Redactie Radio Centraal Rotating Header Image

Search Results for 'Voorwaarts' ↓

Voorwaarts!? Trekt uw Plant & Mambo Social Club

Share

Een ‘cannabis social club’ is een non-profit-organisatie die in een gesloten circuit voorziet in de cannabis-behoefte van de eigen leden, zich baserend op decriminaliserende regelgeving in een land waar cannabis op zich nog illegaal is. In 2005 kwam er in België zo’n decriminaliserende regelgeving, met name een ministeriële richtlijn om niet te vervolgen als iemand […]

Voorwaarts!? Masereelfonds

Share

Een typisch Vlaams fenomeen zijn de verschillende zogenaamde cultuurfondsen. Die richten culturele activiteiten in vanuit een bepaalde maatschappelijke ideologie, en zijn elk verbonden aan een klassieke zuil. Behalve dan de jongste, in 1971 opgericht met de expliciete bedoeling buitenzuilig te zijn. De initiatiefnemers kregen van Frans Masereel, zelf zowat een ideologisch buitenbeentje, de toestemming zijn […]

Voorwaarts!? Universiteit voor het Algemeen Belang

Share

Nadat ze zich van het gezag van de kerk bevrijd hadden, werden universiteiten intellectuele vrijplaatsen. Maar de laatste decennia lijken ze meer en meer op gezag van het bedrijfsleven te functioneren, en enkel nog producten en werkkrachten op maat te leveren, in plaats van kennis te genereren en burgers te vormen met het oog op […]

Voorwaarts!? De Maakbare Mens

Share

In 2004 moesten door een decreetswijziging van de Vlaamse overheid een aantal ‘diensten’ in ‘bewegingen’ veranderen. Ook de Humanistisch-Vrijzinnige Dienst, die allerlei infocampagnes ondersteunde, diende zich aan te passen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens grondig te onderzoeken waarover het grote publiek eigenlijk de grootste info-behoefte had. Na een bevraging kwam het […]

Voorwaarts!? CATAPA

Share

Het begon in Bolivië. In 2005 besliste daar een klein groepje Belgische en Boliviaanse studenten, voornamelijk ingenieurs en juristen, om het milieu-effectenrapport van een groot mijnbouwbedrijf eens goed te analyseren. Ze kwamen nogal wat aanvechtbare elementen tegen en stapten daarmee naar de rechtbank. Dat deden ze als ‘academisch-technisch bijstandscomité bij milieuproblemen’, wat in het Spaans […]

Voorwaarts!? Post Carbon Institute

Share

Celine Rich en Julian Darley, een koppel in Canada wonende bekommerde Britten, zag als belangrijkste uitdaging voor de 21ste eeuw de overgang naar steeds lager verbruik van fossiele brandstoffen. Die overgang is onontkoombaar, vanwege de uitputting van de grondstoffen enerzijds en de steeds nadrukkelijkere klimaateffecten van hun verbranding anderzijds. In 2003 richtten ze het Post […]

Voorwaarts!? Wervel

Share

De Nederlandse priester-politicus Herman Verbeek begeleidde in november 1989 in de abdij van Averbode een groep bezorgde landbouwers, consumenten, en vertegenwoordigers van de vredes-, milieu- en derde wereldbeweging die er zijn boek ‘In boerenhanden’ kwamen bespreken. Daaruit ontstond een feitelijke vereniging, de Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde landbouw, kortweg Wervel. In tegenstelling tot de […]

Voorwaarts!? De Natuurvrienden

Share

Berg Vrij! Pardon? Wel, met die slogan ijverden De Natuurvrienden vanaf 1895 in Oostenrijk voor vrije toegang tot natuurgebieden die tot dan toe in privé-handen van de elite waren. De bedoeling was om fabrieksarbeiders op een betaalbare en gezonde (lees: niet-alcoholische) manier hun vrije tijd te laten doorbrengen. Het concept verspreidde zich snel over de […]

Voorwaarts!? Time Circus

Share

In het laatste jaar van de opleiding Driedimensionele Vormgeving wordt men verondersteld niet meer op de schoolbanken te zitten, maar iets te ondernemen, als een soort eindwerk. Bram Soli deed dat zo: hij richtte met een groep van achttien mensen een vzw op, en trok met deze groep acht maanden rond in Europa om in […]

Voorwaarts!? Artsen zonder Grenzen

Share

Tijdens de Biafra-oorlog in Nigeria kwam een aantal artsen van het Rode Kruis tot de slotsom dat ze hun rol te beperkt vonden. Zij wilden ook medische bijstand verlenen waar dat nodig was als de regering daar géén toestemming voor gaf, en bovendien naar buiten toe getuigen over b.v. mensenrechtenschendingen. Bij de oprichting van Artsen […]

Voorwaarts!? Slow Food Foundation

Share

Plannen voor een McDonald’s in Rome lokten in 1986 protest uit dat zich ontwikkelde tot een wereldwijde beweging voor ‘slow food’: lekker, zuiver (voor mens en milieu) en eerlijk voedsel. Daar belden we eerst over met Marta Messa, die het Brussels kantoor van de Slow Food Foundation leidt. Momenteel is de organisatie actief in 158 […]

Voorwaarts!? European Coalition for Corporate Justice

Share

Alhoewel er prachtige internationale verdragen bestaan die de mensenrechten en het milieu beschermen, zijn die niet altijd afdwingbaar. Zelfs als de mogelijkheid bestaat om klacht in te dienen, kan dat vaak wel tegen een binnenlandse actor, of tegen een buitenlandse persoon of staat, maar niet tegen een buitenlands bedrijf. Als zo’n bedrijf dus een negatieve […]

Voorwaarts!? Dierenartsen zonder Grenzen

Share

In 1990 richtten achttien Belgische dierenartsen verbonden aan de universiteiten van Gent en van Luik in navolging van het Franse Vétérinaires sans Frontières een gelijkaardige organisatie hier ten lande op. De bedoeling was en is om in Afrika, waar zo’n 80% van de bevolking op het platteland leeft, de dieren gezond te houden die daar […]

Voorwaarts!? Meters en Peters

Share

Begin 2000 konden honderden nieuwkomerskinderen in Antwerpen niet terecht in een school. Toenmalig gemeenteraadslid Marleen Van Ouytsel nam het initiatief hen tijdens de vakantiemaanden vast kennis te laten maken met onze taal en cultuur, zodat ze het volgende schooljaar niet onvoorbereid zouden moeten starten. De betrokken vrijwilligers waren zo enthousiast, dat beslist werd het initiatief […]

Voorwaarts!? Payoke

Share

In de jaren tachtig daalde in ons land de welvaart. Binnen de stuurgroep ‘Herwaarderingsgebied Sint Paulus’ nam Patsy Sörensen, toen leerkracht in het kunstonderwijs, in 1987 het initiatief om soep te gaan uitdelen aan behoeftigen uit de buurt. Op die manier kwam ze in contact met sekswerkers. Het jaar daarop startte ze samen met Yolande […]