Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

PFAS-Actieplan: kosten besparen en over de verkiezingen tillen

Share

PFOS, auteur: Leyo via wikipedia

Milieuorganisatie Climaxi organiseerde een PFAS-analyse bij 140 mensen die in gebieden wonen waarvan geweten is dat er PFAS vervuiling is.

Op alle plaasten ligt de mediaan-waarde boven de Europese gezondheidsnorm. De overheden reageerden dat het onderzoek ‘niet relevant’ is omdat er al een PFAS Actieplan is. 

Katrin Van den Troost (Climaxi): “Er is een plan maar veel te weinig actie”

“Vooral in Ronse liggen de PFAS waarden in het bloed (te) hoog, zelfs op het niveau van wat in Zwijdrecht gevonden is  bij de bewoners uit de omgeving van de 3M fabriek. Ook in Kruisem ligt de mediaan van de metingen van 17 nanogram per liter ver boven de norm van 6,9 nanogram, met uitschieters tot 350 nanogram. In Kortemark, waar de overheid een vergunning wil toekennen om afval met PFAS te kunnen storten,  zit de mediaan nu al boven de Europese gezondheidsnorm. We trekken dus het vergunnings- en handhavingsbeleid door de overheid in twijfel.”   

RC: Zowel de  politieke overheid als de overheidsdiensten doen het onderzoek af als “niet relevant”, onder andere omdat er al een PFAS actieplan bestaat dat onlangs zelfs nog geactualiseerd werd. 

bron: climaxi.be

Katrin Van den Troost: “Er is inderdaad een plan maar we hebben het gevoel dat dit onderaan de Vlaamse agenda staat. Er worden te weinig middelen vrijgemaakt voor het actieplan en daardoor zit men nog helemaal in het begin van het actieplan, met bodemonderzoeken en het in kaart brengen van de vervuiling. De studies worden heel traag uitgevoerd en op de lange baan geschove, ondertussen stellen we te hoge waarden vast bij de bewoners, wat de nood aan actie duidelijk maakt.”

RC: De Vlaamse regering werkt aan “handelingskader” dat strengere limieten oplegt aan de PFAS vervuiling.

Katrin Van den Troost (Climaxi): ” Het handelingskader geeft een duidelijk kader van bijvoorbeeld de  toegelaten bijkomende vervuiling van oppervlaktewater.  Toch is het kader veel te laks: De bodemvervuiling die wordt toegelaten zit boven de Europese norm. Er worden ook geen limieten opgelegd voor de emissies naar de lucht, die toch wel relevant zijn voor de vervuiling door Indaver. “

“Het PFAS bad zit vol in Vlaanderen en het beleid heeft geen enkele ambitie om de PFAS vervuiling te verminderen. Er zijn af en toe wel actualiseringen  van het plan maar de oveheid blijft treuzelen en men begint niet met het saneren van de vervuilde sites.”

“Voor 40% van de verleende Klasse 1 vergunningen geeft het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) geen advies. Dan is het toch wel opvallend dat het AZG  bij de aankondiging van het onderzoek al de moeite deed om een verklaring rond te sturen dat er niets met de onderzoeksresultaten zou aangevangen worden.”

“Het AZG gebruikt het grootschalig onderzoek in Zwijndrecht als argument tegen ons onderzoek.  Ook daar zie je echter een lakse aanpak. De datum wordt telkens weer uitgesteld omdat meer tijd zou nodig zijn om voldoende mensen bijeen te krijgen die ze kunnen onderzoeken, nu tot oktober. Niet verwonderlijk:  er wordt veel te weinig moeite gedaan wordt om het onderzoek bij de mensen bekend te maken. “

Comments are closed.