Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Oosterweel update met Peter Vermeulen van Ringland

Share

Foto: RC

Een Oosterweel-update met Peter Vermeulen van Ringland, dat op 14 februari zijn tiende verjaardag vierde.

Op 22 apil is er een nieuwe Horta-avond.

Peter Vermeulen: “De kranten staan de laatste jaren vol met negatieve berichtgeving over het openbaar vervoer: Besparingen, lijnen die geschrapt worden, personeelstekort enzovoort. Wij  zijn blijven ijveren voor het openbaar vervoer en hebben het op de agenda gehouden.  Dit heeft nu resultaat opgeleverd: het politiek stuurcomité, het (politiek, nvdr) orgaan dat de samenwerking tussen het stedelijk en Vlaams niveau coördineert, heeft beslist om prioriteit te geven aan vier projecten: 1) het voorstadsverkeer per trein, 2) de districtenlijnen, 3) de corridor naar het universitair ziekenhuis in het zuiden en 4) de corridor naar het oosten. Er is beslist om studies op te starten die eind dit jaar moeten afgewerkt zijn zodat de volgende (deel)regering het beleid verder kan ontwikkelen.”

“De districtenlijnen, bijvoorbeeld, zijn momenteel eerder een concept. Hoe gaan die juist lopen, welke routes, hoe afstemmen met de rest van het netwerk? Het voorstadsnet zal bestaat uit treinen die rijden op bestaande sporen. Berchem is aan vernieuwing toe, aan het Zuidstation wordt gewerkt, Luchtbal heeft echt wel een update nodig. We pleiten voor bijkomende stations zoals Schijnpoort en andere  om Antwerpen bereikbaar te maken via frekwente treinen vanuit de regio tot 20-30 kilometer.”

RC: Het idee van het voorstadsnet is iets dat Manu Claeys, (destijds) actief bij stRaten Generaal,  al 10 jaar geleden voorstelde (zie onze uitzending van 2012 )

Peter Vermeulen: “Er zijn veel zaken die al lang besproken worden. We zijn bijvoorbeeld  ook bezig met gesprekken over een betere doorstroming en daar wordt al 30 jaar over gesproken. Het feit dat over die zaken nu samengewerkt wordt is cruciaal. “

“De modal shift kan niet op één dag verwezenlijkt worden. We hebben ze opgedeeld in vier belangrijke fasen. De regering heeft het concept van de basisbereikbaarheid naar voor geschoven, meer vraaggestuurd,  gericht op de grote assen. We hebben voorgesteld op eerst en plan ‘ BAsisbetrouwebaarheid te ontwikkelen, om de wantoestanden die in de media komen te verhelpen.  Dat is essentieel. 

nvdr: de plannen rond Basisbereikbaarheid zijn gericht op het verbeteren van de rendabiliteit van De Lijn via een afbouw van de dienstverlening in zones waar het gebruik minder is, ten voordelen van een focus op meer rendabele lijnen, en is geen onderdeel van een strategische visie om de modal shift te verwezenlijken.    

” De ambitie kan niet stoppen bij een herschikking van de bestaande lijnen, er is ook een uitbreiding nodig.  Dan komen we dus bij die investeringsprogramma’s in nieuwe lijnen en spreken we over een horizon van  2035. We moeten dus kijken hoe we jaarlijks stappen vooruit kunnen zetten.”

“Aan één van de vier projecten wordt al gewerkt: De afwerking van de  metrokoker Kerkstraat-Pothoekstraat zit in depijplijn en zal begin ’27 klaar zijn.  Een ander dossier is metrokoker van de Meir naar Linkerover die heel dringend moet gerenoveerd worden. Dat wordt nu ingepland en zou kunnen afgewerkt zijn in ’26. Dit moet allemaal gecoördineerd worden en daarme zijn we nu gestart.”

RC: We hebben nog eens het Toekomstverbond ter hand genomen (kopie HIER). Dat document bevat  een beschrijving van het overleg dat zal plaatsvinden. Er is sprake van de Regioraad, de Werkgemeenschap en het Antwerps Werkplatform, maar niet van het Politiek Stuurcomité dat je vermeldde.    We krijgen de indruk dat de beslissingen genomen worden in dat Politiek Stuurcomité waar geen sprake van is in het  Toekomstverbond. Het Toekomstverbond had een democratisch overleg voor ogen maar het lijkt erop dat de politici de zaken alleen beslissen.

PV: “Dat klopt zeker niet. Uiteindelijk nemen de politici de beslissing maar onder het Politiek Stuurcomité  zit een ganse structuur waarin de burgerbewegingen ook aanwezig zijn en dát is essentieel. De nieuwe prioriteiten zijn daaruit gekomen. Het klopt dat de politiek beslist, maar die politieke beslissingen zijn wel gebaseerd op de samenwerking die door het Toekomstverbond samengekomen is.”

RC: “De Vlaamse regering stelt een meerjarig investeringsplan op dat steunt op vier assen” stelt het Toekomstverbond (dat dateert van maart 2017). Eén van die assen is de modal shift. Nu komt men wel met die voorstellen maar er is de afgelopen 7 jaar weinig prioriteit aan (de modal shift)  gegeven.

