Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

De broeikasgasuitstoot met 55% naar beneden: Het Europees Plan

Share

ec.europa.eu

Woensdag legde de Europese Commisie het ‘Fit for 55’-pakket op tafel, dat nieuwe klimaatregels bundelt met al dan niet aangescherpte bestaande initiatieven. Dit moet de bijbel worden die leidt tot de vermindering van de Europese broeikasgasuitstoot met 55% tegen 2030.

“Het For for 55-pakket voert het eerder bereikte klimaatakkoord uit om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken”, zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. In het akkoord van juni was vastgelegd dat de uitfasering van alle broeikasgassen zou verlopen via en reductie met 55% tegen 2030 (ten opzichte van het niveau van 1990).

“Eén van de belangrijkste stappen vooruit in het Europees klimaatbeleid”

“Commissaris Timmermans gaf aan dat over het pakket kan onderhandeld worden, maar niet over het resultaat: als een land een maatregel slecht vindt, kan erover gepraat worden, maar dan moeten andere voorstellen gedaan worden die minstens evenveel CO2-besparing opleveren. Dit is belangrijk voor onze beleidsmakers in Vlaanderen die argwanend staan tegenover het klimaatbeleid. De overstromingen van de afgelopen week tonen aan wat de gevolgen zijn van een gebrek aan actie.”

Grenstaks
Benjamin Clarysse: “Het pakket omvat alle sectoren van de economie: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie van gebouwen, landbouw … Bestaande systemen, zoals het EU ETS, dat in de toekomst ook de scheepvaart zal omvatten, worden herzien en aangescherpt, en er worden nieuwe maatregels uitgewerkt, zoals een gelijkaardig systeem voor de uitstoot door gebouwen en (weg)transport.” Clarysse:”De meest opvallende nieuwe maatregels zijn het uitfaseren van de verkoop van (nieuwe?) auto’s met verbrandingsmotoren tegen 2035, maar ook de invoering van een koolstof-grenstaks voor de industrie (het zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Het CBAM zal importheffingen opleggen voor producten afkomstig uit landen die niet dezelfde klimaatstandaarden aanhouden. Nu deelt Europa veel uitstootrechten gratis uit aan de bedrijven (om de internationale concurrentie niet te vervalsen, nvdr). Die grenstaks zou een bijkomende bescherming betekenen voor de Europese bedrijven. We vinden het belangrijk dat het niet neerkomt op een dubbele bescherming want dat zou het klimaatbeleid ondergraven.”

Sociaal?
Clarysse: “Dit is (slechts) een voorstel van de Europese Commissie. Vooraleer het beleid vastligt, moet er nog een compromis bereikt worden tussen de Commissie, het Europees Parlement en de staten (Raad). Dat proces zal nog wel een jaar of twee in beslag nemen en de voorstellen zullen dus bijgesteld worden. Voor ons is het belangrijk dat de ambitie versterkt wordt want wat nu op tafel ligt, volstaat niet om de klimaatopwarming tot 1.5 graad te beperken.”

Het plakken van een prijs op alle CO2-uitstoot zal de prijs van energie doen stijgen. Worden er systemen voorzien die compenserend werken?
Benjamin Clarysse: “Er komt een Europees klimaatfonds dat een deel van de ontvangen taksen laat doorstromen naar de staten, die er  dan een sociaal beleid mee moeten voeren. Dat is belangrijk, want ook in België leeft één op vijf gezinnen in energiearmoede.”

750 miljard
Europa haalt 750 miljard op voor economisch herstel na Corona. 670 miljard daarvan wordt via een ‘herstel- en weerbaarheidsfonds’ (Recovery and Resilience Fund) doorgesluisd naar de staten, die een deel ervan in energietransitie moeten investeren. De vraag is of ze dat ook zullen doen.
Clarysse: “Iedere staat moest een plan voorleggen en België heeft groen licht gekregen voor het hare. Er zitten veel goede investeringen in het plan, wel spijtig dat het niet gefocust is. Een aantal zaken zaten al in de regeerakkoorden maar het probleem is vooral dat de nodige structurele hervormingen ontbreken. Dat is nochtans nodig om bepaalde structurele drempels voor de energietransitie weg te werken. Een belangrijke drempel waar de experts al jaren op wijzen is de veel te hoge last op elektriciteit voor de gezinnen. Om te verwarmen zonder fossiele brandstoffen zijn warmtepompen nodig maar door die hoge taksen wordt de doorbraak van warmtepompen (die elektriciteit gebruiken) onmogelijk gemaakt. Zo zijn er nog zaken die het beleid in een stroomversnelling kunnen brengen maar die niet op tafel liggen, denk maar aan  de slimme kilometerheffing of de verplichte renovatie na verkoop.”

0 Comments on “De broeikasgasuitstoot met 55% naar beneden: Het Europees Plan”

Leave a Comment