Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oosterweel: Manu Claeys bereidt een bezwaarschrift voor

Share

Tot 14 augustus liggen de Oosterweelplannen, in een zogenaamd ‘GRUP’ , ter inzage voor in het FelixArchief  en in de Antwerpse Districtshuizen.
Dit is het allereerste moment waar je  als burger je mening kan uiten over wat de regering heeft beslist” zegt Manu Claeys van stRaten Generaal.  Claeys legt momenteel de laatste hand aan een bezwaarschrift tegen de plannen. Hij legt uit waarom.

De sleutelelementen van het GRUP zijn het Milieu Effecten Rapport (MER) en  de Maatschapelijke Kosten/Baten Analyse (MKBA). De MER concludeerde, onder andere, dat Meccano iets beter scoort dan het BAM tracé (nu om PR redenen omgedoopt tot ‘Oosterweel’-tracé) , maar slechts in zeer minieme mate. Het klopt wel dat tienduizenden blootgesteld worden aan meer fijn stof dan in geval van de Meccano, maar volgens de berekeningen zijn die verschillen miniem.  Anderzijds zegt het MER rappport ook dat het BAM tracé 3-4 minuten tijdswinst geeft ten opzichte van het Maccano alternatief.
De MKBA vertaalde die tijdswinst dan weer in een voordeel van 4miljard € voor BAM ten opzichte van Meccano (over enkele decennia). Terwijl enkele minuten tijdswinst vertaald wordt in miljarden euros economische waarde, krijgt de milieu-impakt slechts een zeer ligte weging in de MKBA.
“De MKBA is absurd” aldus Claeys. “Leg die MKBA voor aan gelijk welke transporteconoom en die lacht je weg: volgens de MKBA zal het project dat 3 miljard kost en 14 miljard opleveren. Maar in gans Europa is er geen enkel infrastructuurproject dat zichzelf heeft terugverdiend en die Oosterweelverbinding zou zichzelf dus vierenhalf keer terugverdienen.”

“Ze hebben er met hun klak naar gegooid.  Dat kosten-baten analyse-rapport is door niemand nagelezen en de berekening werden bovendien achtergehouden. De agenda was heel duidelijk: vóór de verkiezingen het ding niet vrijgeven.”

“Wij hebben die berekeningen opgevraagd in maart op basis van de wet op openbaarheid van bestuur en we hebben uiteindelijk twee dagen ná de verkiezingen het rapport gekregen, vér voorbij de wettelijke termijn. Bovendien ontbraken de bijlagen waar alle eigenlijke berekeningen in staan, we hebben die dus nog altijd niet.”

Het Ringland-scenario wordt momenteel onderzocht in het kader van de  MER-studie die aan de gang is voor de R11-bis en A102.  Een eerste rapportering wordt volgende maand verwacht. Daarin worden de alternatieven onderzocht voor de ondertunneling van de R11 die E313 en E19 zuid verbindt. Met het Ringland-plan zou Antwerpse ring niet alleen overkapt worden maar ook uitgebried in capaciteit, wat de aanleg van R11bis overbodig zou maken.   Maar in het plan dat in de MER studie voorligt wordt door de uitbreiding van de ring in het Ringland-scenario ook de A102 die E313 met E19 noord verbindt geschrapt. En aangezien de  A102 een schakel is van het Meccano plan lijkt het erop dat Meccano en Ringland niet compatibel zijn.

Manu Claeys: “Wat betreft het zuidelijk deel van de ring heeft de keuze BAM/Maccano weinig impact op de uitwerking van het  Ringland project. Maar meer noordelijke, ter hoogte van Merksem/ Deurne, zal het nooit mogelijk zijn om de ring te overkappen met het BAM/Oosterweel scenario omdat die (hollandse) knoop veel te complex is. Europa laat niet toe die te overkappen. Voor Ringland is de extra scheldetunnel niet de eerste prioriteit. Die kan aangelegd worden ná de overkapping en verbreding van de ring, maar dus niet volgens het BAM/Oosterweel tracé.”

“Het klopt niet dat Ringland niet compatibel is met Meccano. De eerste prioriteit van Ringland is de overkapping. De A102 bewijst wel degelijk zijn nut omdat zo het verkeer rond het sportpaleis verminderd wordt. Maar welke kapaciteit er nodig is en de technische haalbaarheid is nog niet bestudeerd.”

“Op dit moment is er géén studie bezig over ringland. Er is een plan-MER A102/R11bis studie bezig waarin een gehandikapt Ringland meegenomen wordt, namelijk een Ringland dat moet beantwoorden aan de Oosterweelplannen van de regering.”

“Ringland wordt bestudeerd als alternatief voor de aanleg van de A102. Dus niet op zijn eigen merites maar binnen een cocktail van wat al beslist is. De mensen van Ringland vragen dat de zaak zou onderzocht worden op zichzelf. Dat staat in het regeerakkoord en als open-VLD, die altijd voor Ringland geweest is, eerlijk is met zichzelf dan moet ze afdwingen dat overkappingsonderzoek van Ringland volwaardig is.  ”

“Ik ben zeer teleurgesteld over de bocht van Open-VLD. Rutten heeft op 24 uur tijd dat akkoord moeten lezen waar al 2 maanden over onderhandeld werd. Erbij horen was dus veel belangrijker dan de inbreng.  Maar uiteindelijk is het het maatschappelijk middenveld dat beslist waar we naartoe gaan, de politiek bepaalt alleen het tempo. Het BAM tracé komt er nooit en het is aan de politiek om het vlug genoeg te beseffen en een andere oplossing aan te grijpen. Maar het is wel een processie van Echternach en de Open-VLD heeft  een kans gemist om het momentum te creëren.”
“Het Antwerps stadsbestuur staat met haar stimulering van het autoverkeer stil. De politiek heeft beslist dat de maatschappelijke trend in Antwerpen een aantal jaren niet zal plaatsgrijpen.”

Zij die willen kunnen nog tot 14 augustus bezwaar indienen tegen de Ooosterweelplannen zoals beschreven in het GRUP. Meer info op de Ademloos-site

Links naar MKBA en MER: HIER

0 Comments on “Oosterweel: Manu Claeys bereidt een bezwaarschrift voor”

Leave a Comment