RV: “We zijn de eersten om te zeggen dat het sneller moet gaan, maar er is de afgelopen zeven jaar wel degelijk iets gebeurd. Het fietsnetwerk bijvoorbeeld. Er is ook een Routeplan 2030 uitgetekend met ambities voor het openbaar vervoer. De zijn nog niet verwezenlijkt, maar laat ons eraan werken. “

RC: Op 16 maart ging  Ringdag door.

RV: “De Ringdag was  hartverwarmend: al de mensen die er waren aan de verschillende standen  om uitleg te geven over de ringparken, de werkzaamheden linkeroever en de andere projecten van het Toekomstverbond. En daar komt dan meer dan duizend man op af. … Dat was zeven jaar geleden ondenkbaar. “

“De Ringdag ging vooral over de ring zelf, de ringparken en de stand van zaken, maar het thema modal shift was toch ook wel aanwezig.” 

” De werken op  Linkeroever zijn zo goed als klaar. De autosnelweg maar ook het Ringpark West. Als je ziet wat er aan  fietspaden, ecoducten, verbindingen is aangelegd, om de leefbaarheid en de samenhang van de groene ruimten te  verbeteren, terzelfdertijd bermen en schermen te bouwen om de overlast te verminderen, dan is dat een ongelooflijk vooruitgang. “

RC: Zaten die zaken niet in het oorspronkelijk project?

PV:  “Vóór het toekomstverbond ging het alleen over infrastructuur, nu ook over leefbaarheid.  De plannen voor infrastuctuur lagen klaar en de werken konden starten. Toen heeft men beslist om de projecten voor de leefbaarheid  mee te realiseren en te integreren. Dat heeft heel veel energie gevraagd van alle partners, Lantis (BAM), ontwerpers, de betrokken gemeentes. ”

“Eén van de vorige Politieke Stuurcomité’s heeft beslist om alle ringparken in de Oosterweelwerf te integreren. Die moeten er dus ook zijn in 2030, samen met de infrastructuurwerken, niet erna. Dat is een geweldige stap vooruit. Voor de Ring Zuid staan we minder ver.  Dat is het sluitstuk van het verhaal. Knoop Oost is het scharnier, dat is een moeilijke oefening waar we mee bezig zijn. We hebben onlangs besloten om samen een dossier op te stellen voor de volgen de regering. Dat moet een actualisatie worden van het Toekomstverbond. In dat stuk zullen de Ring Zuid en de modal shift prominent aanwezig moeten zijn. “

RC: Op alle prentjes die de overheid genereert staat heel veel groen. zie ik heel veel groen staan (bijvoorbeeld HIER) maar klopt dat wel?  Zo zal de singel doorgetrokken worden door de Konijnewei. De baan voor het nieuw gerechtshof zal ontlast worden. Ze blijft wel bestaan en terzelfdertijd gaat er extra beton door de Konijnewei komen. Dan verliezen we toch een stuk groen.

PV: “Dit klopt helemaal niet. Nergens in Europa zal er zoveel groen bijkomen als hier in Antwerpen. Dankzij die infrastructuurwerken, door de overkappingen. Antwerpen Zuid wordt  vernieuwd en daar worden de auto’s weggehaald.”

RC: Er wordt nieuwe ruitme gecreëerd maar er is toch een zorg dat er vooral vel hoogbouw zal bijkomen. Is er een risico dat het groen dat men nu aankondigt uiteindelijk hoogbouw wordt?

PV: Het is dom om geen ontwikkeling (in vastgoed, nvdr) te voorzien. Vanuit Ringland hebben we altijd gezegd dat 80% van de nieuwe ruimte groen moet zijn en 20%  bebouwd kan worden.  Men werkt nu aan  het concept/het spoor  van de  ‘Ringstad’. Dat gaat erom om op niveau van de agglomeratie na te gaan wat de impact is van de overkappingen en parken op de wijken errond, binnen en buiten de ring. Er wordt bekeken welke delen van de ring prioritair moeten overkapt worden omdat daar  nood aan groen het hoogst is, Borgerhout bijvoorbeeld. Daar wordt ook gekeken welke ontwikkeling nodig is.   De afgelopen dertig jaar hebben een aantal stukken van de stad zich met de rug naar de ring gekeerd. Als er een park komt is het de logica zelf dat dit gekeerd wordt. Het komt er wel op aan om een goed evenwicht te vinden. De stadsbouwmeester heeft het totaal aan stadsontwikkeling bestudeerd dat zou moeten gebeuren. Wij vinden dat het beter aan de ring gebeurt dan aan de rand van het stad. Het vinden van een goed  evenwicht is echter een uitdaging.”

“De impact van de ringparken op de stad zal besproken worden op de volgende Horta-avond die op 22 april doorgaat. Zowel de modal shift als de groene nerven, die vormen de aanloop vanuit de kernstad en de randgemeenten naar de ring.   

 

 

. . 

 

0 Comments on “Oosterweel update met Peter Vermeulen van Ringland”

Leave a Comment