Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Groen over Europa: Thomas Jans en Bart Staes

Share

bron: groen.be

We hebben Thomas Jans en Bart Staes  van Groen in de studio, respectievelijk plaats 2 en lijsttrekker op  Europese lijst.

Bart Staes zat twintig jaar in het Europees parlement en geraakte in 2019 op de tweede plaats net niet verkozen. De peilingen wijzen erop dat het ook deze keer niet zal lukken maar Thomas Jans gelooft er nog in: “Vlaanderen heeft nu een zetel meer dan in 2019. Met de uitslag van vorige keer hebben we nu wél twee verkozenen. Groen scoort Europees ook sterker dan nationaal of regionaal.”

RC: Je werkt nu op het kabinet van Petra De Sutter (nationaal minister van overheidsbedrijven). Wat doe je daar en hoe kom je op de Europese lijst terecht?
Thomas Jans: “Ik stond in 2019 ook al op de Europese lijst, als opvolger. Petra Was toen verkozen en is (anderhalf) jaar later minister geworden. Toen ben met haar meegegaan als adviseur Gelijke Kansen, ook voor de Europese dossiers. Ik volg ook de (federale) fractievergaderingen mee.”

RC: Hoe werk je je in  voor het Europees niveau?
Thomas Jans: “De Europese wetgeving wordt niet alleen behandeld door de EU parlementairen maar ook door de Raad van Europese unie die bevolkt is door (vertegenwoordigers van) de regeringen van de lidstaten. Een deel van het werk van de federale regering bestaat erin de Europese dossiers voor te bereiden. Dus doe ik al voor een deel het werk van de Europese parlementsleden.”

RC: Sara Matthieu trekt de lijst. Ze is EU parlementslid geworden eind 2020, ter vervanging van Petra De Sutter. Waar heeft zij zich op toegelegd?
Thomas Jans: “Ze was lid van drie parlementaire commissies:
die van klimaat, natuur en milieu, de commissie bevoegd voor sociaal beleid en de commissie Handel. Ze heeft mee de richtlijn onderhandeld die werknemers beschermt tegen asbest. Er sterven jaarlijks 80.000 mensen in Europa door asbest. Die richtlijn verlaagt bijvoorbeeld de blootstellingslimiet.”
Bart Staes: “Er zijn Europese Richtlijnen en Verordeningen. Beide zijn bindend. Richtlijnen moeten door de lidstaten in eigen wetgeving gegoten worden terwijl verordeningen afspraken zijn tussen parlement en (de raad van) ministers van de lidstaten die onmiddelijk wettelijk van kracht zijn in alle lidstaten.”
Thomas Jans: “De ecodesign richlijn is een ander dossier van Sara Matthieu.  Veel toestellen zijn niet te herstellen of onderdelen zijn niet te vervangen. Een stofzuiger bijvoorbeeld, of de batterij van en GSM. De ecosdesign richtlijn dwingt de producenten om hun producten zodanig te ontwerpen dat ze gemakkelijker kunnen hersteld worden, dat ze langer megaan en gemakkelijker te recycleren zijn. Recyclage is belangrijk omdat het ons minder afhankelijk maakt van het buitenland.”

RC: Moest je verkozen worden, ga je je dan op dezelfde dosiers focussen?
Thomas Jans: “We werken al tien jaar samen bij de Europese Groene partij. Ik heb me daar met sociale zaken en mensenrechten beziggehouden maar ook met zaken zoals killer robots. We houden ons beiden bezig met het sociale, zij focust op veder op klimaat en milieu, ik meer op mensenrechten en gelijke kansen.”

RC: Bart Staes, houd jij je nog met politiek bezig?
Bart Staes: “Jazeker, ik volg pers en vakbladen nog van zeer nabij. Ik heb me niet gedragen als een schoonvader tegenover mijn opvolgers, maar ze weten dat ze me altijd kunnen contacteren voor raad. Ik ben ook nog actief binnen de partij, daarom heeft ze me ook gevraagd om de lijst te duwen.”

