Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

“het Mobiliteitspact heeft geen Supercomputer nodig”- Dirk Lauwers

Share

De drie fietsdoden in oktober 2017 waren de aanleiding voor Dirk Lauwers en een aantal organisaties om een werkgroep te starten. Deze week kwamen ze met een  ‘Mobiliteitspact’ naar buiten en er werd ook een petitie gestart die oproept  tot een ‘update van de verkeersomgeving’ .

Niet verassend is verkeersveiligheid de eerste van de vijf ambities in het plan.

“De lat moet veel hoger. Het stadsbestuur zegt een supercomputer nodig te hebben om de Plantin Moretuslei conflictvrij te maken. Supercomputers dateren van de tijd van de maanlanding. Voor de uitvoering van het Mobiliteitspact is géén supercomputer nodig.”

 

d1: Veiligheid:

Dirk Lauwers: “Er gebeurt wel wat in Antwerpen voor fietsers, zoals de aanleg van fietsbruggen en fietssnelwegen, maar niet in de stadstraten waar de problemen zich voordoen met veiligheid. Een kind in Antwerpen heeft dubbel zoveel kans om doodgereden te worden als een kind in Amsterdam.”

 

d2: Districten/ Oosterweel/belasten

Inzake levenskwaliteit, het tweede punt in het plan, is Ruimtelijke Ordening belangrijk. Dirk Lauwers: “We moeten op plekken kunnen leven waar we zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van  de auto. Dat betekent in- of dicht bij de stad. Ringland biedt kansen om dicht bij de binnenstad een nieuw district aan te leggen, goed bereikbaar  met openbaar vervoer en fiets.”

Het Mobiliteitspact wil de bevoegdheid over mobiliteit grotendeels teruggeven aan de districten: “Uiteraard moet de stad bereikbaar blijven via de grote assen maar in de wijken is het niet aan het stadhuis om te bepalen welke auto’s daar komen.Nederland, Duitstland, Frankrijk, Spanje..; overal zie je dat men de levenskwaliteit in de wijken vooropstelt.”

Over de Lage EmissieZone: “De emissie zone heeft een positief effect op fijn stof maar waarschijnlijk winig impact op Nox (stikstofoxides). De stad geeft bijna geen cijfers vrij over de Lage Emissie Zone maar in de wandelgangen hoor je al dat de Knip in de leien voor een veel grotere verbetering van de luchtkwaliteit heeft gezorgd dan de LEZ .”

“Het is aan de bewoners en de districten om te bepalen welke  auto’s in de wijken komnen, niet aan het stadhuis.”

Oosterweel: “Het is inderdaad zo dat er een derde scheldekruising moest komen. Het zal voorkomen dat alles blokeert als er een ogeval gebeurt op de ring en het geeft de mogelijkheid om het verkeer van de stad weg te sturen. De leefbaarheid moet wel centraal blijven en daarom moet de overkapping van de ring eraan verbonden worden. Maar er zal zwaar moeten geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Er moet een gewestelijk expresnet komen dat gebruik maakt van het bestaand spoornet met frequente treinen.  Men praat er al heel lang over maar er gebeurt weinig. Wat De Lijn betreft zijn we echt op de verkeerde weg. Daar is een omgekeerde modal shift bezig. Het gebruik van het openbaar vervoer vermindert. Er mag dan wel geïnvesteerd worden in nieuwe trams maar de organisatie is abominabel, er geen informatie naar de klanten en doorstroming in de straten in Antweroen is zeer slecht. De snelheid van bussen en trams in Antwerpen ligt op de helft van de standaarden die in Zwitserland en Duistland gehanteerd worden.  Daardoor is het momenteel geen volwaardig alternatief.”

Het pact stelt voor om parkeerplaatsen op bedrijfsterreinen te gaan belasten: “Het is niet de bedoeling om de bedrijven meer te gaan belasten maar wel om de stedelijke fiscaliteit zo te regelen dat bedrijven bijdragen aan de kost die hun bereikbaarheid veroorzaakt voor de ganse gemeenschap. In Brussel is er ook een urbanisatietaks en die is zo ingesteld dat het geen kassa kassa geworden is voor de stad, in tegenstelling tot de Lage Emissie Zone in Antwerpen. Die heeft al miljoenen Euro’s opgebracht aan boetes.  In het geval van een urbanisatietaks gaat het over een verschuiving.”

Maar ook parkeren voor bewomers moet niet langer gratis voor Lauwers: “Nu krijg je zelfs twee parkeerkaarten per gezin. Dat lijkt prachtig maar in feite betaal je wél. Je betaalt in tijd. Er zijn veel mensen die 10 tot 20 minuten moeten zoeken naar een parkeerplaats. Wij stellen een reorganisatie per wijk voor. En ook dat mensen van buiten de wijk niet zomaar kunnen parkeren. We stellen  voor om meer plaatsen voor te behouden voor de bewoners, maar bewoners ook te laten betalen voor de auto’s. Voor mensen zonder auto’s moet er ook een systeem komen.”

 

d3: Respons van het stadsbestuur:

“Antwerpen is geen Vlaamse verkaveling maar een stad. Antwerpen heeft dus een mobiliteitscultuur nodig die eigen is aan een stad.”

Het stadsbestuur reageerde bij monde van schepen Koen Kennis dat veel van wat in het Mobiteitspact staat ook al in de plannen van de stad zit. Kennis stelt dat Dirk Lauwers de aanpak van het Antwerps stadsbestuur overneemt.

Dirk Lauwers: “Na de drie doden in oktober heeft het stadsbestuur een tandje bijgestoken en een plan met tien maatregels voorgesteld. Maar de lat moet veel veel hoger gelegd worden, er moet meer gebeuren dan het laaghangend fruit aangepakken. Verkeersveiligheid moet stadsbreed prioritair gesteld worden want dat gebeurt nog altijd  niet. Men stelt bijvoorbeeld in het vooruitzicht dat men binnen een aantal jaren de kruispunten aan de Plantin Moretuslei conflictvrij zal maken. men verwijst daarbij naar een supercomputer. Maar supercomputers dateren van de tijd van de maanlanding. We hebben het Mobiliteitspact gelanceerd en daar is geen supercomputer voor nodig. Men moet niet met argumenten vanuit de jaren zeventig komen om de zaak te vertragen. ”

“Nergens in dit pact staat dat er geen plaats is voor de auto maar nu krijgt de auto teveel plaats ten opzichte van de andere vervoerswijzen. Waarom moet het autobezit in Antwerpen dubbel zo hoog liggen als in Amsterdam of Utrecht? Velen zullen het zonder auto kunnen doen als er goede alternatieven zijn zoals deelauto’s, openbaar vervoer en goede fietsinfrastructuur.”
“Antwerpen is geen Vlaamse verkaveling maar een stad. Antwerpen heeft dus een mobiliteitscultuur nodig die eigen is aan een stad. In Antwerpen legt  men bij de school aan de Ruggeveldlaan, waar nieuwkomers Nederlandse les zullen volgen, parkeerplaatsen aan voor bijna alle leerlingen. Bij nieuwe appartementen bouwt men twee parkeerplaatsen per appartement. In Amsterdam gaat men er van uit dat de meeste inwoners van nieuwe wijken geen auto zullen bezitten. ”

Link: het Mobiliteitspact

0 Comments on ““het Mobiliteitspact heeft geen Supercomputer nodig”- Dirk Lauwers”

Leave a Comment