Bovendien toont de studie aan dat het verlagen van de maximum snelheid tot 100km/u ook een positieve impakt heeft op de CO2 uitstoot en op het aantal verkeersdoden. Er zullen 68 doden per jaar minder vallen, een daling van het aantal doden op autostrades met 44%. De studie is gemaakt door Transport & Mobility Leuven, die ook werken voor de overheid en de autoindustrie. Men kan dus moeilijk zeggen dat de studie uit groene  hoek komt. Het probleem van Touring is dat de resultaten van de studie niet in hun kraam passen.”
“Er bestond geen enkele studie over de impakt van de verandering van de snelheidslimiet op de uitstoot van CO2, fijn stof en het aantal  verkeersdoden in ons land. In plaats van naar buitenlandse studies te verwijzen hebben we zelf laten onderzoek doen. De Belgische situatie is specifiek; we zijn een dichtbevolkt land met veel afritten op de autostrades.”

Lijst Dedecker en Touring  verwijzen naar Holland waar de snelheidsbeperking terug zou opgetrokken zijn van 100 naar 120km per uur.
“In de drukke gebieden van Holland (Amsterdam, Rotterdam, Delft) zijn er zelfs snelheidsbeperkingen opgelegd tot 80km per uur. Je kunt alijd 1 voorbeeldje aanhalen waar iets wel of niet gebeurd is in specifieke omstandigheden en dan kan je daar oneindig lang mee doorgaan.  Ik wil geen spelletjes spelen door alleen aan te halen wat in mijn kraam past. Daaromhebben we dat onafhankelijk onderzoek laten doen. Ik daag ierdereen uit om met een onafhakelijk onderzoek af te komen dat het tegendeel aantoont. De overheid had dit onderzoek al lang moeten doen. BBL heeft zelf geen enkele sturende rol gespeeld en alleen het geld op tafel gelegd.”
“Nu is het moment gekomen om een breed maatschappelijk debat te voeren. We volgen wat VAB zegt (dat er nog geen draagvlak voor de verlaging van de maximumsnelhied is, nvdr). Dat debat kan bijvoorbeeld gevoerd worden via de media en via de MobiliteitsRaad Vlaanderen waarin Touring, VAB, transportsector, wergevers en -nemers zitten. Misschien komen we samen tot konklusies.”
“Ik ben niet pessimistisch wat betreft het draagvlak bij de automobilisten zelf. Er zij twee enquetes geweest de laatste dagen. Volgens de eerste was een derde voor een snelheidsbeperking, volgens de andere de helft.”

0 Comments on “100km max op autostrades?”

Leave a Comment