RC: Hoe kijk je terug op de afgelopen legislatuur?
Bart Staes: “Zeer sterk gestart. De groenen, sociaal-democraten en christelijk volkspartij hebben de commissie gedwongen tot een Green Deal. Inderdaad, ook de chirsten democraten dus. De Green Deal kwam er heel snel maar in maart 2020 kwam Covid waar alle aandacht naartoe ging,  naar de vaccins bijvoorbeeld. Het parlementair werk werd zwaar bemoeilijkt aangezien er niet meer kon vergaderd worden. Overleggen om meerderheden te zoeken en onderhandelen via een scherm lukt niet.”
“Eens die fase gepasseerd was is de commissie gekomen met een reeks voorstellen, bijvoorbeeld de Natuurherstelwet of het verminderen van het pesticidengebruik. Dat verliep eigenlijk vlot. Tot een tweetal jaar geleden de christen-democraten hun engagement introkken en de liberalen zich daar dan bij aansloten. Dat is onbegrijpelijk want de Green Deal en de industriële strategie geeft ons juist een voordeel, door de investeringen in zon, wind en in een duurzamer industrieel- en landbouw beleid. Dat is nu bedreigd en het is de inzet van deze verkiezingen om ervoor te zorgen dat de groene draad van de Green Deal opgenomen wordt.”

Bart Staes: “De Europese industriële strategie en een meer duurzaam landbouwbeleid zijn bedreigd doordat de christen -democraten en liberalen hun staart introkken. Dát is nu de inzet van de verkiezingen. “

“De klimaatcrisis is er al: de overstromingen in de Vesder streek, overstromingen in Brasilië, de droogte in Catalonië … Het Europees landbouwbeleid moet eindelijk in de goede richting gestuurd worden. Er was een hervorming. Sara Matthieu heeft daaraan meegewerkt maar heeft tegen het compromis gestemd ondat het ondermaats was: Er moet een ander landbouwbeleid komen. We stellen voor dat een bedrijf nooit meer dan 50 duizend euro’s aan subsidies zou ontvangen. De meeste vlaamse landbouwers ontvangen geen vijftigduizend euro’s. Die maatregel zou 13 miljard € opleveren, op een totaal budget van 58 miljard. Met dat geld kan je jonge landbouwers ondersteunen en dat is dringend nodig want 55% van de landbouwers is ouder dan 55 jaar. In veel gevallen is er geen opvolging omdat de volgende generatie geen toekomst ziet in de landbouw. We moeten ervoor zorgen dat jonge landbouwers toegang krijgen tot de landbouwgronden die gaan vrijkomen, niet de Colruyts en grote voedselgiganten.”

Thomas Jans: “De mensen zijn teleurgesteld omdat de Europese unie geen sociale bescherming biedt.”

EUROSCEPTICISME
RC: Groen is een voor een uitbreiding van de Europse bevoegdheden?
Thomas Jans: “Zeer zeker. We zijn altijd een pro-Europese partij geweest. Europa is momenteel nog geen sociale unie en net daarom wint het de harten van de mensen niet. Ik heb een jaar in Hongarije gewoond. Voordat Orban aan de macht kwam waren de mensen er groot voorstander van Europa maar dat is gekeerd omdat Europa geen sociale bescherming biedt.”
“Er kwamen Duitse bedrijven naar Hongarije die werk  onder slechte omstandigheden aanboden. Het resultaat was bijvoorbeeld dat de Hongaren moeilijker op vakantie konden dan ervoor. Gaan Skiën in Slovakije, of een vakantie aan de Joegoslavische bijvoorbeeld kan niet meer omdat het te duur werd doordat de kosten stegen en de lonen niet volgden.”
“De mensen verwachtten meer van de Europese unie en wij ook.”

RC:De organisatie ‘Vlaams Belang’ wil dat de staten vetorecht hebben over iedere beslissing van de Europese Unie.
Thomas Jans: ” Het ‘Vlaams Belang’ wil het Europees parlement afschaffen. Wat democratisch is aan de Europese unie willen ze dus afschaffen. En ze willen inderdaad het vetorecht veralgemenen.”

RC: Het argument is waarschijnlijk dat het aan de parlementen van democratische lidstaten is om te beslissen, dus er is geen nood aan een Europees parlement.
Thomas Jans: ” Wij vinden de democratische Europese ruimte wel belangrijk en vinden trouwens dat het mogelijk moet zijn op op buitenlandse kandidaten te stemmen en omgekeerd.”

RC: Vlaanderen heeft maar 13 stemmen op 700, dus en verliezen we onze soevereiniteit.”
Thomas Jans: “De reden waarom in Europa de zaken soms de verkeerde richting uitgaan is juist het vetorecht van de lidstaten. Er worden heel veel goede zaken overeengekomen binnen het Europees parlement en dan moet er onderhandeld worden met de lidstaten die elk een vetorecht hebben. Net dat is niet democratisch.”
Bart Staes: “Het ‘Vlaams Belang’ wil gewoon de Europese Unie vernietigen. Met 27 regeringen die overal een veto op hebben zal er altijd wel één zijn die het zal gebruiken en dus kom je niet meer tot een beleid. Momenteel is er vetorecht over belastingen en buitenlands beleid. Wat zien we wat betreft het buitenlands beleid? Niet veel hé. Kijk maar naar de respons op wat er in Gaza gebeurt. Belastingsbeleid? Er is geen Europees belastingsbeleid, juist door die veto’s.”

RC: Waarom zou een Europees belastingsbeleid in het belang van Vlaanderen  zijn?
Bart Staes: “De Volksunie, de voorganger van N-VA, is altijd een pro-Europese partij geweest; en was voor een Europa der volkeren. Groen zit in de Europese fractie van ‘Groenen en Vrije Alliantie’. De Europese Vrije Alliantie is de koepelvereniging die de Volksunie destijds mee heeft opgericht. De N-VA zat bij aanvang in een kartel met CD&V en kwam in 2009 apart op. Frieda Brepoels van N-VA was zeer actief in de milieucommissie en steunde een vrij progressief beleid. N-VA heeft toen vijf jaar in onze fractie gezeten.” (nvdr: na de verkiezingen van de neo-liberale Johan Van Overtveldt in 2014 stapte N-VA over naar de reactionaire ECR fractie met in zijn gelederen het Poolse PIS en extreem rechts uit Spanje (VOX), Holland  en Zweden.)
“Als het ‘Vlaams Belang’ haar zin krijgt verdwijnt ook de democratische controle Want als er geen Europees palement meer is dan moet de controle gebeuren door de nationale parlementen. Ik stel vast dat er op dit moment geen controle is over wat de regeringen beslissen in verband met Europees beleid.”
Thomas Jans: “In het geval van België is het Europees beleid not redelijk breed gedragen. Hier bepalen de vice-premiers het standpunt, soms moeten de drie gewesten er ook bij betrokken worden. Het gevolg is wel dat we het soms niet over een standpunt eens geraken, bijvoorbeeeld omdat Vlaanderen het klimaatbeleid blokkeert. In sommige landen is het gewoon de bevoegde minister die het standpunt bepaalt. Het systeem verschilt dus van land tot land en daarom is het belangrijk dat het Europees parlement versterkt wordt.”

RC: Eurosceptici stellen dat Europa opnieuw een handelsblok moet worden en niets meer.
Thomas Jans: “Er zullen dan wel geen handelsbarrieres (invoerheffingen) zijn tussen bijvoorbeeld Spanje en Duitsland maar de regels zullen wel verschillen in beide landen. Het zal plezant worden om aan 27 regels te voldoen.”
Nvdr: Dit argument sluit aan bij het punt van Sophie in ‘t Veld dat verschillende regulering per land leidt tot een verzwakking van de Europese bedrijven ten opzichte van de Amerikaanse of Chinese multinationals en dat het plan Letta dit probeert te verhelpen.

Bart Staes: “De handelsverdragen met de VSA en Canada, TTIP en CETA, hebben we bestreden omdat er geen bindende normen waren in verband met eerlijke concurrentie, sociale bescherming. Het werd wel vernoemd maar was niet juridisch afdwingbaar. Sara Matthieu heeft meegewerkt aan de goedkeuring van een nieuw soort handelsverdrag (met Nieuw Zeeland) waarin die garanties wél staan. Daarom alleen al is een Europees parlement nuttig want het is door de strijd in het parlement dat die normen er gekomen zijn.”
Thomas Jans: “Extreem rechts wil de Green Deal afvoeren, terwijl het geen enkele zin heeft om klimaatbeleid  per land apart aan te pakken.”

Thomas Jans: “De klimaatwetgeving is geen bedreiging voor onze economie, in tegendeel. We zullen eindigen met een economisch kerkhof als we geen beleid ontwikkelen zoals de VS en China doen. “

RC: De organisatie Vlaams Belang schrift dat ‘de Green Deal een bedreiging is voor onze economie en welvaart. Natuurherstel kan perfect op Vlaams niveau uitgevoerd worden’. Daar gaan ze nog en stapje verder dan N-VA. Eerder deze week zei ook Zuhal Demir dat ‘Europa’ teveel bureaucratische regels oplegt aan de boeren.
Thomas Jans:“N-VA, maar ook VLD en CD&V willen vooral treuzelen en op pauzeknoppen duwen. De Natuurherstelwet is essentieel om de klimaatverandering tegen te gaan maar ook voor de landbouw. “
“De klimaatwetgeving is geen bedreiging voor onze economie, in tegendeel. China en de VSA investeren volop in de industrie van de toekomst die klimaatneutraal en circulair is. We zullen eindigen met een economisch kerkhof als we dat ook niet doen. Er is een Sociaal Klimaatfonds dat echter veel te klein is. Dat moet verdubbeld worden om het mogelijk te maken voor de mensen om mee te gaan met de klimaattransitie. Niet idereen kan zijn huis renoveren. Het fonds moet ook dienen voor investeringen in openbaar vervoer, sociale woningen enzovoort.”

RC: Er is ook sprake van een Europees Investeringsfonds en een Stabiliteits en Groei Pakket (SGP). Groen heeft trouwens tegen een verordening verband met het SGP gestemd. Kathleen Van Brempt (Vooruit) en extreem rechts ook.
Thomas Jans: “Het gaat over verschillende zaken. Het SGP ‘stabiliteitspakket’ zijn de strenge begrotingsregels.”

RC: Het woord ‘pakket’ geeft aan dat het over een pakket aan steunmaatregels gaat.
Thomas Jans: “Dat is het dus helemaal niet, net het omgekeerde. We hebben tegengestemd maar het is toch goedgekeurd. Na de crisis van 2008 is er streng bespaard met sociale ellende tot gevolg. (nvdr: minder in België dan in de buurlanden omdat er minder sterk gesnoeid werd) Met die strenge begrotingsregels zal het voor ons niet mogelijk zijn om te doen wat China en de VS doen.”

RC: Hoe moet het dan wel? We zitten wel met een begrotingstekort van 5% van het BNP.
Thomas Jans: “We wilden dat er een uitzondering voorzien wordt voor investeringen in klimaat, duuurzaamheid en in sociale rechten omdat die op lange termijn opbrengen. Het SGP laadt dit dus niet toe. Daarom stellen we voor dat er twee fondsen komen: het Sociaal Klimaatfonds en het Europees Investeringsfonds. We hadden het al over het sociaal klimaatfonds. Het Investeringsfonds is bedoeld om de industrie van de toekomst uit te bouwen. Bijvoorbeeld een innovatief bedrijf zoals Soltech dat we deze week bezochten. Soltech maakt bouwmaterialen die energie opwekken. Nu geven we jaarlijks 400 miljard uit aan fossiele subsidies, dat is totale waanzin.”

Thomas Jans: “Overheidssubsidies moeten ge-europeaniseerd worden”

RC: Waarom moet Europa die innovatieve industrie ondersteunen. Kunnen we dat niet zelf?
Thomas Jans: “Omdat de begrotingsregels dat niet toelaten.”

RC: Er spelen twee elementen. Enerzijds die begrotingsregels, anderzijds het feit dat er een Europese pot nodig zou zijn, los van de begrotingsregels.
Bart Staes: ” De pot is nodig op Europees niveau omwille van de schaalgrote. Het is efficienter om samen te investeren in onderzoek en nieuwe industrieën.”
Thomas Jans: “… en om oneerlijke concurrentie te vermijden. Frankrijk en Duistland smijten momenteel met subsidies om bedrijven naar hun land te lokken. De EU is juist opgericht om dat niét te doen. Voor Antwerpen is dit van belang voor de haven en voor Umicore. Idem voor ArcelorMittal in Gent. Overheidssubsidies moeten ge-europeaniseerd worden om te zorgen voor solidariteit.”

RC: De stelling van Groen is dus dat het in het Vlaams belang is om dat Europees aan te pakken omdat het efficiënter is en om een concurrentienadeel te vermijden. Hoe moet dat budgettair? Het Investeringsfonds zou 1% van het BBP moeten bedragen, dat is evenveel als de huidige volledige EU begroting.
Thomas Jans: “Je moet het vergelijken met het Coronaherstelfonds dat een mix was van EU middelen en leningen.”

RC: Het Coronaherstelfonds was een eenmalige inspanning, het investeringsfonds zou jaarlijks ongeveer 150 miljard moeten ontvangen
Bart Staes: “De volgende vijf jaar zal de financiering van de Europse Unie moeten herzien worden. Nu gebeurt die vooral door bijdragen van de lidstaten en deels door heffingen en inkomsten van het emissiehandelsysteem. We gaan naar meer eigen inkomsten moeten gaan en de bijdragen van de lidstaten verminderen. Het zou ook mogelijk gemaakt moeten worden om de mensen op europese obligaties in te laten tekenen om zaken te financieren. Men wil dit nu al doen voor Oekraïne.”

RC: Ook daar is de organisatie ‘Vlaams Belang’ sterk tegen gekant.
Bart Staes: “Men moet beseffen dat Vlaanderen, en ook de grotere landen, de problemen van onze tijd niet alleen aankan.”

RC: Dus je moet en deel van je autonomie opgeven?
Bart Staes: ” Welke autonomie? Als onafhankelijk Vlaanderen heb je helemaal geen autonomie. Door samenwerking kan je autonomie verwerven, sterken worden, investeren en sociale normen opleggen.”

RC: De afgelopen legislatuur lag er ook een stemming over een Europees minimumloon op tafel. Extreem rechts heeft daar tegen gestemd, ook N-VA. Schaadt het Europees minimumloon onze competitiviteit niet?
Thomas Jans: “Het minimumloon moet ervoor zorgen dat mensen die werken ook genoeg verdienen om van te leven. De norm die goedgekeurd is legt geen vast bedrag op, wel een relatieve norm. N-VA en ‘ Vlaams Belang’ hebben tegengestemd, niet omdat het de competitiviteit zou schade maar gewoon omdat ze tegen sociale rechten zijn. Ze willen geen goed minimumloon voor mensen met lage lonen.”

TECHNOCRATISCH MONSTER
RC: Voor de organisatie ‘Vlaams Belang’ is de EU een technocratisch monster  met 60.000 bureaucraten en 65 instellingen en agentschappen.
Thomas Jans: “Dat lijken heel veel ambtenaren maar dat is niet zo in vergekijking met de lidstaten. Europa is veel groter dan België maar het aantal ambtenaren ligt niet hoger.”

RC: We hebben de cijfers van de VSA even opgezocht. Dat is een federale staat dat ook een leger heeft van meer dan 1 miljoen militairen. Maar daarnaast stelt de VS-administratie ongeveer anderhalf miljoen ‘ bureaucraten’ tewerk.

Een ander punt is dat Groen de belastingen voor multinationals wil verhogen
Thomas Jans: “De OESO heeft enkele jaren geleden een minimumbelasting van 15% op bedrijfswinsten ingevoerd. Toch worden kleine bedrijven nog altijd zwaarder belast dan grote multinationals. Daarom kan die norm verder opgetrokken worden en dat zou een bron kunnen zijn van Europese middelen We hadden het eerder al over de fossiele subsidies en er is ook de fiscale fraude die voor België alleen al op ongeveer 10 miljard geschat wordt. Er moet ook aan een overwinstbelasting gedacht worden voor bedrijven die gigantische winsten maken.”
Bart Staes: ” Het is toch evident dat fiscale fraude Europees aangepakt wordt? Financiële optimalisatie gebeurt door multinationals. Die kunnen winsten parkeren waar ze willen om belastingen te ontwijken. Die strijd kan je als land niet winnen.”

RC: Momenteel is Johan Van Overtveldt (N-VA) coordinator van de begrotingscommissie (‘economische en monetaire zaken’). N-VA wijst erop dat in 2018 het Belgisch begrotingstekort tot 0,3% gezakt was maar dat was dankzij het schuiven door Van Overtveldt van uitgaven en inkomsten over begrotingsjaren. Terzelfdertijd heeft hij met zijn ‘taxshift’ een jaarlijks begrotingsgat geslagen van 4 miljard voor de jaren na zijn aftreden. Nu zit die man  mee aan het stuur als het over Europese begrotingsregels gaat. Moet Groen niet meer focussen op zaken als begroting?
Thomas Jans: “Sara Matthieu zat niet in de begrotingscommissie maar de groene fractie is er wel vertegenwoordigt. Als kiezers niet het harde neo-liberaal beleid van Van Overtveldt willen dan stemmen ze best Groen zodat ze sterker staan in die commissies.”
Bart Staes: Een sterke groene fractie heeft er altijd voor gezorgd dat er stappen vooruit werden gezet. Sara was de voorbije legislatuur bezig met werkgelegenheidsbeleid en sociale zaken, ik was destijds bezig met fraude, Philip Lamberts is altijd met fiscaliteit en fraude geweest.”

RC: Wat kan je doen om als parlementslid meer aandacht te krijgen voor je werk?
Thomas Jans: We proberen de pers te betrekken. We zijn bijvoorbeeld bezig met een actie rond wonen. Daarover is een artikeltje in de Gazet van Antwerpen verschenen maar het gebeurt inderdaad vaak dat jounalisten niet geïnteresseerd zijn in zaken die we organiseren.”
“Ik doe ook veel deur aan deur bezoeken en vind dat ook belangrijk, net zoals contacten met het middenveld.”
Bart Staes: “Mijn stelling was destijds ‘500.000 kiezers, dat moet je verdienen elke dag’ zoals de leuze van de GB. Dat doe je door onder de mensen te komen. Ik ging drie-vier avonden per week de baan op en heb mijn persrelaties altijd goed verzorgd. De omstandigeheden waaronder Sara Matthieu gestart is waren moeilijk, tijdens Covid. Parlementslid zijn is een zaak van investeren: in kennis en in netwerken. Netwerken binnen de fractie en daarbuiten … en nu ook in sociale media.”

RC: ‘Wonen’ werd even vermeld. De partij Volt stelt voor om een Europese pot te maken voor investeringen in wonigen in steden.
Thomas Jans: “Er is een wooncrisis en er zijn lange wachtlijsten voor sociale woningen. Europa kan een aantal zaken doen. Het Sociaal Klimaatfonds zou kunnen gebruikt worden om groene investeringen in woningen te subsidiëren, ook om sociale woningen te bouwen. Europa zou ook stappen kunnen zetten om te helpen voorkomen dat er een woontekort ontstaat door een overmaat aan airbnb.”

Bart Staes: Er moet veel meer gewerkt worden aan conflictpreventie en diplomatie.

RC: Moet er een Europese minister van buitenlandse zaken komen. En wat met het idee van een Europees leger?
Thomas Jans: “Het vetorecht moet afgeschaft worden om een buitenlandbeleid mogelijk te maken. We zijn niet per se voor een groot Europees leger en denken in de eerste plaats aan meer Europese samenwerking. Alle legers doen nu hun eigen aankopen in bijvoorbeeld luchtdefensie of marine. We moeten gezamenlijke aankopen doen. “
Bart Staes: “Twee jaar geleden spendeerden de EU landen 270 miljard aan defensie, drie keer meer dan Rusland. Ondertussen zitten we al aan 300 miljard. En toch zijn de zwakker, omdat al die wapensystemen niet op elkaar zijn afgestemd, omdat er geen gezamenlijke visie is, omdat er verschillende tanks zijn met mortieren van verschillende groote. Laat ons daar eerst aan werken en het geld op een efficiëntere manier gebruiken. Er moet ook veel meer gewerkt worden aan conflictpreventie en diplomatie. De Russen zullen met diplomatie alleen niet uit Oekraïne vertrekken maar er liggen potentiële toekomstige conflicten op de loer en daar moet je nu in investeren. De EU zelf is de best geslaagde oefening in conflictpreventie.”

RC: In een interview noemde eerste minister Decroo democratie, de EU en de NAVO in vloeiende één zin alsof het één geheel is. En hoe moet het met de wapenindustrie? Een aantal Europese landen kopen hun wapens enkel bij de VS.
Bart Staes: We zijn niet tegen de NAVO.”

RC: Waarom niet? Het Warschaupact heeft zichzelf opgeheven, de NAVO blijft bestaan en staat onder de leiding van de VS die een veto recht hebben.
Bart Staes: “De Europes pijler van de NAVO moet versterkt worden.”
Thomas Jans: “Iedereen heeft binnen de NAVO in principe een vetorecht en als je wilt dat de Amerikanen niet alles bepalen dan moet de samenwerking verbeterd worden.”

RC: We vernamen dat de Duitse fractie van Volt niet wil samenwerken met joodse organisaties die kritisch zijn op wat Israël in Gaza aanricht. Bij de Duitse groenen hebben we ook standpunten gezien waarvan we ons afvragen wat jullie ervan denken
Bart Staes: “Dat is een probleem waar alle Duitste partijen mee zitten. Dat is het oorlogstrauma en onbegrijpelijk. We pakken dit aan binnen de groene beweging.”
Thomas Jans: “De Europese Groene Partij is een Europees samenwerkingsverband van de groenen, buiten de parlementaire fractie. Binnen de Europese Groene Partij hebben we het debat gevoerd en we zijn erin geslaagd om de Duiste Groenen het verst te doen opschuiven van alle Duitse partijen. Meer en meer stemmen binnen de Duitse Groenen nemen het nu op voor Palestina. “

0 Comments on “Groen over Europa: Thomas Jans en Bart Staes”

Leave a Comment